Зразки тестових завдань для перевірки знань

 

1 У 1774 р. для ведення галицьких справ у Відні було засновано:

а) Галицьку надвірну канцелярію;                    

б) Галицьке губернське правління;

в) Галицький крайовий сейм;                            

г) Галицьке президентське правління.

 

2 На чолі коронного краю Буковина стояв:

а) президент;                                                         б) генерал-губернатор;

в) губернатор;                                       г) воєвода.

 

3 Австрійська імперія перетворилася на Австро-Угорську у:

а) 1848 р.;                                                             б) 1851 р.;             

в) 1867 р.;                                                             г) 1872 р.

 

4 Східна Галичина опинилася у складі Австрійської імперії внаслідок:

а) І і ІІІ поділів Польщі;                      

б) Російсько-Австрійської війни;

в) війни Австрії з Наполеоном;                         

г) Австрійсько-Турецької війни.

 

5 Буковинський крайовий сейм створено у:

а) 1774 р.;                                                             б) 1807 р.;             

в) 1861 р.;                                                             г) 1867 р.

 

 

Навчальне видання

 

 

 

Історія держави і права України

Конспект лекцій

для студентів спеціальності

“Правознавство”

У двох частинах

Частина 1

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри історії канд. іст. наук,

доц. В.М.Власенко

 

Редактор С.М.Симоненко

 

Комп’ютерне верстання О.В.Глушан

 

 

Підп. до друку 30.10.2008, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс.

Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк.     Обл.-вид. арк.

Тираж 100 пр. Собівартість вид.

Зам. №

 

 

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК №3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія держави і права України

 

Конспект лекцій

У двох частинах

Частина 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Вид-во СумДУ

2008