ПЕРЕДМОВА

 

Історія держави і права України належить до історико-теоретичного циклу наук у системі правознавства. Вона є нормативною дисципліною для студентів спеціальності “Правознавство”.

Метою курсу є визначення закономірностей зародження, розвитку та функціонування держави і права українського народу в найрізноманітніших аспектах їхньої взаємодії, сприяння формуванню правової культури і правосвідомості майбутніх фахівців-юристів.

Курс “Історія держави і права України” покликаний допомогти майбутньому фахівцю у галузі правознавства засвоїти категоріально-понятійний апарат історико-правової науки, пізнати основні віхи розвитку державотворчого процесу в Україні, краще підготуватися до активної участі у суспільно-політичному житті країни. Вивчення цього курсу безпосередньо вплине на формування наукового світогляду і загальної культури, дасть можливість зрозуміти зміст, характер та особливості історичного розвитку України.

Завдання, що стоять при вивченні курсу історії держави і права України, полягають у формуванні у студентів певного обсягу державно-правових знань, виробленні навичок аналізу державно-правових явищ, подій, інститутів та виявленні їх причинно-наслідкових зв’язків, самостійному узагальненні історико-правової інформації.

Студенти повинні знати: сутність і закономірності еволюції української державної традиції в цілому, розвитку механізмів державної влади в Україні, зародження і функціонування правової системи в цілому й окремих її галузей.

Студенти повинні вміти: аналізувати першоджерела і спеціальну літературу з дисципліни; користуватися категоріально-понятійним апаратом історико-теоретичного циклу юридичної науки; застосовувати набуті знання у роботі за фахом.

Місце курсу “Історія держави і права України” в системі підготовки молодших спеціалістів та бакалаврів визначається необхідністю інтеграції професійної та соціально-гуманітарної підготовки майбутніх фахівців.

Оскільки історія держави і права України повинна дати студенту цілісне і системне уявлення про сутність та основні етапи розвитку держави і права в Україні, вивчення цієї дисципліни відповідно до існуючих навчальних планів має структурно-логічний зв’язок з: теорією держави і права, історією держави і права зарубіжних країн, історією вчень про державу і право, політологією, історією України, філософією, економічною теорією.

Пропонований конспект лекцій, на думку його автора, допоможе забезпечити належне підґрунтя для вивчення історії держави і права України, зорієнтує на сприйняття історії у взаємозв’язку та єдності світового процесу розвитку держави і права з особливостями історичного шляху державно-правових інституцій в Україні.

Принципові основи структури конспекту лекцій пов’язані з хронологічною послідовністю у розкритті найголовніших державно-правових явищ, подій і процесів. Матеріал розміщений у 2 частинах, 26 лекціях. Після кожної лекції рекомендуються перелік основної і додаткової літератури та зразки тестових завдань для перевірки знань.

При підготовці до семінарських занять, тестування та іспиту рекомендуємо також скористатися навчальними виданнями Сумського державного університету “Програма і плани семінарських занять з курсу “Історія держави і права України” (2002) та “Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” (2006).

Пропонований конспект лекцій розрахований на студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Бажаємо успіхів у навчанні.