ПЕРЕДМОВА

 

Навчальна дисципліна «Історія української культури» згідно з галузевими стандартами вищої освіти України належить до нормативних (обов’язкових) навчальних дисциплін циклу соціально-гуманітарної підготовки студентів усіх галузей знань освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Предмет курсу «Історія української культури» – розвиток української культури від давніх часів до сьогодення як процес поступового духовного самоусвідомлення і збагачення української нації; культурні та мистецькі надбання народів, які проживали і проживають на  території України.

Метою курсу «Історія української культури» є ознайомлення з історією та сучасним станом української культури та розкриття специфіки української національної культурної традиції як складової світового культурного процесу.

Головним завданням курсу, на думку автора, є формування у студентів цілісного уявлення про безперервність культурного розвитку, визначення  місця та ролі української культури у світовому культурному просторі, ознайомлення студентів із найкращими зразками культурної спадщини України.

Вивчення процесів, що відбувалися в українській культурі впродовж історичного часу, має надзвичайно важливе значення для розширення і формування у студентів наукового світогляду, високих моральних якостей, підвищення загальнокультурного рівня.

Значний виховний потенціал курсу «Історія української культури» дає можливість реалізувати в навчально-виховному процесі низку важливих завдань, зокрема таких, як виховання національної свідомості, формування моральних і естетичних потреб та здатності зберігати й охороняти культурні здобутки України.

Вивчення дисципліни орієнтує студентів на поважне ставлення до національно-культурних досягнень, сприяння збагаченню духовного світу людини, зростанню інтересу до самостій­ного творчого осмислення культурної спадщини, власної участі в культурному будівництві в Україні.

                Студенти повинні знати: основні теоретичні аспекти вивчення культури; основні періоди розвитку української культури у їх хронологічній послідовності та характерні особливості кожного періоду зокрема; стилі, властиві культурним епохам, їх риси; історичний контекст культурних епох та явищ; провідних діячів української культури та мистецтва, їх найважливіші твори та здобутки.

                Студенти повинні вміти: вирізняти основні положення розділів; логічно формулювати тези своєї відповіді, обґрунтовувати їх; самостійно працювати над темою за визначеними джерелами, вміти користуватися електронними інформаційними ресурсами з історії української культури для вироблення найбільш прийнятної стратегії освоєння матеріалів курсу, стисло викладати провідні думки засвоєного матеріалу та самостійно віднайдених або запропонованих джерел; вільно орієнтуватись у вивченому матеріалі, особливостях різних етапів світової та національної культури,  давати оцінку сучасному стану української культури, перспективам та тенденціям її розвитку.

Пропонований конспект лекцій містить стислий виклад матеріалу з історії української культури від найдавніших часів до наших днів. Він знайомить студентів із найвагомішими культурними здобутками українців,   розкриває специфіку української культури, визначає її місце та роль у сучасному світовому культурному просторі.

Пропонований конспект лекцій розрахований на студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання.

                Бажаємо успіхів у навчанні.