1. Програма нормативної дисципліни «Комп’ютерна алгебра»

      МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

    МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ             УНІВЕРСИТЕТ  ім. акад. С.Дем’янчука

               

     УДК  378.14

                                                        «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                   Проректор з навчально-                                                     методичної роботи

                                                                               Підпис____________Кузьменко А.П.                                                                                        (підпис,прізвище,ініціали )

                                       

                                     «10»      вересня      2010 р.   

  

 

 

                  РОБОЧА   НАВЧАЛЬНА     ПРОГРАМА

               для підготовки магістрів факультету Кібернетики

 

                              

 

 

 

              КОМП’ЮТЕРНА АЛГЕБРА         

 

 

 

          За напрямом «ІНФОРМАТИКА»

          спеціальності  «ІНФОРМАТИКА»

 

       Денна і заочна форми навчання

 

                   Рівне,2010

 

 

 

                        ОПИС ПРЕДМЕТУ КУРСУ

 

 

    Примітка: В знаменнику приведені години для заочного відділення

 

Робоча програма складена  доцентом, к.т.н. Літнаровичем Р.М.         на основі типової  програми,розробленої у МЕГУ.

 

 

 

 

        Затверджена  на засіданні  кафедри  математичного моделювання  “ 07 “ вересня      2010, протокол №1.

                                                 

Завідувач кафедрою

Джунь   Й.В.           ……………………………… Підпис                      

доктор фізико-математичних наук,професор              

 

              1.АНОТАЦІЯ  ДО  КУРСУ

 

 

     Робоча програма складена на основі «Нормативних програм дисциплін фундаментального циклу підготовки магістрів з інформатики» Київ: КНУ ім.Т.Г.Шевченка, 1997, 232 с.,освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням 0802  «Прикладна математика» циклу підготовки магістра , затвердженої рішенням Вченої Ради ПВНЗ «МЕГУ» ім.академіка степана Дем’янчука, протокол №6 від 24.02.2006.

 

 

             2. МЕТА  ТА  ЗАВДАННЯ  ДИСЦИПЛІНИ,

             ЇЇ МІСЦЕ  В  НАВЧАЛЬНОМУ  ПРОЦЕСІ

 

    2.1. Мета дисципліни – поглиблення бази знань магістрантів з програмування, теорії програмування, сформованої у попередніх курсах, засвоєння студентами  основних принципів функціонального програмування, набуття вмінь використання функціональних мов програмування на практиці.

2.2.Вивчення дисципліни включає лекційні,

лабораторні заняття під керівництвом викладача, а також самостійну роботу за комп’ютером, що забезпечує закріплення теоретичних знань, сприяє набуттю практичних навичок і розвитку самостійного наукового мислення.

     2.3. Міжпредметні зв’язки та їх реалізація при викладан-

ні  дисципліни (структурно-логічна схема).

     Дисципліна «Комп’ютерна алгебра» вимагає базової підготовки з дисциплін «Програмування», «Системне програмування», «Теорія програмування». Знання та нави-

чки, отримані студентами при вивченні дисципліни, успішно можуть використовуватись при написанні квалі-

фікаційних робіт (магістерських дисертацій).

 

3.        ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ  НАВИЧКІВ

 

        Студент повинен знати суть  програмування в системі Gap та напрямки його застосування. Поняття про символи і категорії слів в Gap, ідентифікатори, вирази, звернення до функцій, порівняння виразів, оператори, цикли. Структури даних, вектори і матриці. Операції над групами і їх елементами.

    Студент повинен вміти застосовувати  програмування  в системі Gap при побудові математичних моделей. Розуміти суть та значення  програмування в системі Gap.

 

 4.   ЗМІСТ            ДИСЦИПЛІНИ

                                             1  С Е М Е С Т Р

            4.1.ЛЕКЦІЇ,  НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМ  ЗА ЇХ ЗМІСТОМ

 

 

Примітка:знаком «  /  » позначені години для денної і заочної форм навчання.

 

5.  Ф О Р М И        К О Н Т Р О Л Ю

 5.1.Оцінка  виконання лабораторних робіт.

5.2. Оцінка виконання домашніх завдань.

5.3.Оцінка виконання самостійної роботи.

5.4. Оцінка засвоєння теоретичного курсу.

5.5.Залік за семестр.

 

6.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

 

Лекція 1. Загальні відомості про Gap.

1.1 Коротка характеристика GAP. 1.2 Можливості для роботи з різними видами об'єктів алгебри.1.3 Запуск GAP і вихід з системи. 1.4 Приклади простих обчислень.

 

Лекція  2.Мова програмування Gap.

2.1 Символи і категорії слів в GAP 2.2 Ключові слова 2.3 Ідентифікатори 2.4 Вирази 2.5 Звернення до функцій 2.6 Порівняння виразів 2.7 Арифметичні оператори 2.8 Привласнення 2.9 Виклик процедури 2.10 Команда IF 2.11 Цикл WHILE 2.12 Цикл REPEAT 2.13 Цикл FOR 2.14 Функції 2.15 Команда RETURN 

 

Лекція 3. Структури даних

3.1 Константи і оператори 3.2 Змінні і привласнення 3.3 Функції 3.4 Списки 3.5 Тотожність і рівність списків 3.6 Множини 3.7 Вектори і матриці 3.8 Записи 3.9 Арифметичні прогресії 3.10 Використання циклів 3.11 Подальші операції із списками 3.12 Функції

 

Лекція 4. Операції над групами і їх елементами

4.1 Завдання групи підстановок 4.2 Завдання підгрупи групи підстановок 4.3 Прості властивості групи. Силовськие підгрупи 4.4 Інші види підгруп 4.5 Факторгруппи 4.6 Класи зв'язаних елементів

 

7.НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

     Всі студенти виконують комплексну науково-дослідну роботу на тему: «Побудова і дослідження математичної моделі пункту спостереження GPS   методом статистичних випробувань Монте Карло.»

8. ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

1.             The GAP Group <file:///d:\ Комп'ютерна%20алгебра\metgap43\tppmsgs\msgs0.htm>, GAP --- Groups, Algorithms, and Programming, Version 4.3; 2002. (http://www.gap-system.org <file:///d:\ Комп'ютерна%20алгебра\metgap43\tppmsgs\msgs0.htm>) 

2.Ван дер Варден Б.Л. Алгебра. - М., Наука, 1976. - 623 с.

3. Дьяконов В. Компьютерная математика: Учебник:-М.:Нолидж, 1999.-1296 с.

4.Каргаполов М.І., Мерзляков Ю.І. Основи теорії груп. - М., Наука, 1982. - 288 с.

5.Коновалов А.Б. Система комп'ютерної алгебри GAP. Методичні вказівки. Запоріжжя: Запорізький державний

університет, 1999. - 42 с. ( http://www.zsu.zp.ua/ppages/konoval/papers/MetodGAP.htm <file:///d:\ Комп'ютерна%20алгебра\metgap43\tppmsgs\msgs0.htm> )

6.Кострікин А.І. Введення в алгебру. - М., Наука, 1977. - 495 с.

7. Кук Д.,Бейз Д. Компьютерная математика: Учебник.пер. с англ..-М.: Наука, 1990.-384 с.

8. Компьютерная алгебра: Символьные и алгебраические вычисления: Учебник.Перев. с англ../Под ред..Б.Бухбергера и др..-М.:Мир, 1986.-392 с.,илл.

9.             Курош а.Г. Теорія груп. - М., Наука, 1967. - 648 с.

10.           Українська група користувачів GAP.- http://ukrgap.exponenta.ru/ <file:///d:\ Комп'ютерна%20алгебра\metgap43\tppmsgs\msgs0.htm>.

       11. Літнарович Р.М. Ілюстрований самовчитель по MAPLE. Ч.15. Пакети лінійної алгебри і функціональних систем. МЕГУ, Рівне, 2009,- 46 с.

      12. Половко А.М.,Бутусов П.Н. MATLAB для студента:учебник СПб.:БХВ-Петербург, 2005.-320 с.

       13. Якимчук А.Й.Побудова і дослідження математи-чної моделі пункту  GPS спостережень  методом статистич-них випробувань Монте Карло. Множинний регресійний аналіз . Модель ДА – 50. МЕГУ, Рівне, 2010, -112 с.

     Додаткова література

 1. Літнарович Р.М. Конструювання і дослідження математичних моделей.  Онтодидактика поліноміальної апроксимації. Частина 3. МЕГУ, Рівне, 2009,-32 с.

      

9.РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ОДИН ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ,

ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ

Примітка: Кількість балів з навчальної дисципліни визначається як середнє арифметичне за кожен модуль дисципліни.

 

10.Шкала оцінювання:

90-100 балів – відмінно (А);

75-89 балів – добре (ВС);

60-74 балів – задовільно (DЕ);

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим курсом (F).

11.Зміни та доповнення ,внесені в робочу програму на  201__ рік

 

Затверджені на засіданні кафедри _Математичного моделювання

Протокол №___ від________________201_   р.

 

Зав. кафедрою ________________________

Внесені зміни та доповнення затверджую:

                                           Проректор з навчальної роботи

 

                                           ___________________________

 

                                            «___»_______________201_   р

                на 201___ - 201___ навчальний рік

 

 

Затверджені на засіданні кафедри _Математичного моделювання

Протокол №___ від________________200   р.

 

Зав. кафедрою ________________________

Внесені зміни та доповнення затверджую:

                                           Проректор з навчальної роботи

 

                                           ___________________________

 

                                            «___»_______________201_   р

                на 201___ - 201___ навчальний рік

 

12.Оцінка навчальної діяльності студента