III. ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ ТА ЇХ СПОЛУК

 

Виберіть рядок, в якому перелічені металічні елементи:

а) Cu, Ag, Fe, H, Sn;                          б) Na, Mg, Be, S, K;

в) N, H, F, Cl, P;                                  г) Cu, Sn, Pb, Ca, Be.

Виберіть підгрупу хімічних елементів, до якої не входять елементи-метали.

а) ІІІ А;                б) V Б;                   в) VII А;                               г) VII Б.

Відомо, що розподіл елементів на метали і неметали вважається відносним, тому що існує ціла група елементів, які виявляють проміжні властивості, - так звані напівметали. Назвіть напівметали у наведених рядках.

а) Ge і As;             б) Se і I; в) Fe і Ni;                              г) Ta і W.

 Серед наведених символів хімічних елементів виберіть ті, що належать до s-металів.

а) He і H;                             б) Cd і Ag;            в) Al і Cu;                             г) Ba і Ra.

Які метали належать до d- електронної родини?

а) Pt і Au;                             б) Mg і Sr;             в) Pb і Bi;                              г) Al і Tl.

Які метали належать до р- електронної родини?

а) Os і Ir;                              б) Sc і Sr;              в) Ga і In;                             г) Nb Mo.

Назвіть рядок, в якому перелічені тільки лужноземельні метали:

а) Li, Na, K, Ca, Sr, Ba;                    б) Be, Mg, Ca, Sr, Ba;

в) Ca, Sr, Ba;                                       г) Li, Na, K. 

Назвіть рядок, в якому перелічені тільки лужні метали:

а) Na, K, Ca, Mg;                                               б) Fe, Zn, Ni, Cr;

в) Mg, Ca, Al, Be;                               г) Na, K, Li, Rb.

Виберіть місце в періодичній системі, де переважно розміщені метали:

а) VI-VII групи, головні підгрупи;

б) I-III групи, головні підгрупи;

в) IV-V групи, головні підгрупи;

г) VII група, головна підгрупа.

Назвіть розміщення лужних металів у періодичній системі хімічних елементів:

а) головна підгрупа І групи;         б) головна підгрупа ІІІ групи;

в) І період;                                          г) ІІІ період.

Виберіть електронну родину хімічних елементів, до якої належать лужні метали:

а) f-елементи;                                    б) d-елементи;

в) p-елементи;                                    г) s-елементи.

Виберіть електронну родину хімічних елементів, до якої належать лужноземельні метали:

а) f-елементи;                                    б) d-елементи;

в) p-елементи;                                    г) s-елементи.

Виберіть назву, що відповідає металам Au, Ag, Pt, Pd:

а) чорні;                                                              б) лужні;

в) благородні;                                    г) радіоактивні.

Виберіть електронну формулу зовнішнього електронного  шару атомів лужних металів:

а) ns1;                   б) ns2;                   в) ns2np1;                            г) ns2np2.

В атомах яких металів відбувається промотування електрона із зовнішнього ns- на передзовнішній (n-1)d-підрівень?

а) Fe, Co, Ni;                                       б) Cr, Cu, Ag;

в) Li, K, Na;                                         г) Tl, Pb, Bi.

Атоми яких металів мають електронну конфігурацію валентного шару (n-1)d1ns2?

а) Zn, Ga, Ge;                                     б) Ga, In, Tl;

в) Sc, Y, La;                                         г) Sr, Ca, Y.

Електронна конфігурація атома металу ...3d54s2. Який це метал?

а) Fe;                     б) Co;                    в) Cr;                                     г) Mn.

Деякий метал утворює вищий оксид складу Me2O3. Якою є електронна конфігурація валентного шару цього металу в незбудженому стані?

а) ns2np1;                            б) ns1np3;            в) ns2np2;                            г) ns2(n-1)d2.

Виберіть електронну формулу атома Алюмінію:

а) 1s22s22p63s1;                                              б) 1s22s22p3;

в) 1s22s22p63s23p1;                        г) 1s22s22p63s23p3;

Виберіть електронну формулу атома Феруму:

а) 1s22s22p63s23p63d84s2;          б) 1s22s22p63s23p63d64s2;

в) 1s22s22p63s23p63d74s2;           г) 1s22s22p63s23p64s24p6.

Виберіть найпоширеніший у земній корі метал.

а) Fe;                     б) Ti;                      в) Al;                                     г) Ca.

Виберіть самородні метали:

а) золото і платина;                         б) залізо і хром;

в) калій і натрій;                                               г) магній і кальцій .

Виберіть твердження, яке характеризує стан металів у природі:

а) перебувають тільки у вільному стані; 

б) поширені переважно в окисненому стані у вигляді руд;

в) перебувають переважно у вигляді кислих солей;

г) перебувають у вигляді сплавів.

Виберіть сполуки, у вигляді яких зустрічаються у природі лужні та лужноземельні метали:

а) прості речовини;                          б) оксиди;

в) солі;                                                  г) основи.

Розсіяними називаються метали, які не утворюють самостійних мінералів, а знаходяться у родовищах інших металів як домішки. Які метали належать до них?

а) Li, Mg, Ir;                                        б) Fe, Co, Ni;

в) Ga, Tl, Ru;                                      г) Pt, Au, Pd

Яке явище зумовлює зближення потенціалів йонізації та вирівнювання атомних радіусів у атомів d- і  p-елементів-аналогів п’ятого і шостого періодів у міру зростання порядкового номера елемента (Zr-Hf, Nb-Ta, Mo-W)?

а) лантаноїдне стиснення;            б) збільшення атомної маси;

в) поліморфізм;                                  г) дефекти кристалічної решітки.

Назвіть тип хімічного зв’язку у металах.

а) ковалентний полярний;             б) металічний;

в) ковалентний неполярний;         г) йонний.

Назвіть тип кристалічної решітки у лужних металів – калію, рубідію, цезію.

а) об`ємноцентрована кубічна;

б) гексагональна щільна упаковка;

в) гранецентрована кубічна;

г) різні кубічні модифікації.

Яка властивість металічного зв’язку забезпечує високу електричну провідність металів?

а) багатоцентровість;                     б) багатоелектронність;

в) ненасиченність;                            г) ненапрямленність.

Яка властивість металічного зв’язку забезпечує високу  теплопровідність металів?

а) багатоцентровість;                     б) багатоелектронність;

в) ненасиченість;                              г) ненапрямленість.

Що зумовлює металевий блиск металів у кристалічному стані?

а) дефекти кристалічної решітки;

б) гранецентрована кристалічна решітка;

в) об’ємноцентрована кристалічна решітка;

г) здатність металів повністю відбивати світлові промені будь-якої довжини спектру.

Пластичність металів – це їх здатність без руйнування піддаватися деформаціям за умов звичайних чи підвищених температур, завдяки чому метали можна кувати, прокатувати, штампувати, витягувати у дріт тощо. Що забезпечує пластичність металів?

а) багатоцентровість та багатоелектронність металічного зв’язку, завдяки чому він не розривається при дії механічних навантажень, які викликають тільки зміщення (ковзання) окремих шарів кристалічної решітки один відносно одного;

б) наявність в кристалічній решітці вільних рухливих електронів, які гасять механічні навантаження, перетворюючи їх у теплоту;

в) вільні електрони обмінюються енергією з йонами, які перебувають у вузлах кристалічної решітки. При навантаженні коливання йонів на поверхні зростають, а енергія коливань через електронний газ миттєво передається сусіднім йонам;

г) дефекти кристалічної решітки.

Яка властивість не характерна для металів?

а) пластичність; б) крихкість; в) блиск; г) теплопровідність.

Як називається явище, що зумовлює існування одного металу в різних кристалічних модифікаціях?

а) поліморфізм;  б) алотропія;      в) ізомерія;           г) ізотопія.

Виберіть твердження, яке характеризує більшість металів при 250С:

а) рідкі речовини;                             б) газоподібні речовини;

в) тверді речовини;                          г) топляться.

Температури плавлення металів змінюються у дуже широких діапазонах – від –33,6оС до +340оС. Назвіть найбільш легкоплавкий метал.

а) Cs;                     б) Fr;                      в) Ga;                                    г) Hg.

Назвіть найбільш тугоплавкий метал.

а) Os;                     б) W;                     в) Fe;                                     г) Mo.

Назвіть найлегший метал.

а) Li;                      б) Na;                    в) K;                                      г) Cs.

Назвіть найважчий метал.

а) Pt;                      б) Mo;                   в) Os;                                     г) Au.

Зазначте найбільш м`який і найбільш твердий метали відповідно.

а) Li і Cr;                              б) Cs і Cr;             в) K і Pt;                                г) Cs і Au.

Зазначте метал, який має найбільшу електропровідність.

а) Al;                     б) Ag;                    в) Au;                                    г) Cu.

Серед наведених металів Be, Ca, Fe, Ag, Zn, Cu, Ni, Cr назвіть ті, що мають феромагнітні властивості:

а) Be, Cr;                              б) Ca, Ag;       в) Fe, Ni;            г) Zn, Cu.

Виберіть метали, які мають забарвлення :

а) залізо та цинк;                                              б) мідь і золото;

в) алюміній та кальцій;                   г) ртуть.

Виберіть метал, який в техніці називають чорним :

а) цинк;                б) срібло;             в) натрій;                             г) залізо.

Виберіть твердження, яке характеризує сталь:

а) сплав будь-якого металу з вуглецем;

б) хімічно чисте залізо;

в) сплав заліза з вуглецем; 

г) сплав, в якому вміст вуглецю більший порівняно з чавуном.

Виберіть сплав заліза з найбільшим вмістом вуглецю.

а) чавун;                                                             б) вуглецева сталь;

в) легована сталь;                            г) нержавіюча сталь.

Виберіть рядок, в якому перелічені методи одержання металів у промисловості :

а) пірометалургія, алюмінотермія, електроліз, гідрометалургія; 

б) піроліз, крекінг, пірометалургія, електроліз;

в) ректифікація, відстоювання, рафінування гальванопластика; 

г) розкладання, випалювання, крекінг, гідроліз.

Виберіть тип процесу, який покладено в основу пірометалургійного методу одержання металів у промисловості:

а) добування металів за допомогою електролізу; 

б) відновлення металів з їх сполук хімічно більш активним металом;

в) добування металів з руд за допомогою реакцій відновлення при високих температурах; 

г) добування металів з розчинів їх солей.

Виберіть тип процесу, який покладено в основу гідрометалургійного методу одержання металів у промисловості :

а) добування металів за допомогою електролізу; 

б) відновлення металів з їх сполук хімічно більш активним металом;

в) добування металів з руд за допомогою реакцій відновлення при високих температурах; 

г) добування металів з розчинів їх солей.

Виберіть тип реакцій, які покладено в основу всіх металургійних процесів:

а) розкладу;                                       б) окисно-відновні;

в) обміну;                                                            г) сполучення.

Виберіть метал, який неможливо добути в чистому вигляді з його оксиду відновлення воднем.

а) W;                     б) Fe;                     в) Ca;                                    г) Mo.

Який метод не можна використовувати для добування металічного калію?

а) витіснення калію з розплаву КСl  натрієм;

б) електроліз розплаву NaCl-KCl з добуванням калієво-натрієвого сплаву з виділенням калію перегонкою;

в) відновлення К+ при нагріванні розплаву KCl алюмінієм;

г) електроліз розплаву KCl.

Назвіть процес, за допомогою якого калій добувають у промисловості.

а) електроліз водних розчинів його солей; 

б) електроліз розплавів його солей;

в) відновлення його оксиду коксом; 

г) використання в якості сировини оксиду.

Виберіть метал, який одержують пірометалургійним способом із використанням коксу  як відновника.

а) барій;                               б) натрій;             в) алюміній;                        г) залізо.

Виберіть метал, який неможливо одержати пірометалургійним способом.

а) мідь;                 б) натрій;             в) цинк;                 г) залізо.

Назвіть назву процесу, за допомогою якого алюміній добувають у промисловості.

а) металотермічний;                        б) пірометалургійний;

в) електрометалургійний;              г) гідрометалургійний.

Виберіть речовину, у результаті електролізу розплаву якої в промисловості добувають алюміній.

а) боксит ();                        б) глинозем ();

в) кріоліт();                          г) в кріоліті.

Виберіть речовини, які необхідно взяти для добування хрому алюмотермічним методом.

а)Cr, Al2O3;        б)Cr, Al;                в) Cr2O3, Al;        г) Cr2O3, Al2O3.

Назвіть відновник, що використовують при добуванні металів у промисловості.

а) сірководень;                                  б) натрій сульфіт;

в) амоніак;                                          г) кокс.

Виберіть характеристику, що визначає хімічні властивості металів.

а)пластичність;                 б) енергія спорідненості до електрона;

в) енергія йонізації;          г) температура плавлення.

Виберіть твердження, яке характеризує атоми металів у реакціях.

а)приймають електрони і відновлюються;

б) не змінюють ступінь окиснення;

в) віддають електрони і окиснюються;

г) віддають електрони і відновлюються.

Виберіть характеристику загальних хімічних властивостей металів.

а)здатність взаємодіяти з основними оксидами;

б) здатність розчинятися в лугах;

в) здатність розчинятися в кислотах;

г) здатність реагувати з азотом.

Як змінюються відновні властивості металів у підгрупі із зростанням порядкового номера елемента?

а) спочатку зменшуються, а потім посилюються;

б) спочатку посилюються, а потім зменшуються;

в) зменшуються;                                               г) посилюються.

Виберіть характеристику лужних металів.

а)мають найбільші значення електронегативності;

б) плавляться при кімнатній температурі;

в) хімічно найактивніші;

г) в електрохімічному ряді напруг розміщені після водню.

Виберіть твердження, яке характеризує взаємодію лужних металів з водою.

а)реагують активно з утворенням лугу та водню;

б) реагують з утворенням кислот;

в) реагують повільно з утворенням основних оксидів;

г) реагують лише при нагріванні.

Реакція відбувається за такою схемою: Na+H2O→. Назвіть загальне (сумарне) число атомів у формульній одиниці продукту реакції, який містить елемент-метал.

а)1;                        б) 2;                       в) 3;                                       г) 4.

Реакція відбувається за такою схемою Li+N2→. Назвіть загальне (сумарне) число атомів у формульній одиниці продукту реакції, який містить елемент-метал.

а)1;                        б) 2;                       в) 3;                                       г) 4.

Реакція відбувається за такою схемою K+H2SO4(розв)→. Назвіть загальне (сумарне) число атомів у формульній одиниці продукту реакції, який містить елемент-метал.

а)7;                        б) 3;                       в) 5;                                       г) 4.

Реакція відбувається за такою схемою Li+O2→. Назвіть загальне (сумарне) число атомів у формульній одиниці продукту реакції, який містить елемент-метал.

а)7;                        б) 3;                       в) 5;                                       г) 4.

Реакція відбувається за такою схемою Na+Cl2→. Назвіть загальне (сумарне) число атомів у формульній одиниці продукту реакції, який містить елемент-метал.

а)4;                        б) 3;                       в) 2;                                       г) 1.

Реакція відбувається за такою схемою Na+HNO3(конц)→. Назвіть загальне (сумарне) число атомів у формульній одиниці продукту реакції, який містить елемент-метал.

а)7;                        б) 5;                       в) 3;                                       г) 2.

Для якого металу взаємодія з киснем найімовірніше відбувається за схемою 2Ме + О2 → Me2O2?

а) Ba;                    б) Na;                    в) Fe;                                     г) Li.

Який метал взаємодіє з водою з утворенням розчинного гідроксиду?

а) Fe;                     б) Zn;                    в) Cs;                                     г) Sc.

Зазначте коефіцієнт перед формулою окисника у рівнянні хімічної реакції, що  відбувається за такою схемою: Na+HNO3(розв)→NH3+...+…

а)5;                        б) 8;                       в) 9;                                       г) 10.

Зазначте суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що відбувається за такою схемою: Rb+H2O→

а)5;                        б) 7;                       в) 9;                                       г) 10.

Назвіть метал, який найшвидше реагує з водою.

а)літій;                  б) калій;               в) натрій;                             г) кальцій.

Назвіть речовину, з якою калій не реагує за нормальних умов.

а)азот;                  б) водень;            в) кисень;                             г) хлор.

Назвіть схему реакції, за якою можна отримати натрій оксид.

а)Na2O2 + Na→;                                              б) Na2CO3 + C→;

в) NaH + H2O→;                                               г) Na+ O2→;

Виберіть метали, які здатні витискувати водень з води.

а)всі метали;                                      б) підгрупа Феруму;

в) лужні та лужноземельні;           г) підгрупа Купруму.

Виберіть рядок, що містить формули оксидів лужних металів.

а)Na2O, Ag2O, Rb2O, Cs2O;          б) Li2O, K2O, KOH, Na2O;

в) LiOH, KOH, K2O, Na2O;             г) Li2O, K2O, Cs2O, Na2O.

Виберіть колір, у який забарвлюють полум`я йони Na+.

а)зелений;           б) жовтий;           в) червоний;                       г) синій.

Виберіть рядок, що містить формули гідрооксидів лужних металів.

а)NaOН, LiOH, K2O, RbCl;

б) NaOH, KOH, CsOH, RbOH;

в)LiOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, FrOH;

г) KOH, Ca(OH)2, CsOH, Na2O.

Виберіть формулу лугу.

а)Be(OН)2;          б) Mg(OН)2;        в) Cu(OH)2,         г) Ba(OH)2.

Виберіть формулу речовини, водний розчин якої називають вапняною водою.

а)Be(OН)2;          б) Mg(OН)2;        в) Cu(OH)2,         г) Ba(OH)2.

Виберіть формулу речовини, яка є найсильнішою основою.

а)Be(OН)2;          б) Mg(OН)2;        в) Ca(OH)2,         г) Sr(OH)2.

Виберіть формулу речовини, з якою реагує натрій гідроксид.

а)Bа(OН)2;          б) Zn(OН)2;         в) Ca(OH)2,         г) Sr(OH)2.

Реакція відбувається за такою схемою: Ca+H2O→. Назвіть загальне (сумарне) число атомів у формульній одиниці продукту реакції, який містить елемент-метал.

а)1;                        б) 3;                       в) 5;                                       г) 7.

Реакція відбувається за такою схемою: Ba+N2→. Назвіть загальне (сумарне) число атомів у формульній одиниці продукту реакції, який містить елемент-метал.

а)7;                        б) 5;                       в) 3;                                       г) 2.

Реакція відбувається за такою схемою: Ba+H2SO4(розв)→. Назвіть загальне (сумарне) число атомів у формульній одиниці продукту реакції, який містить елемент-метал.

а) 6;                       б) 8;                       в) 4;                                       г) 2.

Реакція відбувається за такою схемою: Mg+O2→. Назвіть загальне (сумарне) число атомів у формульній одиниці продукту реакції, який містить елемент-метал.

                а) 4;                       б) 3;                       в) 2;                                       г) 1.

Реакція відбувається за такою схемою: Ca+Cl2→. Назвіть загальне (сумарне) число атомів у формульній одиниці продукту реакції, який містить елемент-метал.

                а) 4;                       б) 3;                       в) 2;                                       г) 1.

Реакція відбувається за такою схемою: Mg+HNO3(конц)→. Назвіть загальне (сумарне) число атомів у формульній одиниці продукту реакції, який містить елемент-метал.

                а) 3;                       б) 5;                       в) 7;                                       г) 9.

Назвіть коефіцієнт перед формулою окисника у рівнянні хімічної реакції, що  відбувається за такою схемою: Ca+HNO3(конц)→N2О+...+…

                а)7;                        б) 8;                       в) 9;                                       г) 10.

Назвіть суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що  відбувається за такою схемою: Ba+H2O→

                а)5;                        б) 4;                       в) 6;                                       г) 2.

Назвіть суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що  відбувається за такою схемою: Mg+H2O(1000C)→

                а)5;                        б) 4;                       в) 6;                                       г) 2.

До якого продукту найімовірніше буде відновлюватися концентрована сульфатна кислота при розчиненні у ній кальцію?

                а) H2;                    б) SO2;  в) S;                                       г) H2S.

Утворення яких продуктів найімовірніше внаслідок взаємодії  магнію з надлишком розведеної нітратної кислоти?

                а) MgO, NO, H2O;                             б) Mg(NO3)2, H2; 

                в) Mg(NO3)2, NH4NO3, H2O;        г) Mg(NO3)2, NO2, H2O.

Утворення яких продуктів найімовірніше внаслідок взаємодії  кальцію з розведеною нітратною кислотою HNO3?

                а) СаO, NO, H2O;                              б) Са(NO3)2, NH3, H2O;

                в) Са(NO3)2, H2;                                              г) Са(NO3)2, NO2, H2O.

Відомо, що розчинення кальцію у воді відбувається легше, ніж у розбавленій сульфатній кислоті. Назвіть причину цього явища.

                а) CaSO4 є менш розчинним, ніж Ca(OH)2;

                б) сульфатна кислота менш хімічно активна;

                в) кальцій реагує з сульфатною кислотою;

                г) в цих умовах не може утворюватися Ca(OH)2.

Виберіть солі, якими обумовлена тимчасова твердість води.

                а) Na2CO3, K2CO3;                         б) Са(HCO3)2, Mg(HCO3)2;

                в) NaHCO3, KHCO3;                       г) СаCO3, MgCO3.

Виберіть солі, якими обумовлена постійна твердість води.

                а) сульфати і хлориди натрію і калію;

                б) сульфати і хлориди кальцію і магнію;     

                в) карбонати натрію і калію;

                г) гідрогенкарбонати кальцію і магнію.

Виберіть твердження, яке характеризує властивості магній гідроксиду.

                а) розчиняється тільки у кислотах ;

                б) розчиняється тільки у лугах;

                в) розчиняється тільки у воді;

                г) розчиняється в лугах і у кислотах.

Назвіть забарвлення, якого набуде фенолфталеїн у розчині, що утворився при розчиненні у воді магній оксиду.

                а) ніякого;     б) оранжевого;     в) малинового;     г) жовтого.

Реакція відбувається за такою схемою: Al+HCl→. Назвіть загальне(сумарне) число атомів у формульній одиниці продукту реакції, який містить елемент-метал.

                а) 6;                       б) 5;                       в) 4;                                       г) 3.

Реакція відбувається за такою схемою: Al+S→. Назвіть загальне(сумарне) число атомів у формульній одиниці продукту реакції, який містить елемент-метал.

                а) 5;                       б) 4;                       в) 3;                                       г) 2.

Реакція відбувається за такою схемою: Al+O2→. Назвіть загальне (сумарне) число атомів у формульній одиниці продукту реакції, який містить елемент-метал.

                а) 2;                       б) 3;                       в) 4;                                       г) 5.

Реакція відбувається за такою схемою: Al+Cl2→. Назвіть загальне (сумарне) число атомів у формульній одиниці продукту реакції, який містить елемент-метал.

                а) 4;                       б) 3;                       в) 2;                                       г) 1.

Назвіть коефіцієнт перед формулою води у рівнянні хімічної реакції, що відбувається за такою схемою: Al+KOH(конц)+H2O→K3[Al(OH)6]+...+…

                а) 2;                       б) 4;                       в) 6;                                       г) 8.

Назвіть суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що  відбувається за такою схемою: Al(OH)3+KOH→ K3[Al(OH)6]

                а) 5;                       б) 4;                       в) 6;                                       г) 2.

Виберіть кислоту, в якій алюміній не розчиняється за звичайних умов.

                а)HCl(конц);     б) HNO3(розв);     в) H2SO4(розв);    г) H2SO4(конц).

Виберіть твердження, яке характеризує властивості алюміній гідроксиду.

                а) розчиняється тільки у кислотах;

                б) розчиняється тільки у лугах;

                в) розчиняється тільки у воді;

                г) розчиняється в лугах і  кислотах.

Виберіть рядок, в якому наведено  лише формули амфотерних металів?

                а) усі елементи другої групи періодичної системи;

                б) Be, Mg, Ca, Sr, Ba;

                в) всі елементи IIA-підгрупи;

                г) Al, Zn, Pb.

Для якого амфотерного металу взаємодія з розчином лугу відбувається за схемою:

Me+2KOH+2H2O→K2[Me(OH)4]+H2↑?

                а) Ca;                    б) Al;                     в) Ba;                                    г) Pb.

Виберіть твердження, яке характеризує властивості алюміній оксиду.

                а) розчиняється тільки у кислотах;

                б) розчиняється тільки у лугах;

                в) розчиняється тільки у воді;

                г) розчиняється в лугах і у кислотах.

Виберіть рядок, в якому наведено формули тільки амфотерних гідроксидів.

                а) Mn(OH)2, Cr(OH)2, Cu(OH)2;

                б) Zn(OH)2, Ba(OH)2, Fe(OH)3;

                в) Al(OH)3, KOH, Mg(OH)2;

                г) Sn(OH)2, Pb(OH)2, Cr(OH)3 .

Виберіть рядок, в якому наведено формули металів, що окиснюються до вищого оксиду при безпосередньому контакті з киснем?

                а) K, Na, Cs;                        б) Cr, Mn, Au;

                в) V, Mo, W;                        г) Li, Al, Ba.

Назвіть метал, який не розчиняється у воді при кімнатній температурі?

                а) Cs;                     б) Zn;                    в) K;                                      г) Na.

Назвіть метал, який не буде взаємодіяти з концентрованою нітратною кислотою?

                а) Cu;                    б) Zn;                    в) Ag;                                    г) Cr.

Назвіть метал, який не буде взаємодіяти з хлоридною кислотою?

                а) Cu;                    б) Fe;                     в) Al;                                     г) Zn.

Назвіть метал, який взаємодіє з соляною кислотою відповідно до схеми: Me + 2HCl à MeCl2 + H2?

                а) Cu;                    б) Na;                    в) Zn;                                    г) Al.

Внаслідок сплавлення якого металу Me з содою Na2CO3 утворюється сіль Na2MeO2?

                а) Al;                     б) Zn;                    в) Cr;                                     г) Fe.

Метал утворює тільки два чистих (не змішаних) оксиди: MeO і MeO2, які при розчинені у надлишку лугу дають комплексні сполуки Na4[Me(OH)6] і Na2[Me(OH)6] відповідно. Назвіть метал.

                а) Ca;                    б) Pb;                     в) Fe;                                     г) Cu.

Назвіть, який продукт утворюється внаслідок окиснення заліза концентрованою соляною кислотою?

                а) FeCl3;                              б) FeCl2;               в) FeOCl;                              г) Fe(OH)2Cl.

Про який метал йдеться: розчиняється у концентрованій HCl, але не розчиняється у воді, концентрованій H2SO4  і  NaOH?

                а) Cu;                    б) Fe;                     в) Zn;                                    г) Al.

Які метали пасивуються концентрованою сульфатною кислотою?

                а) Fe, Cr, Al;         б) Mn, Mg, Cd;   в) Ca, Ba, Co;      г) Sr, Ag, Hg.

Виберіть формулу речовини, яка утворюється в результаті дії розведеної сульфатної кислоти на залізо?

                а) SO2;                  б) H2;                    в) H2S;                                 г) SO3.

Виберіть формулу кислоти, з якою практично не взаємодіє залізо за звичайних умов?

                а) H2SO4(конц);                б) HNO3(розв);   в) HCl(розв);       г) H2SO4(розв).

Виберіть формулу реактиву для проведення якісної реакції на йони Fe2+.

                а) KCl;   б) KSCN;              в) K4[Fe(CN)6];  г) K3[Fe(CN)6].

Виберіть формулу реактиву для проведення якісної реакції на йони Fe3+.

                а) HCl;  б) KSCN;              в) KCl;                   г) K3[Fe(CN)6].

Реакція відбувається за такою схемою: Fe+HCl→. Назвіть загальне (сумарне) число атомів у формульній одиниці продукту реакції, який містить елемент Ферум.

                а) 6;       б) 5;                       в) 4;                                       г) 3.

Виберіть твердження, що відповідає властивостям заліза:

а) реагує з концентрованою нітратною кислотою;

б) взаємодіє з киснем з утворенням солей;

в) реагує з солями більш активних металів;

г) реагує з солями менш активних металів.

Реакція відбувається за такою схемою: Fe+CuSO4→. Назвіть загальне (сумарне) число атомів у формульній одиниці продукту реакції, який містить елемент Ферум.

а) 6;                       б) 4;                       в) 3;                       г) 2.

Реакція відбувається за такою схемою: Fe+Cl2→. Назвіть загальне (сумарне) число атомів у формульній одиниці продукту реакції, який містить елемент  Ферум.

                а) 2;                       б) 3;                       в) 4;                       г) 5.

Реакція відбувається за такою схемою: Fe+CO→. Назвіть загальне (сумарне) число атомів у формульній одиниці продукту реакції, який містить елемент  Ферум.

                а) 5;                       б) 6;                       в) 11;                     г) 12.

Реакція відбувається за такою схемою: Fe+HNO3(розв)→. Назвіть загальне (сумарне) число атомів у формульній одиниці продукту реакції, який містить елемент  Ферум.

                а) 11;                     б) 13;                     в) 15;                     г) 17.

Виберіть формулу осаду, що утворюється при взаємодії водних розчинів ферум (ІІІ) хлориду та натрій карбонату.

                а)FeCO3;                             б) Fe2(CO3)3;     в) Fe(OH)2;          г) Fe(OH)3.

Виберіть твердження, яке характеризує особливість взаємодії нітратної кислоти з металами.

а) концентрація кислоти та активність металу впливають на продукти реакції;  

б) магній та цинк у реакціях з цією кислотою утворюють оксиди;

в) усі метали в реакціях з кислотою утворюють водень;

г) мідь реагує тільки з сильно розбавленою кислотою.

Виберіть пару реагентів, у результаті взаємодії яких можна одержати ферум (ІІ) гідроксид.

                а)Fe та H2O;                       б) FeO та H2O;

                в) FeSO4 та KOH;              г) FeCl2 та H2O.

Виберіть твердження, яке характеризує властивості ферум (ІІ) гідроксиду.

а) розчиняється тільки у кислотах;

б) розчиняється тільки у лугах;

в) розчиняється тільки у воді;

г) розчиняється в лугах і у кислотах.

Виберіть реакцію, у результаті якої можна одержати ферум (ІІІ) гідроксид.

а)взаємодія металу з водою;         б) взаємодія оксиду з водою;

в) взаємодія солі з водою;              г) взаємодія солі з лугом.

Виберіть твердження, яке характеризує властивості ферум (ІІІ) гідроксиду.

а) розчиняється тільки у кислотах;

б) розчиняється тільки у лугах;

в) розчиняється тільки у воді; 

г) розчиняється тільки у розчинах солей.

Виберіть формулу кислоти, з якою практично не взаємодіє мідь?

                а) H2SO4(конц);                б) HNO3(розв);      в) HCl(розв);       г) HNO3(конц).

Про який метал йдеться: розчиняється у концентрованій H2SO4, але не розчиняється у воді, розчинах HCl  та  NaOH?

                а) Cu;                    б) Fe;                     в) Zn;                     г) Al.

Утворення яких продуктів найвірогідніше внаслідок взаємодії  міді з розведеною нітратною кислотою?

                а) Cu(NO3)2, NO, H2O;                   б) Cu(NO3)2, H2;

                в) Cu(NO3)2, NH4NO3, H2O;         г) CuO, NO2, H2O.

Виберіть реакцію, в результаті якої відбувається окиснення міді.

                а) CuCl2 Cu+Cl2;                              б) Cu+Cl2 → CuCl2;

                в) CuSO4+2NaOH→Cu(OH)2+Na2SO4;

                г) CuSO4+Zn→Cu+ZnSO4.

Назвіть коефіцієнт перед формулою окисника у рівнянні хімічної реакції, що  відбувається за такою схемою:   Cu+HNO3(конц)→… +…+…

                а)5;                        б) 4;                       в) 6;                       г) 2.

Назвіть коефіцієнт перед формулою окисника у рівнянні хімічної реакції, що  відбувається за такою схемою:    Cu+HNO3(розв)→… +…+…

                а) 4;                       б) 6;                       в) 8;                       г) 10.

До якого продукту буде відновлюватися розведена азотна кислота HNO3 при  взаємодії із сріблом Ag?

                а) NH4NO3;        б) NO2; в) H2;                    г) NO

Назвіть суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що  відбувається за такою схемою: Li+O2→...

                а) 3;                       б) 5;                       в) 7;                       г) 9.

Назвіть суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що  відбувається за такою схемою: Na+O2→...

                а) 3;                       б) 4;                       в) 5;                       г) 6.

Назвіть суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що  відбувається за такою схемою: Ca+N2→...

                а) 3;                       б) 4;                       в) 5;                       г) 6.

Назвіть суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що відбувається за такою схемою: Mg+Cl2→...

                а) 3;                       б) 4;                       в) 5;                       г) 6.

Назвіть суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що відбувається за такою схемою: Ca+S→...

                а) 4;                       б) 3;                       в) 1;                       г) 2.

Назвіть суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що відбувається за такою схемою: Al+C→...

                а) 2;                       б) 5;                       в) 6;                       г) 7.

Назвіть суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що відбувається за такою схемою: Fe+Br2→...

                а) 1;                       б) 3;                       в) 5;                       г) 7.

Назвіть суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що відбувається за такою схемою: K+H2O→...

                а) 5;                       б) 6;                       в) 7;                        г) 8.

Назвіть суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що  відбувається за такою схемою:           Mg + H2O ...

                а) 3;                       б) 4;                       в) 5;                       г) 6.

Назвіть суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що відбувається за такою схемою: Al+H2SO4(розв)→...

                а) 9;                       б) 8;                       в) 7;                       г) 6.

Назвіть суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що  відбувається за такою схемою: Fe3O4+H2Fe+...

                а) 12;                     б) 13;                     в)14;                      г) 15.

Назвіть суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що  відбувається за такою схемою: Fe2O3+C FeO+...

                а) 3;                       б) 4;                       в) 5;                       г) 6.

Назвіть суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що відбувається за такою схемою: Cr2O3+Al …

                а)3;                        б) 4;                       в) 5;                       г) 6.

Назвіть суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що  відбувається за такою схемою: Fe3O4+Al...

                а) 23;                     б) 24;                     в)25;                      г)26.

Назвіть суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що  відбувається за такою схемою: Zn+KOH+H2O→...

                а) 5;                       б) 6;                       в) 7;                       г) 8.

Назвіть суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що  відбувається за такою схемою: Fe(OH)3 ...

                а) 3;                       б) 4;                       в) 5;                       г) 6.

Назвіть суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що  відбувається за такою схемою: FeCl3+NH4CSN →…

                а) 6;                       б) 8;                       в) 10;                     г)12.

Назвіть суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що  відбувається за такою схемою: Fe(OH)2+O2+H2O →...

                а) 10;                     б) 11;                     в) 12;                     г)13.

Назвіть суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що  відбувається за такою схемою: CuO+H2SO4→ ...

                а) 3;                       б) 4;                       в) 5;                       г)6.

 Назвіть суму стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, що  відбувається за такою схемою: Cu+AgNO3→...

                а) 3;                       б) 4;                       в) 5;                       г) 6.

Реакція відбувається за такою схемою: Sn+CuSO4→. Назвіть загальне (сумарне) число атомів у формульній одиниці продукту реакції, який містить елемент Станум.

                а) 6;                       б) 4;                       в) 3;                       г) 2.

Реакція відбувається за такою схемою: Pb+NaOH(конц)→. Назвіть загальне (сумарне) число атомів у формульній одиниці продукту реакції, який містить елемент Плюмбум.

                а) 6;                       б) 4;                       в) 3;                       г) 2.

Виберіть рядок, в якому знаходяться метали, що взаємодіють з концентрованою нітратною кислотою.

                а) Cu, Au;                            б) Cu, Ag;             в) Cu, Ag, Au;      г)Ag, Au.

Виберіть рядок, в якому знаходяться метали, що  взаємодіють з концентрованою сульфатною кислотою.

                а) Cu, Au;                            б) Cu, Ag;             в) Cu, Ag, Au;      г)Ag, Au.

Виберіть рядок, в якому знаходяться метали, що  взаємодіють з хлоридною кислотою.

                а) Mg, Al, Ni;       б) Ca, Hg, Mn;     в) K, Ag, Sn;        г)Ba, Fe, Pt.

Виберіть рядок, в якому знаходяться метали, що  взаємодіють з калій гідроксидом.

                а) Mg, Be, Ca;     б) Cu, Ag, Au;     в) Al, Zn, Be;        г)Al, Fe, K.

Виберіть рядок, в якому знаходяться речовини, які взаємодіють  між собою.

                а)Cu та FeSO4;                                  б) Cu та Zn(NO3)2;

                в) Cu та AgNO3;                                г) Ag та Cu(NO3)2.

Виберіть рядок, в якому знаходяться речовини, які взаємодіють  між собою.

                а) Al(OH)3 та Zn(OH)2;                   б) Al(OH)3 та NaOH;

                в) NaOH та KOH;                              г) Zn(OH)2 та Be(OH)2.

Виберіть рядок, в якому знаходяться речовини, які взаємодіють  між собою.

                а) Cu та HCl;                                      б) Cu та H2SO4(розв);

                в) Сu та H3PO4;                                г) Cu та HNO3(розв).

Виберіть рядок, в якому знаходяться речовини, які взаємодіють  між собою.

                а) Zn та KOH;                                    б) Ba та NaOH;

                в) Na та KOH;                                    г) Mg та Ca(OH)2.

Виберіть рядок, в якому знаходяться речовини, які взаємодіють  між собою.

                а) Sn та Ba(NO3)2;                           б) Sn та [Cu(NH3)4]SO4;

                в) Sn та CuSO4;                                 г) Sn та KNO3.

Назвіть метал, при взаємодії якого з розведеною азотною кислотою утворюються такі продукти:

                 ... → Me(NO3)2+N2O+H2O.

                а) Zn;                    б) Ag;                    в) Cu;                    г) Pb.

Назвіть метал, здатний брати участь у перетвореннях за схемою  Me → Me2O2 → MeOH → Me3[Al(OH)6].

                а) Li;                      б) Na;                    в) Ca;                    г) Ba.

Назвіть метал, здатний брати участь у перетвореннях за схемою  Me → MeH2 → Me(OH)2 → MeCl2.

                а) Cu;                    б) Fe;                     в) Ca;                    г) Zn.

Назвіть метал, здатний брати участь у перетвореннях за схемою  Me → Me2O → MeOH → MeNO3.

                а) Al;                     б) Li;                      в) Ag;                     г) Cu.

Назвіть метал, здатний брати участь у перетвореннях за схемою  Me → Me2O3→ MeCl3 → Me(OH)3.

                а) Cu;                    б) Ca;                    в) Na;                    г) Al.

Назвіть метал, здатний брати участь у перетвореннях за схемою  MeCl2 → Me(OH)2 → MeO → K2MeO2.

                а) Cu;                    б) Ca;                    в) Zn;                     г) Hg.

Назвіть метал, здатний брати участь у перетвореннях за схемою  Me → Me(NO3)2 → MeO → Me.

                а) Cu;                    б) Fe;                     в) Na;                    г) Ag.

Назвіть метал, здатний брати участь у перетвореннях за схемою:  Me → K2[Me(OH)4 → Me(OH)2 → MeO

                а) Cu;                    б) Fe;                     в) Be;                     г) Mg.

Назвіть метал, здатний брати участь у перетвореннях за схемою  Me → H2MeO3 → Na2[Me(OH)6].

                а) Pb;                     б) Fe;                     в) Zn;                     г) Sn.

При розчинені металу Me у соляній кислоті HCl утворилася сіль MeCl2, при дії на яку розчином Na2SO4 випав білий осад MeSO4. Назвіть метал.

                а) Fe;                     б) Cu;                    в) Mg;                    г) Ba.

При сплавленні оксиду якого металу з содою реакція відбувається за схемою MeO + Na2CO3 → 2NaMeO2 + CO2?

                а) MgO;                б) FeO;  в) CuO;                 г) Al2O3.

Деякий метал розчинили у HCl, до одержаного розчину солі MeCl3 долили спочатку невелику кількість NaOH до випадіння осаду Me(OH)3, а до цього осаду – надлишок NaOH до утворення комплескної сполуки Na3[Me(OH)6]. При дії на Na3[Me(OH)6] надлишком HCl утворюється сіль [Me(H2O)6]Cl3. Виходячи з наведеної схеми, визначте метал.

                а) Cr;                     б) Au;                    в) Fe;                     г) Al.

У двох склянках без етикеток знаходяться гранули магнію та цинку. Яким чином можна надійно довести відмінність цих металів:

а) за об’ємом водню, що виділяється внаслідок взаємодії однакових еквівалентів цих металів з соляною кислотою;

б) візуально, порівнюючи забарвлення металевих гранул;

в) шляхом зважування однакових за розміром гранул обох металів з кожної склянки;

г) за відмінностями взаємодії кожного металу з розчинами  NaOH і HCl.

При занурюванні алюмінієвої пластинки у фосфатну кислоту виділення водню, яке спостерігається спочатку, майже миттєво припиняється. Як можна пояснити це явище?

а) фосфатна кислота належить до кислот середньої сили;

б) алюміній у хімічних реакціях виявляє амфотерні властивості;

в) алюміній покривається  оксидною плівкою, яка захищає його від подальшого розчинення у кислоті;

г) алюміній покривається  нерозчинною фосфатною плівкою.

 А-блискучий метал, стійкий до корозії; при нагріванні реагує з хлором, утворюючи сполуку, яка розчиняється у воді, утворюючи розчин зеленого кольору. Під час обробки розчину натрій пероксидом колір розчину змінюється на жовтий. Виберіть метал А.

а) Fe;                     б) Al;                     в) Cr;                     г) V .

З`ясуйте відповідність забарвлення полум`я катіонами металів.

З`ясуйте відповідність катіонів металів електронним формулам.

З`ясуйте відповідність металу його властивості.

З`ясуйте відповідність металу та властивості його сполуки.

З`ясуйте відповідність металу та властивості його сполуки.

 

З`ясуйте відповідність катіона металу та реактиву для якісного визначення.

З`ясуйте відповідність між реагентами і продуктами реакцій.

З`ясуйте відповідність між реагентами і продуктами реакцій.

Який метал використовують в електротехніці для виробництва ламп розжарювання ?

а) Al;                     б) Cu;                    в) Fe;                     г) W.

Назвіть властивість металу, завдяки якій його використовують в електротехніці для виготовлення ламп розжарювання ?

а) електропровідність;                    б) теплопровідність;

в) тугоплавкість;                               г) легкоплавкість.

Виберіть властивість міді та алюмінію, завдяки якій їх використовують в електротехніці?

а) теплопровідність;                        б) ковкість;

в) пластичність;                                г) електропровідність.

Виберіть рядок, в якому зазначені властивості титану, завдяки яким його використовують у літакобудуванні?

а) теплопровідність та електропровідність ;

б) корозійна стійкість і міцність;

в) висока спорідненість до кисню; 

г) немагнітність.

Леговані сталі - це сталі, які,  окрім заліза, містять значну кількість інших металів. Вони мають цінні властивості і широко застосовуються у промисловості. Легуючими добавками є: Cr, V, Mo, W, Ns, Mn. Зазначте, які з цих добавок необхідно використовувати для отримання сталі, що характеризується наведеними нижче властивостями?

а) Cr, Ni;                               б) Mn;                                   в)Cr, V.

З`ясуйте відповідність між складом сплаву та його назвою.