ЧАСТИНА ІІІ

 «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів і їх сполук»

 

 

 

 

Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості перевірені,

запис одиниць

відповідає стандартам

Укладачі                                                                                            Л.І. Марченко

Ю.В. Ліцман

 

 

Відповідальний за випуск                                                             С.Ю. Лебедєв

 

 

Декан інженерного факультету                                                  О.Г. Гусак 

 

 

 

Суми

Видавництво СумДУ

2009

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2599

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ХІМІЇ

 

ЧАСТИНА ІІІ

 

 «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси.

Властивості металів і їх сполук»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Видавництво СумДУ

2009

Тестові завдання з хімії. Частина ІІІ «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів і їх сполук» /Укладачі: Л.І. Марченко, Ю.В. Ліцман.- Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- 82с.

 

Кафедра загальної хімії

Навчальне видання

 

 

2599

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ХІМІЇ

ЧАСТИНА ІІІ

 «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси.

Властивості металів і їх сполук»

 

 

 

 

Відповідальний за випуск  С.Ю. Лебедєв

Редактор Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання  І.Ю. Сидоренко

 

 

Підп. до друку 17.04.09, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк.          Обл.-вид. арк.

Тираж 150 пр. Собівартість вид.       грн        к.

Зам. №

 

 

 

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова,2.