І КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ

 

Як називаються хімічні зв’язки у комплексному йоні?

а) координаційні;                              б) побічні;

в) головні;                                           г) допоміжні.

Що таке комплексоутворювач згідно із координаційною теорією А.Вернера?

а) атом всередині молекули комплексної сполуки;

б) центральний атом (йон), який за рахунок координаційної валентності оточений певною кількістю йонів чи нейтральних молекул;

в) йон, що знаходиться поза внутрішньою сферою;

г) нейтральні молекули чи йони у складі комплексного йона.

Нейтральні молекули чи йони, які безпосередньо сполучаються з центральним атомом, називаються...

а) комплексоутворювачем;           б) внутнішньою сферою;

в) протийоном;                                  г) лігандами.

Як визначається заряд комплексного йона?

а) ступенем окиснення комплексоутворювача;

б) за довідником комплексних сполук;

в) сумою ступеня окиснення комплексоутворювача і сумарним зарядом усіх лігандів;

г) сумою зарядів усіх лігандів.

Яка величина характеризує загальну кількість координаційних зв’язків комплексоутворювача?

а) заряд комплексного йона;        б) координаційне число;

в) координаційна ємність;             г) ступінь окиснення.

Замість крапок вставте пропущений термін чи словосполучення: «Кількість місць, що займає поруч із... окрема координована група, називається координаційною ємністю».

а) внутрішньою сферою;                б) лігандами; 

в) комплексоутворювачем;           г) протийоном.

Зазначте ліганди, що відповідно до координаційної ємності належать до бідентантних.

а) С2О42–;                          б) СО;                   в) Н2О; г) NН3.

Зазначте ліганди, що відповідно до координаційної ємності належать до монодентантних.

а) NH2-NH2;                                      б) NH2-CH2-NH2;

в) NH2-CH2-COOH;                         г) Н2О.

Вкажіть тип комплексних сполук за природою лігандів [Cu(NH3)4](OH)2 і [Pt(NH3)4]Cl2?

а) аквакомплекси;                            б) aцидокомплекси;

в) гідроксокомплекси;                     г) аміакати.

Вкажіть тип комплексних сполук за природою лігандів K[Ag(CN)2] і K4[Fe(CN)6]?

а) ацидокомплекси;                         б) гідроксокомплекси;

в) аквакомплекси;                            г) аміакати.

Вкажіть тип комплексних сполук за природою лігандів K4[Pb(OH)6] і K3[Cr(OH)6]?

а) гідроксокомплекси;                     б) аквакомплекси;

в) аміакати;                                        г) ацидокомплекси.

Серед наведених формул комплексних сполук зазначте ті, що належать до карбонілів:

а) K3[Fe(C2O3)3];                                            б) [Fe(CO)5];

в) K3[Fe(CO3)3];                                               г) K4[Fe(CN)6].

Вкажіть тип комплексних сполук за зарядом комплексу Na3[Fe(CN)5(NH3)]?

а) нейтральний;                                б) катіонний;

в) аніонний;                                        г) змішаний.

Вкажіть тип комплексних сполук за природою лігандів [Pt(NH3)4]Cl2?

а) катіонна;                                        б) аміакат;

в) гідроксокомплекс;                       г) ацидокомплекс.

Вкажіть тип комплексних сполук за природою лігандів [Cr(H2O)3Cl3]?

а) аквакомплекс;                                              б) нейтральний;

в) змішаний;                                       г) ацидокомплекс.

Вкажіть тип комплексних сполук за зарядом комплексу [Pt(NH3)2(H2O)(OH)3]Cl?

а) катіонний;                                      б) аніонний;

в) нейтральний;                                г) змішаний.

Вкажіть тип комплексних сполук за природою лігандів Na2[SiF6]?

а) аніонні;                                           б) ацидокомплекси;

в) силікати;                                         г) змішані.

Вкажіть тип комплексних сполук за природою лігандів K3[Co(NO2)6] і K4[Fe(NO2)6]?

а) нітромплекси;                                               б) нітрати;

в) ацидокомплекси;                         г) нітрити.

Серед наведених координаційних формул зазначте катіонний комплекс:

а) [Pt(NH3)2Cl2];                                              б) Na[Fe(CN)4(NH3)2];

в) K[Ag(CN)2];                                   г) [Co(H2O)5Cl]SO4.

Серед наведених координаційних формул зазначте катіонний комплекс:

а) [Fe(CO)5];                                       б) Na2[Sn(OH)4];

в) K2[HgI4(CN)2];                             г) [Cu(NH3)4](OH)2.

Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу K4[Fe(CN)4Cl2]:

а) K+;                    б) Cl–;                   в) Fe2+;                 г) CN–.

Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу K[Pt(NH3)Cl5]:

а) Pt+4;                 б) Cl–;                   в) NH3;                 г) K+.

Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу K3[Co(NO2)4(OH)2]:

а) K+;                    б) Co3+;               в) NO2–;                               г) OH–.

Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу [Cr(H2O)4Cl2]Br:

а) Br–;                   б) H2O; в) Cr+3;                 г) Cl–.

Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу [Pt(NH3)4Cl2](NO2)2:

а) NO2–;                              б) Cl–;                   в) Pt+2;                                 г) Pt+4.

Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу Na2[Fe(CN)5(NH3)]:

а) Fe3+;                б) NH3;                 в) Na+;                                  г) CN–.

Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу [Pt(NH3)4(NO2)2]Cl2:

а) Cl–;                   б) NO2–;               в) NH3;                 г) Pt+4.

Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу [Pt(NH3)3Cl]Cl3:

а) Pt+2;                 б) Cl–;                   в) Pt+4;                                 г) NH3.

Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу [Cu(NH3)4]SO4:

а) Cu+2;                               б) SO42–;             в) S2–;                                  г) NH3.

Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу [Co(H2O)5Cl]SO4:

а) SO42-;                              б) Cl-;                    в) H2O;                 г) Co3+.

Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу Na2[Fe(CN)5(NH3)]:

а) NH3;                 б) Na+;                  в) Fe+3;                 г) Fe+2.

Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу K4[Pb(OH)4Cl2]:

а) K+;                    б) Pb+2;                в) OH–;                 г) Cl–.

Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу K2[Re O3Cl3]:

а) Cr+;                   б) Re+7;                в) O2–;                                  г) Cl–.

Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу K3[FeCl3(CN)3]:

а) K+;                    б) Fe2+; в) Fe3+;                 г) CN– і Cl–.

Зазначте комплексоутворювачі в комплексних сполуках K[Pt(NH3)Cl5], [Cr(H2O)4Cl2]Br, [Cu(NH3)4]SO4:

а) K+, Cr+2, NH3;                                             б) K+, Br–, SO42–;

в) Pt+4, Cr+3, Cu+2;                          г) NH3, Cl–, SO42–.

Чому дорівнює координаційне число комплексоутворювача у сполуці K3[AlF6]:

а) 3;                       б) 6;                       в) 9;                                       г) 10.

Чому дорівнює координаційне число комплексоутворювача у сполуці [Fe(H2O)5Cl]Cl2:

а) 1;                       б) 5;                       в) 8;                                       г) 6.

Чому дорівнює координаційне число комплексоутворювача у сполуці Na3[AlF4(OH)2]:

а) 6;                       б) 4;                       в) 2;                                       г) 9.

Чому дорівнює координаційне число комплексоутворювача у сполуці [Pt(NH3)4Cl2](NO2)2:

а) 2;                       б) 6;                       в) 4;                                       г) 8.

Чому дорівнює координаційне число комплексоутворювача у сполуці [Ni(CO)4]:

а) +2;                     б) +4;                     в) 0;                                       г) 4.

Чому дорівнює координаційне число комплексоутворювача в комплексній сполуці складу [Co(NH3)(H2O)3Cl2]Cl:

а) 6;                       б) 7;                       в) 3;                                       г) 2.

Чому дорівнює координаційне число комплексоутворювача у сполуці: дихлоротетрааквахром (ІІІ) броміду :

а) 4;                       б) 6;                       в) 2;                                       г) 7.

Чому дорівнює координаційне число комплексоутворювача у сполуці K4[Ti(OH)3Cl5]:

а) 4;                       б) 3;                       в) 8;                                       г) 5.

Чому дорівнює координаційне число комплексоутворювача у сполуці [Pt(NH3)2(H2O)(OH)3]Cl:

а) 2;                       б) 3;                       в) 6;                                       г) 7.

Чому дорівнює координаційне число комплексоутворювача у сполуці Na[Ag(NO2)2]:

а) 2;                       б) 4;                       в) 1;                                       г) 3.

Чому дорівнюють координаційні числа комплексоутворювачів у комплексних сполук, що містять йони [Pt(NH3)6]4+ і [Pt(NH3)6]2+:

а) 3 і 6;                  б) +4 і +2;             в) 6 і 6;                  г) 9 і 9.

Чому дорівнює координаційне число комплексоутворювача у сполуці [Pd(NH3)2Cl2]?

а) 4;                       б) 2;                       в) 6;                                       г) 8.

В якій сполуці координаційне число комплексоутворювача дорівнює 6: 

а) [Pd(NH3)2(H2O)Cl]Cl;                б) Na3[Cr(C2O3)3];

в) K2[Au(CN)5];                                 г) K2[PtCl4].

Обчисліть заряд х комплексного йона [Fe(CN)6]х, беручи до уваги, що ступінь окиснення комплексоутворювача дорівнює +3.

а) 3–;                     б) 3+;                     в) 2–;                                     г) 2+.

Обчисліть заряд х комплексного йона [Ni(H2O)4]х, беручи до уваги, що ступінь окиснення комплексоутворювача дорівнює +2.

а) 2+;                     б) 3+;                     в) 4+;                                     г)  4–.

Обчисліть заряд х комплексного йона [Cd(CN)4]x.

а) 2–;                     б) 2+;                     в) 4–;                                     г) 4+.

Обчисліть заряд х комплексного йона [Zn(СN)4]х.

а) 2–;                     б) 2+;                     в)  4–;                                    г) 4+.

Обчисліть заряд х комплексного йона [Fe(CN)6]х, беручи до уваги, що ступінь окиснення комплексоутворювача дорівнює +2.

а) 4+;                     б)  4–;                    в) 3+;                                     г) 3–.

Обчисліть заряд х комплексного йона [Cd(NH3)4]х.

а) 2–;                     б) 4–;                     в) 2+;                                     г) 4+.

Обчисліть заряд х комплексного йона [Pt(NH3)6]x, беручи до уваги, що ступінь окиснення комплексоутворювача дорівнює +4.

а) 6+;                     б) 6–;                     в) 4+;                                     г) 4–.

Обчисліть заряд х комплексного йона [Cr(H2O)6]x, беручи до уваги, що ступінь окиснення комплексоутворювача дорівнює +3.

а) 6+;                     б) 3+;                     в) 2+;                                     г) 6–.

Обчисліть заряд х комплексного йона [Au(CN)2Br2]x, беручи до уваги, що ступінь окиснення комплексоутворювача дорівнює +3.

а) 1–;                     б) 1+;                     в) 4–;                                     г) 4+.

Обчисліть заряд х комплексного йона [Cr+3Cl2(H2O)4]x.

а) 3+;                     б) 2+;                     в) 1–;                                     г) 1+.

Обчисліть заряд х комплексного йона [Pt+4(NH3)Cl5]y.

а) 1–;                     б) 1+;                     в) 5–;                                     г) 5+.

Чому дорівнюють ступені окиснення комплексоутворювачів у комплексах [CuCl4]– і [Cu(NH3)4]2+?

а) +3 і +2;             б) +4 і +4;             в) +1 і +2;             г) +2 і +4.

Яку функцію виконують молекули Н2О в комплексних сполуках [Cr(H2O)6]Cl3 і K[Al(H2O)2(OH)4]?

а) лігандів;                                          б) зовнішньої сфери;

в) протийонів;                                    г) комплексоутворювача.

Вкажіть ліганди у комплексній сполуці K2[Zn(CN)4].

а) K+;                    б) K+ и Zn2+;      в) Zn2+;                                г) CN–.

Вкажіть ліганди у комплексній сполуці [Со(NH3)4]SO4.

а) Со2+;                               б) NH3; в) SO42–;                             г) SO42– і Со2+.

Вкажіть ліганди у комплексній сполуці (NH4)2[Fe(SO4)2].

а) SO42–;                             б) NH4+;              в) SO42– и NH4+;              г) Fe2+.

Вкажіть ліганди у комплексній сполуці [Pt(NH3)4Cl2](NO2)2.

а) NH3  і Cl–;      б) Pt4+;                 в) NO2–;                               г) Pt4+ і NO2-.

Вкажіть ліганди у комплексній сполуці [Pt(NH3)4]Cl2.

а) Pt4+;                 б) NH3; в) Cl–;                                   г) Pt2+ і Cl–.

Вкажіть ліганди у комплексній сполуці K[Ag(CN)2].

а) K+ і Ag+;          б) CN–; в) Ag+;                                  г) K+.

Оберіть формулу частинок XX, які є лігіндами в комплексному йоні [Ni(XX)4]2+.

а) K+;                    б) CN–; в) NH3;                 г) Br–.

Оберіть формулу частинок XX, які є лігіндами в комплексному йоні Na3[Co(XX)6].

а) PO43–;                             б) CO;                   в) H2O;                 г) NO2–.

Оберіть формулу частинок XX, які є лігіндами в комплексному йоні K4[Pb(XX)6] 4–.

а) H2O;                 б) OH–; в) NH3;                 г) SO42–.

Оберіть формулу частинок XX, які є лігіндами в комплексному йоні [Cd(XX)6]2+.

а) Br–;                   б) H2O; в) CN–;                 г) OH–.

Оберіть формулу частинок XX, які є лігіндами в комплексному йоні K3[Ag(XX)2].

а) CN–;                 б) OH–; в) S2O32–;                           г) H2O.

Які частинки є протийоном у комплексній сполуці [Fe(H2O)5(ОН)]Cl2?

а) ОН–;                 б) Fe3+; в) Cl–;                                   г) Fe2+.

Які частинки є протийоном у комплексній сполуці [Cr(H2O)5(OH)2]NO3?

а) Cr3+;                б) H2O; в) NO3–;                               г) OH–.

Які частинки є протийоном у комплексній сполуці [Pt(NH3)2(H2O)(OH)3]Cl?

а) OH–;                 б) Cl–;                   в) H2O;                 г) NH3.

Вкажіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона [Hg(CN)4]2–?

а) H2O;                 б) K+;                    в) CN–;                 г) NH3.

Вкажіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона [Pt(NH3)6]4+?

а) H2O;                 б) Na+;                  в) CO;                                   г) OH–.

Вкажіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона [Al(H2O)2(OH)4] –?

а) Al3+;                 б) K+;                    в) H2O;                 г) OH–.

Вкажіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона [Ni(NH3)2Br4]2–?

а) K+;                    б) NH3; в) Br-;                                    г) SO42-.

Вкажіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона [Pb(OH)4(H2O)2]2–?

а) H2O;                 б) Na+;                  в) OH–;                 г) Cl–.

Вкажіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона [Cr(H2O)2(OH)4] –?

а) Cr3+;                б) Н2О; в) ОН–;                 г) К+.

Вкажіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона [Cd(NH3)4]x?

а)OH– ;                 б) H2O; в) NH4+;                              г) NH3.

Вкажіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона [BeF4]2–?

а) Na+;                  б) NH3; в) H2O;                 г) Cl–.

Вкажіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона [BiCl4] –?

а) OH–;                 б) CN–; в) H2O;                 г) Cs+.

Вкажіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона [Pt(NH3)3Cl]+?

а) Na+;                  б) NH3; в) Cl–;                                   г) H2O.

Вкажіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона [Cr(H2O)4(OH)2]+?

а) Cr3+;                б) H2O; в) Cl–;                                   г) NH3.

Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу Na2[Fe(CN)5(NH3)]:

а) натрій аміакатціаноферат (II);

б) натрій амінпентаціаноферат (III);

в) натрій пентаціноаміноферат (III);

г) натрій пентаціноаміноферат (II).

Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу K4[Fe(CN)4Cl2]:

а) дихлорид–тетраціанід заліза (III);

б) калій дихлородиціаноферат (II);

в) калій дихлоротетраціаноферат (III);

г) калій дихлоротетраціаноферат (II).

Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу K2[MoF5Cl3]:

а) фторид-хлорид калію-молібдену(VI);

б) калій пентафлуоротрихлоромолібдат (VI);

в) калій пентафлуоротрихлоромолібдат(VI);

г) калій трифлуоропентахлоромолібдат(IV).

Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу [Pt(NH3)4Cl2](NO2)2:

а) нітрит дихлоротетраамінплатини (II);

б) тетрахлородиамінплатина нітрaт;

в) нітрoдихлоротетраамінплатинат (IV);

г) тетрааміндихлороплатина (IV) нітрит.

Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу K3[Fe(C2O4)3]:

а) калій тритіосульфатоферат (II);

б) калій триоксалатоферат (II);

в) калій трикарбонатоферат (III);

г) калій триоксалатоферат (III).

Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу Cu2[Fe(CN)6]:

а) купрум гексаціаноферат (II);

б) купрум гексаціаноферат (III);

в) ціанокупрат (II) феруму;

г) ціанід заліза (II)-міді.

Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу [Ni(H2O)2(NH3)4]Cl2.

а) хлорид діакватриамінонікелю (III);

б) хлорид діакватриамінонікелю (II);

в) діакватетрааміннікель (II) хлорид;

г) дихлородіакватетраамінонікелят (III).

Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу K[VF6].

а) гексафлуорованадат (IV) калію;

б) калій гексафлуорованадат (V);

в) флуорид калію-ванадію (IV);

г) калій гексафлуорованадат (III).

Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу [Pd(NH3)2(H2O)Cl]Cl.

а) дихлорид хлороаквадіамінопаладію (II);

б) дихлородіаквадіамінопаладію (II);

в) аквадіамінхлоропаладій (II) хлорид;

г) дихлородіамінаквапаладій (II).

Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу K2[HgI2(CN)2].

а) дийодотетраціаногідраргірумат (IV) калію;

б) калій дийододиціаномеркурат (II);

в) тетрайододиціаногідраргірумат (IV) калію;

г) тетрайододиціаномеркурат (II) калію.

Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу [Cr(H2O)4Cl2]Cl.

а) трихлоротетрааквахром (VI);

б) трихлорид тетрааквахрому (IV);

в) тетрааквадихлорохром (III) хлорид;

г) гідрат хлориду хрому (II).

Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу K[Al(H2O)2(OH)4].

а) комплексний гідроксид алюмінію-калію;

б) калій діакватетрагідроксоалюмінат;

в) гідроксоакваалюмінієвий комплекс калію;

г) калійний аквагідроксоалюмінат.

Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу [Co(NH3)3(H2O)Cl2]Cl.

а) хлорид дихлороакватриамінокобальту (III);

б) акватриаміндихлорокобальт (III) хлорид;

в) хлорид акватриамінокобальту (II);

г) трихлороакватриамінокобальт (III).

Яка координаційна формула відповідає складу комплексної сполуки триамінхлороплатина (IV) трихлориду?

а) [Pt(NH3)3Cl]Cl3;                          б) [Pt(NH3)3Cl3]Cl;

в) [Pt(NH3)5Cl]Cl3;                           г) [Pt(NH3)4Cl2]Cl2.

Яка формула відповідає складу комплексної сполуки тетраамінцинк (II) сульфату?

а) ZnSO4;                                                            б) [Zn(NH3)6]SO4;

в) [Zn(NH3)4]SO4;                            г) Ba[Zn(CN)4].

Яка координаційна формула відповідає складу комплексної сполуки AuCN×KCN?

а) K3[Au(CN)6];                                б) K[Au(CN)2];

в) K[Au(CN)4];                                   г) K2[Au(CN)5].

Яка координаціна формула відповідає складу комплексної сполуки тетрааквадихлорохром (III) хлориду?

а) [Cr(H2O)6]Cl3;                                             б) [Cr(H2O)4Cl2]Cl;

в) [Cr(H2O)4]Cl3;                                              г) [Cr(H2O)3Cl3].

Яка формула відповідає складу комплексної сполуки натрій гексароданідоферату (II)?

а) Na4[Fe(CNS)6];                             б) Na3[Fe(CN)6];

в) Na3[Fe(CNS)6];                             г) Na4[Fe(CN)6].

Яка формула відповідає складу комплексної сполуки натрій тетрагідроксодихлоростибіату (V)?

а) Na3[SbCl2(OH)4];                        б) Na[SbCl2(OH)4];

в) Na[SbCl4(OH)2];                           г) Na3[SbCl4 (OH) 2].

Яка формула відповідає складу комплексної сполуки калій дигідроксотетрахлороплатинату (IV)?

а) K2[Pt(OH)2Cl4];                           б) K4[Pt(OH)2Cl4];

в) K4[Pt(OH)4Cl2];                            г) K2[Pt(OH)4Cl2].

Яка формула відповідає складу комплексної сполуки ферум (III) гексаціаноферату (II)?

а) Fe3[Fe(CN)6]2;                                             б) Fe[Fe(CN)6];

в) Fe[Fe(CN)6]3;                                г) Fe4[Fe(CN)6]3.

Яка формула відповідає складу комплексної сполуки акватриаміндигідроксоплатина (IV) хлориду?

а) [Pt(NH3)4(H2O)(OH)]Cl3;          б) [Pt(NH3)4(OH)2]Cl2; 

в) [Pt(NH3)3(H2O)(OH)2]Cl2;        г) [Pt(NH3)2(H2O)(OH)3]Cl.

Яка формула відповідає складу комплексної сполуки триаквагідроксосульфатоалюмінію?

а) [Al(OH)(H2O)3SO4];                    б) [Al(OH)(H2O)3]SO4;

в) [Al(OH)SO4].3H2O;                      г) [Al2(OH)2(H2O)3SO4].

Яка формула відповідає складу комплексної сполуки натрій дитіосульфатоаргентату (I)?

а) Na3[Ag(SO3)2];                             б) Na[Ag(S2O3)];

в) Na[Ag(SO3)];                                  г) Na3[Ag(S2O3)2].

Яка формула відповідає складу комплексної сполуки літій тетрагідридоалюмінату?

а) Li3[Al(OH)6];                                 б) Li[Al(OH)4(H2O)2];

в) Li[Al(OH)4];                                   г) Li[AlH4].

Яка формула відповідає складу комплексної сполуки калій диакватетрахлорокупрату (III)?

а) K2[Cu(H2O)2Cl4];                       б) K[Cu(H2O)2Cl4];

в) K[Cu(H2O)Cl3];                            г) K[Cu(H2O)3Cl3].

Складіть координаційну формулу для сполуки PtCl2×KCl×NH3, беручи до уваги, що координаційне число комплексоутворювача дорівнює 6.

а) K[Pt(NH3)3Cl3];                           б) [KPt(NH3)3Cl3];

в) [KPt(NH3)3]Cl3;                            г) K[Pt(NH3)3Cl]Cl2.

Складіть координаційну формулу для сполуки CoCl3×4NH3×H2O, беручи до уваги, що координаційне число комплексоутворювача дорівнює 6.

а) [Co(NH3) (H2O)3Cl2]Cl;            б) [Co(NH3)3(H2O)Cl]Cl2;

в) [Co(NH3)4(H2O)Cl2]Cl;              г) [Co(NH3)3(H2O)Cl2]Cl.

Складіть координаційну формулу для сполуки  CoBr3×4NH3×2H2O, беручи до уваги, що координаційне число комплексоутворювача дорівнює 6.

а) [Co(NH3)2(H2O)4]Br3;                              б) [Co(NH3)2(H2O)2Br2]Br;

в) [Co(NH3)4(H2O)2]Br3;                               г) [Co(NH3)4(H2O)2Br3].

Складіть координаційну формулу для сполуки PtCl4×3NH3, беручи до уваги, що координаційне число комплексоутворювача дорівнює 6.

а) [Pt(NH3)3Cl]Cl3;                          б) [Pt(NH3)3Cl3]Cl;

в) [Pt(NH3)3Cl3];                                              г) [Pt(NH3)3Cl4].

Складіть координаційну формулу для сполуки  Co(CN)3×3KCN, беручи до уваги, що координаційне число комплексоутворювача дорівнює 6.

а) K3[Co(CN)6];                                б) [K3Co(CN)6];

в) [K3Co](CN)6;                                г) K[K2Co(CN)6].

Виберіть правильно складену координаційну формулу комплексної сполуки.

а) K2[Pt(OH)Cl3];                              б) K4[Pt(OH)Cl5];

в) [KPtCl2(OH)4];                              г) K2[Pt(OH)2Cl4].

Виберіть правильно складену координаційну формулу комплексної сполуки.

а) K4[Co(NO2–)5(NH3)];                б) K2[Co(NO2–)5(NH3)];

в) K[Co(NO2–)2(NH3)4];                 г) K2[Co(NO2–)3(NH3)3].

Виберіть правильно складену координаційну формулу комплексної сполуки.

а) Na2[Fe(CN)6];                                               б) Na3[Fe(CN)4];

в) Na3[Fe(CN)6];                                               г) Na4[Fe(CN)4].

Виберіть правильно складену координаційну формулу комплексної сполуки.

а) [Cr(H2O)6](OH)4;                         б) [Cr(H2O)3(OH)3];

в) [Cr(H2O)(OH)5]OH;                     г) [Cr(H2O)3(OH)3](OH)2.

Виберіть правильно складену координаційну формулу комплексної сполуки.

а) K[Cr(H2O)2Cl4];                           б) [KCr(H2O)2Cl4];

в) K2[Cr(H2O)5Cl];                           г) K3[Cr(H2O)2Cl6].

Виберіть правильно складену координаційну формулу комплексної сполуки.

а) Na4[Fe(CN)5(NH3)2];                 б) Na3[Fe(CN)6(NH3)2];

в) Na2[Fe(CN)4(NH3)2];                  г) [Na2Fe (NH3)2](CN)4.

Виберіть, яка координаційна формула складена неправильно.

а) [Co(NH3)2(H2O)4]Br3;                              б) [Co(NH3)3(H2O)3]Br3;

в) [Co(NH3)4(H2O)2]Br3;                               г) [Co(NH3)4(H2O)2Br3].

Виберіть правильно складену координаційну формулу комплексної сполуки.

а) Fe3[Cu(CN)6]2;                                            б) Cu2[Fe(CN)6];

в) Cu3[Fe(CN)6]2;                             г) Cu4[Fe(CN)6]6.

Як називається величина, що характеризує міцність комплексного йона і визначається константою рівноваги його дисоціації на складові частини.

а) константа стійкості;                   б) ступінь дисоціації;

в) константа нестійкості;               г) добуток розчинності.

Які частинки будуть знаходитися у розчині внаслідок електролітичної дисоціації комплексного йона, що входить до складу сполуки калій дигідроксотетрахлороплатинату (IV)?

а) Pt(OH)4, Cl–;                                 б) PtCl2, OH–;

в) K+, Pt4+, Cl–, OH–;                      г) Pt4+, Cl–, OH–.

Які частинки утворюються внаслідок первинної дисоціації комплексної сполуки Na2[Fe(CN)5(NH3)]?

а) Na+, Fe3+, CN–, NH3;                 б) NaCN, Fe(CN)3, NH3; 

в) Na+, [Fe(CN)5(NH3)]2–;             г) Na+, Fe(CN)2, NH3.

Які частинки утворюються внаслідок первинної дисоціації комплексної сполуки аквадіамінтригідроксоплатина (IV) хлориду?

а) [Pt(NH3)2(H2O)(OH)3]+, Cl–;   б) Pt, NH3, H2O, OH–, Cl–;

в) [Pt(NH3)2(OH)3]Cl, H2O;           г) [Pt(NH3)2(H2O)]4+,OH– , Cl–.

Константи нестійкості комплексних йонів [Fe(CN)6]4– і [Cu(CN)6]4– дорівнюють відповідно 1,0×10–37 і 5,0×10–28. В якому з розчинів, що містять такі йони, за умов однакової молярної концентрації кількість йонів CN– буде більшою?

а) йони CN–  у розчинах відсутні;

б) концентрації CN– в обох розчинах однакові;

в) у розчині, що містить комплекс [Fe(CN)6]4–;

г) у розчині, що містить комплекс [Cu(CN)6]4–.

У розчині якої солі – [Cu(NH3)4]SO4, [Cd(NH3)4]SO4 чи [Zn(NH3)4]SO4 – за умов їх однакової молярної концентрації кількість комплексоутворювача буде найбільшою, якщо констати нестійкості відповідних комплексів дорівнюють: Кнест([Cu(NH3)4]2+)=8.10-8,   Кнест([Cd(NH3)4]2+)=2.10-13,                   К нест([Zn(NH3)4]2+) = 4.10-10.

а) у розчині [Cu(NH3)4]SO4;         б) у розчині [Cd(NH3)4]SO4;

в) у розчині [Zn(NH3)4]SO4;         г) однакові.

У комплексному йоні [Co(CN)6]3– комплексоутворювач перебуває у стані sp3d2-гібридизації. Яку геометричну будову має йон згідно із методом валентних зв’язків ВЗ?

а) лінійну;                                           б) тетраедричну;

в) квадратну;                                     г) октаедричну.

На підставі електростатичної моделі Косселя-Магнуса, не звертаючись до довідникових даних щодо констант нестійкості, визначте, який йон – [Co(NH3)6]2+ чи [Co(NH3)6]3+ – та чому є міцнішим.

а) [Co(NH3)6]2+, тому що комплексоутворювач має один неспарений електрон;

б) [Co(NH3)6]2+, тому що комплексоутворювач перебуває у стані d2sp3-гібридизації;

в) [Co(NH3)6]3+, тому що стійкість комплексів з однаковими лігандами тим більша, чим вищий ступінь окиснення комплексоутворювача;

г) [Co(NH3)6]3+, тому що комплекс виявляє діамагнітні властивості.

На підставі електростатичної моделі Косселя-Магнуса, не звертаючись до довідникових даних щодо констант нестійкості, визначте, у якого йона – [Cd(NH3)4]2+ чи [Cd(CN)4]2– –  значення константи нестійкості є меншим.

а) [Cd(NH3)4]2+, тому що сили відштовхування між нейтральними лігандами менші, ніж між негативно зарядженими лігандами у комплексі [Cd(CN)4]2–;

б) [Cd(NH3)4]2+, тому що комплексоутворювач перебуває у стані sp3d2-гібридизації;

в) [Cd(CN)4]2–, тому що комплексоутворювач перебуває у стані sp3d2-гібридизації;

г) [Cd(CN)4]2–, тому що комплексоутворювач не має неспарених електронів.

Комплексний йон [Ni(H2O)4]2+  має тетраедричну будову, а [Ni(CN)4]2– – квадратну. Яким типам гібридизації піддаються комплексоутворювачі в цих комплексах?

а) d2sp3  і sp3d2;               б) sp2 і sp;            в) sp3 і dsp2;                       г) sp2 і d2sp.

Комплексний йон [Pt(NH3)6]4+  має октаедричну будову, а [Pt(NH3)4]2+ – квадратну. Яким типам гібридизації піддаються комплексоутворювачі в цих комплексах?

а) d2sp3  і dsp2;  б) sp2 і sp;            в) sp3 і dsp2;                       г) sp2 і d2sp.

Який тип зв’язку здійснюється в комплексному йоні згідно із методом валентних зв’язків (ВЗ) ?

а) водневий;                                       б) донорно–акцепторий;

в) йонний;                                           г) металічний.

Чим згідно із методом валентних зв’язків (ВЗ) пояснюється геометрична форма комплексного йона?

а) ступенем окиснення комплексоутворювача;

б) природою лігандів;

в) наявністю неспарених електронів на гібридизованих орбіталях комплексоутворювача.

г) типом гібридизації атомних орбіталей комплексоутворювача.

У комплексних йонах [Fe(CN)6]3– і [Fe(CN)6]4– комплексоутворювачі перебувають у стані d2sp3-гібридизації, однак [Fe(CN)6]4– має парамагнітні властивості, а [Fe(CN)6]3– – діамагнітні. Чим це можна пояснити?

а) зарядами внутрішних сфер, які дорівнюють відповідно 3– і 4–;

б) ступенями окиснення комплексоутворювачів – відповідно +3 і +2;

в) неспареним електроном катіона Fe3+;

г) характером взаємодії між комплексоутворювачами і лігандами.

Чим згідно із методом валентних зв’язків (ВЗ) пояснюються магнітні властивості комплексних сполук?

а) типом гібридизації атомних орбіталей комплексоутворювача;

б) природою лігандів;

в) кількістю негативно заряджених лігандів;

г) наявністю неспарених електронів на гібридизованих орбіталях комплексоутворювача.

Які частинки є донорами електронних пар при утворенні зв’язку в комплексі відповідно до  методу валентних зв’язків (ВЗ)?

а) комплексоутворювач;                б) ліганди;

в) протийон;                                       г) внутрішня сфера.

У комплексі катіон Со3+ зазнає внутрішньоорбітальної гібридизації, а у комплексі – зовнішньоорбітальної. Про які відповідно типи гібридизації йдеться?

а) sp3 і dsp2;    б) d2sp3 і sp3d2;    в) sp3d2 і d2sp3;     г) dsp2 і sp3d.

Стійкість комплексних йонів зменшується у ряді:          [AlF4]– > [AlCl4]– > [AlBr4]– >[AlI4]–. Чим це можна пояснити?

а) природою лігандів;

б) типом гібридизації атомних орбіталей комплексоутворювача;

в) координаційним числом;

г) збільшенням атомних радіусів лігандів.

Розчин CdCl2 утворює осади Cd(OH)2 і  CdS при дії на нього розчинами NaOH і Na2S відповідно, а розчин К2[Cd(CN)4] не дає осаду з лугом, але дає осад CdS з Na2S. Як це пояснити?

а) завдяки міцності комплексу [Cd(CN)4]2– і малій кількості йонів Cd2+ у розчині добуток концентрацій відповідних йонів у розчині при додаванні NaOH  не перебільшує добутку розчинності: [Cd2+].[OH–]2< ДРCd(OH)2, а при додаванні Na2S – навпаки: [Cd2+].[S2–]> ДРCdS;

б) комплексна сполука К2[Cd(CN)4] піддається спочатку первинній дисоціації, а комплексний йон [Cd(CN)4]2–, у свою чергу, – вторинній дисоціації;

в) основа NaOH є лугом, а Na2S – сіль, утворена сильною основою і дуже слабкою сірководневою кислотою;

г) комплекс [Cd(CN)4]2– є міцнішим, ніж комплекс [Cd(NH3)4]2+.

Зважаючи на те, що сили відштовхування між однойменно зарядженими лігандами більші, ніж між нейтральними лігандами, визначте, чому дорівнюють значення х і у в таких комплексах: [Co(CNS)x] 2– і [Co(NH3)y]2+.

а) x = 4, y = 4;     б) x = 6, y = 6;    в) x = 4, y = 6;    г) x = 6, y = 4.

Аргентум(І) йодид AgI розчиняється у надлишку KCN, але не розчиняеться у надлишку NH4OH. Виходячи з цього, поясніть, який комплексний йон – [Ag(NH3)2]+ чи [Ag(CN)2]– – та чому має менше значення константи нестійкості.

а) [Ag(NH3)2]+, тому що комплексоутворювачем є аргентум(І)-катіон;

б) [Ag(NH3)2]+, тому що між комплексоутворювачем і лігандами виникає донорно-акцепторний зв’язок;

в) [Ag(CN)2]–, тому що комплексний йон належить до аніонних комплексів;

г) [Ag(CN)2]–, тому що хімічні реакціїї проходять у напрямку утворення більш стійкої сполуки.

При дії надлишком AgNO3 на розчин сполуки CoCl3×6NH3 осаджується вес хлор у вигляді нерозчинної солі AgCl, а при дії на розчин CoCl3×5NH3 – тільки  2/3 хлору. Складіть координаційні формули відповідних комплексних сполук.

а) [Co(NH3)6Cl3] і [Co(NH3)5Cl3];

б) [Co(NH3)3Cl3].3NH3) і [Co(NH3)4Cl2]Cl;

в) [Co(NH3)6]Cl3 і [Co(NH3)5Cl]Cl2;

г) [Co(NH3)6Cl]Cl3 і [Co(NH3)5]Cl3.

Яка основа і чому є сильнішою – [Cu(NH3)4](OH)2 чи Cu(OH)2?

а) [Cu(NH3)4](OH)2, тому що комплексоутворювачем у комплексному йоні є катіон купрум(ІІ);

б) [Cu(NH3)4](OH)2, тому що у розчині вона повністю піддається первинній дисоціації, внаслідок чого з’являються вільні групи ОН–;

в) Cu(OH)2, тому що цей гідроксид утворений металом купрум, який розміщується у І групі періодичної системи;

г) Cu(OH)2, тому що ця основа здатна вступати у взаємодію з сильними мінеральними кислотами.

Яка кислота та чому є сильнішою– HCN чи H[Ag(CN)2]?

а) HCN, оскільки ціанідна кислота належить до мінеральних кислот;

б) HCN, тому що ціанідна кислота належить до одноосновних килот і піддається електролітичній дисоціаціїї за одним ступенем;

в) H[Ag(CN)2], тому що комплексоутворювачем у комплексному йоні є катіон аргентум(І), а лігандами – нейтральні молекули амоніаку;

г) H[Ag(CN)2], тому що ця кислота належить до сильних електролітів.

Яка сіль та чому піддається гідролізу більшою мірою – ZnCl2 чи [Zn (NH3)4]Cl2?

а) [Zn (NH3)4]Cl2, тому що це комплексна сполука;

б) [Zn (NH3)4]Cl2, тому що у розчинах піддається повній дисоціації;

в) ZnCl2, тому що сіль утворена сильною хлоридною кислотою HCl та слабкою основою - Zn(OH)2 - і гідролізується за катіоном;

г) ZnCl2, тому що цинк розміщується у побічній підгрупі ІІ групи періодичної таблиці елементов.