ІІ.1 РЯД НАПРУГ МЕТАЛІВ. ЕЛЕКТРОДНІ ПОТЕНЦІАЛИ

 

Продовжіть висловлювання: електрохімічні процеси – це ...

а) процеси, що проходять за участю електричного струму;

б) явища, що відбуваються на межі поділу фаз за участю заряджених частинок;

в) процеси, зумовлені фізико-хімічними властивостями йонних систем;

г) перетворення хімічної енергії в електричну.

Як називається сукупність речовин, що бере участь в електрохімічному процесі?

а) електрохімічна система;           б) електрод;

в) анод;                                                г) подвійний електричний шар.

Електрохімічна система, що виникає при контакті йонного і електронного провідників – це ...

а) анод;                                                               б) катод;

в) електрод;                                        г) подвійний електричний шар.

Яким терміном позначають тонкий шар просторово розділених електричних зарядів протилежного знаку, між якими виникає різниця потенціалів?

а) електрод;                                       б) подвійний електричний шар;

в) анод;                                                г) катод.

Який процес відбувається на катоді?

а) поступове розчинення металу;               б) віддавання електронів;

в) окиснення;                                                     г) відновлення.

Вкажіть, який механізм виникнення подвійного електричного шару реалізується при занурюванні нікелевої пластини у розчин солі NiSO4?

а) адсорбційний;                                              б) дифузійний;

в) йоногенний;                                   г) ліогенний.

Що називається електродним потенціалом?

а) певна різниця електростатичних потенціалів, що виникає між електродом і електролітом при їх контакті;

б) потенціал, виміряний відносно стандартного водневого електрода;

в) різниця потенціалів між двома окисненими формами металу;

г) значення ЕРС у відповідному гальванічному елементі.

Який чинник не впливає на значення стандартного електродного потенціалу?

а) температура;                                б) концентрація електроліту;

в) природа металу;                          г) наявність домішок.

Як значення стандартних електродних потенціалів e0 характеризують силу окисників?

а) окисна активність окисників не залежить від значення e0;

б) чим вище значення e0, тим активнішим окисником є відновлена форма електрохімічної системи;

в) чим нижче значення e0, тим активнішим окисником є окиснена форма електрохімічної системи;

г) чим вище значення e0, тим активнішим окисником є окиснена форма електрохімічної системи.

Як значення стандартних електродних потенціалів e0 характеризують силу відновників?

а) відновна активність відновників не залежить від значення e0;

б) чим вище значення e0, тим активнішим відновником є відновлена форма електрохімічної системи;

в) чим нижче значення e0, тим активнішим відновником є відновлена форма електрохімічної системи;

г) чим вище значення e0, тим активнішим відновником є окиснена форма електрохімічної системи.

Згідно із рівнянням Нернста потенціал водневого електрода залежить від реакції середовища: . Зважаючи на це, зазначте, яким буде водневий електродний потенціал у сильнокислому середовищі при концентрації йонів Гідрогену [H+]=1моль/л.

а) e2Н+/Н2  = 0;                                б) e2Н+/Н2 = –0,413В;

в) e2Н+/Н2 = –0,826В;                    г) e2Н+/Н2 = –0,059В.

Згідно із рівнянням Нернста потенціал водневого електрода залежить від реакції середовища: . Зважаючи на це, зазначте, яким буде водневий електродний потенціал у нейтральному середовищі при [H+]=10-7моль/л.

а) e2Н+/Н2  = 0;                                б) e2Н+/Н2 = –0,413В;

в) e2Н+/Н2 = –0,826В;                    г) e2Н+/Н2 = –0,059В.

Згідно із рівнянням Нернста потенціал водневого електрода залежить від реакції середовища: . Зважаючи на це, зазначте, яким буде водневий електродний потенціал у сильнолужному середовищі при [H+]=10-14моль/л.

а) e2Н+/Н2  = 0;                                б) e2Н+/Н2 = –0,413В;

в) e2Н+/Н2 = –0,826В;                    г) e2Н+/Н2 = –0,059В.

Чому дорівнює електродний потенціал водневого електрода при температурі 298К і концентрації йонів водню      [H+]=10–2 моль/л, якщо e2Н+/Н2  = 0?

а) 2В;                    б) –0,059В;          в) –0,118В;                          г) –2В.

Обчисліть електродний потенціал цинку при 298К і концентрації йонів цинку в розчині [Zn2+] = 10–2моль/л.

а) –0,76В;                            б) –0,70В;            в) –0,819В;                          г) –0,059В.

Чому дорівнює потенціал олов’яного електрода, зануреного в розчин Sn(NO3)2 концентрації 0,01моль/л?

а) –0,199;                            б) –0,091;             в) +0,199;                             г) +0,091.

Обчисліть електродний потенціал міді при 298К в 0,001M розчині CuSO4.

а) –0,2515В;       б) 0,2515В;          в) 0,4285В;                          г) –0,4285В.

Електродний потенціал марганцевого електрода, поміщеного в розчин солі Mn2+, становить -1,2685В. Визначте концентрацію Mn2+ у розчині.

а) 1M;                   б) 0,1M;                в) 0,01M;                             г) 0,001M.

Цинкові електроди занурені у розчини солі ZnCl2 таких концентрацій (моль/л): 1; 0,1; 0,01 і 0,001. У розчині якої концентрації електродний потенціал цинку буде найбільшим за абсолютною величиною?

а) 1моль/л;                                          б) 0,1моль/л;

в) 0,01моль/л;                                    г) 0,001моль/л.

Електрохімічний ряд напруг металів – це послідовне розміщення металів у порядку:

а) збільшення їх атомних мас;

в) зменшення окисної активності катіонів;

б) зменшення порядкового номера елемента;

г) зменшення відновної активності металів.

На підставі значень стандартних електродних потенціалів, оберіть метал з найбільшою відновною активністю.

а) Ti;                      б) Au;                    в) Hg;                                    г) Mg.

На підставі значень стандартних електродних потенціалів, зазначте, катіон якого металу є найсильнішим окисником.

а) Ti2+;                 б) Au3+;               в) Hg2+;                               г) Mg2+.

Виберіть рядок, в якому метали розміщені у порядку зростання їх електрохімічної активності.

а) Ru, Mo, V, Zr;                                б) Mo, V, Ru, Zr;

в) Zr, V, Mo, Ru;                                 г) Mo, Zr, Ru, V.

Виберіть рядок, в якому метали розміщені у порядку зменшення їх електрохімічної активності.

а) Fe, Zn, Pb, Cd;                                               б) Fe, Zn, Cd, Pb;

в) Zn, Fe, Cd, Pb;                                               г) Zn, Fe, Pb, Cd.

В якому ряді катіони металів розміщені у порядку зростання їх окиснювальної активності? 

а) Sb3+, Os2+, Ni2+, Fe3+;                              б) Ni2+, Fe3+, Sb3+, Os2+;

в) Os2+, Sb3+, Fe3+, Ni2+;                              г) Fe3+, Sb3+, Ni2+, Os2+.

Вкажіть метал, який не витісняє водень з розчинів кислот, проте витісняє ртуть з розчинів її солей.

а) Pt;                      б) Au;                    в) Fe;                                     г) Cu.

Виберіть рядок, в якому розміщені метали, які не витісняють водень з HCl(розв).

а) Mg, Ca, Ba;                                    б) Cu, Ag, Hg;

в) Zn, Fe, Cr;                                       г) Li, K, Na.

Виберіть рядок, в якому розміщені тільки ті метали, які витісняють водень з кислот.

а) Zn, Ca, Ba;                                     б) Cu, Fe, Hg;

в) Zn, Fe, Ag;                                       г) Au, Pb, Na.

Між яким металом і водним розчином якої солі може проходити хімічна реакція?

а) Zn і MgCl2;                                    б) Pb і ZnSO4;

в) Au і AgNO3;                                   г) Fe і CuCl2.

Метали зі стандартними електродними потенціалами нижчими, ніж –0,413В, термодинамічно здатні витісняти водень із води. Чи всі метали, для яких e0Mez+/Me < –0,413B, та чому за звичайних умов насправді взаємодіють з Н2О?

а) всі метали, що розміщуються у ряді напруг до водню, оскільки e0Mez+/Me < e02Н+/Н2;

б) всі метали, для яких e0Mez+/Me < –0,413B;

в) тільки ті, що розміщуються до Mg, оскільки завдяки їх активності вони на повітрі покриваються нерозчинними у воді оксидними плівками;

г) за звичайних умов з водою не взаємодіє жодний метал, крім лужних металів.

Виберіть рядок, в якому розміщені тільки ті метали, які витісняють водень з води.

а) Zn, Ca, Pb;                                      б) Bi, Fe, Hg;

в) Na, K, Ca;                                       г) Au, Pb, Na.

Перебіг якої реакції є неможливим?

а) Ag + H2SO4(розв) →…;             б) Ag + H2SO4(конц) →…;

в) Zn + H2SO4(розв) →…;                             г) Zn + H2SO4(конц) →….

Перебіг якої реакції є неможливим?

а) Cr + HCl(розв) →…;                    б) Fe + HCl(розв) →…;

в) Fe + HCl(конц) →…;                    г) Hg + HCl(конц) →….

Яка реакція відбувається, якщо в розчин ZnCl2 помістити шматочок металічного натрію?

а) Na + ZnCl2 →…;                          б) ZnCl2+ H2O →…;

в) Na + H2O →…;                             г) Na + Zn →….

Які процеси будуть відбуватися, якщо у розчин мідного купоросу помістити шматочок натрію?

а) буде проходити реакція між Na і CuSO4;

б) буде виділятися Н2 внаслідок взаємодії Na з Н2О;

в) взаємодії відбуватися не буде;

г) буде відновлюватися катіон Cu2+.

В якому випадку буде відбуватися хімічна взаємодія при занурюванні металевої пластинки у розчин солі?

а) Cu і ZnCl2;                                     б) Co і Мg(NO3)2;

в) Mg і Co(NO3)2;                             г) Ag і CuCl2.

В якому випадку буде відбуватися хімічна взаємодія при занурюванні металевої пластинки у розчин солі?

а) Fe і CuSO4;                                    б) Cu і FeSO4;

в) Au і AgNO3;                                   г) Ag і Zn(NO3)2.

В якому випадку буде відбуватися хімічна взаємодія при занурюванні металевої пластинки у розчин солі?

а) Ag і Pb(NO3)2;                                              б) Zn і Mg (NO3)2;

в) Cu і SnCl2;                                      г) Fe і FeCl3.

В якому випадку не буде відбуватися хімічна взаємодія при занурюванні металевої пластинки у розчин солі?

а) Fe і CuSO4;                                    б) Cu і Pb(NO3)2;

в) Zn і Fe(NO3)2;                                               г) Pb і Hg(NO3)2.

Залізні ошурки помістили у водні розчини таких солей: BaCl2, MnCl2, FeCl3, AgNO3. В якому розчині буде відбуватися хімічна реакція? 

а) у розчині BaCl2;                          б) у розчині MnCl2

в) у розчині FeCl3;                            г) у розчині AgNO3.

Залізні ошурки помістили у водні розчини таких солей: SbCl3, FeSO4, Ni(NO3)2, MgCl2. В якому розчині буде відбуватися хімічна реакція?

а) у розчині Ni(NO3)2;                     б) у розчині MgCl2;

в) у розчині SbCl3;                           г) у розчині FeSO4.

Залізні ошурки помістили у водні розчини таких солей: SnCl2, CaCl2, CuCl2, NaCl. Виберіть рядок, в якому розташовані метали, які виділяться з розчинів солей.

а) Sn, Ca;                             б) Ca, Cu;             в) Sn, Cu;                             г) Ca, Na.

У розчин, який містить нітрати феруму (ІІ), магнію, купруму (ІІ), меркурію (ІІ) та аргентуму помістили свинцеву пластинку. Виберіть рядок, в якому розташовані метали в послідовності їх виділення з розчину.

а) Mg, Cu, Ag;                                    б) Ag, Hg,  Cu;

в) Cu, Ag, Hg;                                     г) Cu, Fe, Mg.

Мідні пластинки однакової маси занурені в розчини солей: NaNO3; Fe(NO3)2; AgNO3; Zn(NO3)2. В якому випадку маса пластинки збільшиться?

а) у розчині NaNO3;                        б) у розчині Fe(NO3)2;

в) у розчині AgNO3;                         г) у розчині Zn(NO3)2.

Магнієві пластинки однакової маси занурені в розчини солей: Mn(NO3)2; Ni(NO3)2; Cd(NO3)2. В якому випадку маса пластинки збільшиться?

а) не зміниться у жодному розчині;            б) у розчині Ni(NO3)2;

в) у розчині Mn(NO3)2;                                  г) у розчині Cd(NO3)2.

В якому випадку зменшиться маса кадмієвих пластинок внаслідок тривалого зберігання їх у водних розчинах таких солей: Pb(NO3)2, AgNO3, NaNO3, Ni(NO3)2?

а) у розчині Pb(NO3)2;                    б) у розчині AgNO3;

в) у розчині NaNO3;                         г) у розчині Ni(NO3)2.

Як зміняться маси цинкових пластинок після тривалого перебування у розчинах AgNO3 і Co(NO3)2?

а) маси обох пластинок збільшаться;

б) маси обох пластинок зменшаться;

в) у розчині Co(NO3)2 маса пластинки зменшиться, а у розчині AgNO3 – збільшиться;

г) у розчині AgNO3 маса пластинки зменшиться, а у розчині Co(NO3)2 – збільшиться.

Як зміниться маса цинкової пластини внаслідок повного витіснення всієї міді з 500 мл розчину CuSO4 концентрації 0,2моль/л?

а) збільшиться  на 0,2г;                   б) збільшиться на 0,1г;

в) зменшиться  на 0,2г;                г)  зменшиться на 0,1г.

Після тривалого зберігання цинкової пластинки в розчині NiSO4 її маса зменшилася на 0,30г. Яка маса цинку розчинилася?

а) 2,95г;                               б) 0,59г;                в) 3,25г;                                г) 0,65г.

Розрахуйте, як зміниться маса залізної пластинки масою 5г після її тривалого знаходження у розчині, що містить 1,6г купрум (ІІ) сульфату?

а) маса пластинки збільшиться на 0,08г; 

б) маса пластинки не зміниться;

в) маса пластинки зменшиться на 0,56г;  

г) маса пластинки збільшиться на 0,64г.