ІІ.3 ЕЛЕКТРОЛІЗ

 

Як називається сукупність окисно-відновних процесів, які відбуваються на електродах у розчинах чи розплавах електролітів при пропусканні через них постійного електричного струму?

а) корозія;                           б) електроліз;

в) гідроліз;                           г) електролітична дисоціація.

Який електродний процес найімовірніше відбувається при електролізі?

а) той, що супроводжується повним розщепленням молекул на йони;

б) той, в якому беруть участь складові частини води;

в) той, в якому не беруть участі складові частини води;

г) той, що потребує витрати найменшої роботи і зумовлюється найменшою енергією.

Вставте пропущене словосполучення у формулювання: «На катоді у першу чергу відновлюється ... системи з більшим значенням електродного потенціалу».

а) окиснена форма;                          б) відновлена форма;

в) рівноважна форма;                      г) нерівноважна форма.

Вставте пропущене словосполучення у формулювання: «На аноді у першу чергу окиснюється ... системи з меншим значенням електродного потенціалу».

а) окиснена форма;                          б) відновлена форма;

в) рівноважна форма;                      г) нерівноважна форма.

Продовжіть висловлювання: «за наявності у розчині катіонів металів, для яких e0Mez+/Me < –0,413 В, на катоді виділяється...

а) відновлений метал;                     б) метал і водень;

в) тільки водень;                                               г) метал і кисень.

Продовжіть висловлювання: «за наявності у розчині катіонів металів, для яких e0Mez+/Me > –0,413 В, на катоді виділяється...

а) відновлений метал;                     б) метал і водень;

в) тільки водень;                                               г) метал і кисень.

В якому випадку при електролізі водних розчинів на катоді водночас відновлюються катіони Гідрогену і катіони металу?

а) якщо потенціал металу близький до значення –0,413 В;

б) якщо потенціал металу e0Mez+/Me < –0,413 В;

в) якщо потенціал металу e0Mez+/Me > –0,413 В;

г) якщо метал розміщується у ряді напруг після водню.

Які катіони відновлюються на катоді при електролізі у першу чергу за наявності у розчині чи розплаві електроліту суміші кількох видів катіонів?

а) ті, що у ряді напруг розміщуються приблизно від Ti до Ni;

б) ті, що стоять на початку ряду напруг металів;

в) ті, що мають більш додатне значення електродного потеціалу;

г) ті, що мають більш від’ємне значення електродного потеціалу.

Виберіть рядок, в якому містяться формули тільки тих солей, при електролізі розчинів яких склад електроліту не змінюється.

а) CuSO4, Na2SO4;                          б) KNO3, Na2SO4;

в) CaCl2, NaNO3;                                             г) Cu(NO3)2, NaBr.

Виберіть рядок, в якому містяться формули тільки тих солей, при електролізі розчинів яких на аноді виділяється кисень.

а) K2SO4, Cu(NO3)2;                       б) Cu(NO3)2, KCl;

в) K2SO4, BaBr2;                                              г) KCl, K2S.

Виберіть рядок, в якому містяться формули тільки тих солей, при електролізі розчинів яких на катоді виділяється водень.

а) KCl, Ba(NO3)2;                             б) AgNO3, CuCl2;

в) Na2SO4, Pb(NO3)2;                      г) AgNO3, KCl.

Виберіть рядок, в якому містяться формули тільки тих солей, при електролізі розчинів яких на аноді виділяється кисень.

а) K2SO4, NaCl;                                б) AgNO3, CaBr2;

в) KCl, BaS;                                        г) AgNO3, K2SO4.

Виберіть рядок, в якому містяться формули тільки тих солей, при електролізі розчинів яких на катоді відновлюються катіони металів.

а) K2SO4, CuSO4;                                            б) AgNO3, BaS;

в) CuSO4, AgNO3;                             г) BaS, K2SO4.

Виберіть речовини, які утворюються в розчині біля катода під час електролізу розчинних солей барію.

а) H2, Ba;                                                           б) Ba(OH)2, H2;

в) O2,  Ba(OH)2;                                г) Ba, O2.

Виберіть речовини, які утворюються в розчині біля катода під час електролізу розчинних солей натрію.

а) NaOH, H2;                                     б) Na, H2;

в)Na, O2;                                                             г) NaOH, O2.

Виберіть рядок, в якому розташовані катіони в порядку їх відновлення із розчину суміші солей Zn(NO3)2, Hg(NO3)2, Ni(NO3)2, Cr(NO3)2.

а)Ni2+,Cr3+, Zn2+, Hg2+;                               б) Zn2+, Hg2+, Ni2+,Cr3+;

в)Hg2+, Ni2+, Cr3+, Zn2+;                              г) Cr3+, Hg2+, Ni2+, Zn2+.

Виберіть речовину, яка виділяється на аноді під час електролізу розчину натрію хлориду.

а) O2;                    б) H2;                    в) Cl2;                                   г) K.

Молекулярне рівняння реакцій електролізу має такий вигляд: 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + O2 +4HNO3. Вкажіть схему відповідного анодного процесу.

а) 4OH- - 4ē→O2 + 2H2O;              б) 2H2O-4ē→O2 + 4H+;

в) Ag + ē → Ag;                                  г) 2H2O+2ē→H2 + 2OH-.

Молекулярне рівняння реакцій електролізу має такий вигляд: CaBr2+2H2O → H2+Br2+Ca(OH)2. Вкажіть схему відповідного катодного процесу.

а) 2Br- - 2ē→ 2Br;                             б) 2H2O-4ē→O2 + 4H+;

в) Ca2+ +2 ē → Ca;                           г) 2H2O+2ē→H2 + 2OH-.

Що буде виділятися на катоді при електролізі водного розчину солі CuCl2?

а) Cu;                    б) Cl2;                   в) H2;        г) Cu і H2 одночасно.

Що буде виділятися на катоді при електролізі водного розчину солі Zn(NO3)2?

а) O2;    б) H2;                    в) Zn і H2 одночасно;      г) NO2.

В якій послідовності будуть відбуватися процеси відновлення на катоді при електролізі водного розчину, що містить суміш солей NaNO3, AgNO3, Pb(NO3)2?

а) Na, Ag, H2, Pb;                                              б) Ag, Pb, H2;

в) Na, H2, Ag, Pb;                                              г) H2, Ag, Na.

В якій послідовності будуть відбуватися процеси відновлення на катоді при електролізі водного розчину, що містить суміш солей KCl, MgCl2, CoCl2, Pb(NO3)2?

а) К, Со, H2, Pb;                                б) Pb, Со, H2;

в) К, H2, Со, Pb;                                г) H2, Со, К.

Закінчіть формулювання: «Якщо розчин чи розплав електроліту містить декілька видів аніонів, то у першу чергу окиснюються такі, що...».

а) належать до складових частин води;

б) є аніонами оксигенвмісних кислот;

в) мають більше значення електродного потенціалу;

г) мають менше значення електродного потенціалу.

До якого типу належать графітові аноди при електролізі?

а) активні;           б) розчинні;         в) інертні;             г) неметалічні.

Який процес проходить на графітовому аноді при електролізі водного розчину NiSO4?

а) Ni0 – 2ē → Ni2+;                           e0 = –0,25B;

б) 2SO42– – 2ē → S2O82–;                            e0 = +2,01B;

в) 2H2O – 4ē → O2 + 4H+;             e0 = +1,23B;

г) 4OH– – 4ē → O2 + 2H2O;           e0 = +0,40B.

Який процес проходить на нікелевому аноді при електролізі водного розчину NiSO4?

а) Ni0 – 2ē → Ni2+;                           e0 = –0,25B;

б) 2SO42– – 2ē → S2O82–;                            e0 = +2,01B;

в) 2H2O – 4ē → O2 + 4H+;             e0 = +1,23B;

г) 4OH– – 4ē → O2 + 2H2O;           e0 = +0,40B.

В якій послідовності будуть проходити процеси окиснення на аноді при електролізі водного розчину, що містить суміш солей NaCl; NaNO3; NaI; Na2SO4?

а) O2; Cl2; I2;                                    б) I2; Cl2; O2;

в) O2, Cl2, SO2;                                  г) NO2, SO2, Cl2.

Закінчіть формулювання І закону Фарадея: «Маса речовини, яка піддається електрохімічному перетворенню q, пропорційна кількості електрики, що проходить через електроліт, і ...».

а) часу, протягом якого відбувається електроліз;

б) сталій Фарадея;

в) не залежить від інших чинників;

г) силі струму.

Один моль еквівалентів речовини несе 6,02.1023, а один елементарний заряд дорівнює 1,6022.10-19Кл. Як називається число, яке визначається добутком зазначених величин?

а) стала Авогадро;                          б) стала Фарадея;

в) кількість електрики;                    г) стала Кулона.

Який фізичний зміст має електрохімічна еквівалентна маса Ае, що дорівнює відношенню еквівалентної маси речовини до сталої Фарадея?

а) величина, яка визначається добутком маси речовини на кількість електрики;

б) величина, яка визначається масою речовини, виділеною на електроді при проходженні через електроліт 1Кл електрики;

в) величина, яка визначається еквівалентою масою речовини, що піддається електрохімічному перетворенню;

г) величина, яка визначається добутком кількості зарядів в одному молі речовини 6,02.1023 на елементарний заряд 1,6022.10-19Кл.

Як називається величина, що дорівнює відношенню маси речовини, що фактично піддалася електрохімічному перетворенню, до теоретично обчисленої маси?

а) коефіцієнт виходу за струмом;                б) відносна похибка;

в) масова частка;                                                             г) абсолютна похибка.

Закінчіть формулювання ІІ закону Фарадея: «Маси речовин, що піддаються електрохімічному перетворенню під дією однакової кількості електрики, пропорційні...».

а) коефіцієнту виходу за струмом;

б) молярним масам речовин;

в) еквівалентним масам речовин;

г) часу проходження електролізу.

Як називається найменша різниця між електродними потенціалами анода і катода під час електролізу?

а) електрорушійна сила;                б) напруга розкладання;

в) різниця потенціалів;                    г) вихід за струмом.

Яким терміном позначається відхилення фактичного електродного потеціалу від рівноважного, що виникає внаслідок проходження електрохімічних процесів на електроді під дією зовнішнього струму?

а) коефіцієнт виходу за струмом;                б) поріг розкладання;

в) напруга розкладання;                                               г) поляризація.

Як називається тип поляризації, величина якої збільшується за таких умов: зростання густини струму, уповільнення дифузіїї, зменшення концентрації реагенту, збільшення розміру дифузійного шару?

а) концентраційна;                                          б) хімічна;

в) газова;                                                                            г) електрохімічна.

Яка поляризація виникає при зміні поверхні електрода внаслідок його реакції з середовищем чи електролітом при проходженні електричного струму?

а) концентраційна;                                          б) хімічна;

в) газова;                                                                            г) електрохімічна.

Який вид поляризації зумовлюється лише повільною кінетикою електрохімічних процесів і залежить від густини струму?

а) концентраційна;                                          б) хімічна;

в) газова;                                                                            г) електрохімічна.

Закінчіть формулювання: «Анодна електрохімічна поляризація, або перенапруга виділення кисню на аноді, виявляється у зміщеннні кисневого потенціалу кисневого електрода при відповідному рН у бік...».

а) рівноважних значень; б) стандартних значень;

в) більш додатних значень;           г) менш додатних значень.

За збільшення величини катодної електрохімічної поляризації, або перенапруги виділення водню, метали розташовуються у такий ряд: Ag, Ni, Cu, Cd, Pb, Zn, Hg. На якому електроді перенапруга виділення водню взагалі відсутня?

а) гладка платина;                           б) губчаста платина;

в) кобальт;                                          г) магній.

Назвіть метал, який можна добути під час електролізу водних розчинів його солей?

а) Mg;                   б) Al;                     в) Ca;                                    г) Ni.

Назвіть метал, який можна добути виключно електролізом розплавів його сполук?

а) Cd;                    б) Cu;                    в) Mg;                                   г) Ni.

Назвіть метал, який не можна добути під час електролізу водних розчинів його солей?

а) Bi;                     б) Cs;                     в) Zn;                                    г) Sn.

Виберіть рядок, в якому містяться метали, які можна добути лише під час електролізу розплавів їх солей і не можна добути під час електролізу розчинів солей.

а) K, Na, Ca;        б) Ag, Ca, Li;       в) K, Ba, Cu;        г) Ag, K, Mg.

Виберіть формулу солі, під час електролізу водного розчину якої з нерозчинним анодом рівняння анодного процесу має такий вигляд: 2H2O-4ē→O2 + 4H+.

а) NiSO4;                             б) NiCl2;               в) CuBr2;                             г) NiBr2.

Виберіть формулу речовини, під час електролізу водного розчину якої рівняння катодного процесу має такий вигляд: 2H2O+2ē→H2+2OH-.

а) HCl;                  б) KCl;   в) CuCl2;                              г) AgNO3.

Що таке рафінування металів:

а) одержання металів при електролізі водних розчинів його солей;

б) одержання металів при електролізі розплавів його сполук;

в) очищенння металів від домішок методом електролізу;

г) очищенння металів гравітаційним методом.

Що називається гальваностегією:

а) електролітичне нанесення покриттів на поверхню металу;

б) одержання металевих копій з рельєфних поверхонь;

в) катодне електроoсаджування;

г) анодна обробка металів.

Який газ буде виділятися на аноді у першу чергу при електролізі водного розчину, що містить суміш солей NaCl, Na2SO4 і NaF?

а) F2;                     б) Cl2;                   в) O2;                                    г) NO2.

Яка маса речовини утворюється на катоді, якщо під час електролізу водного розчину FeCl3 було витрачено 96500Кл електрики?

а) 56г Fe;                             б) 28г Fe;              в) 2г H2;                               г) 18,7г Fe.

Яка маса алюмінію утворюється на катоді, якщо під час електролізу розплаву AlCl3 було витрачено 96500Кл електрики?

а) 4,5г;                  б) 9г;                     в) 18г;                                   г) 27г.

Який об’єм газу (н.у.) виділиться на аноді, якщо під час електролізу водного розчину FeCl3 було витрачено 96500Кл електрики?

а) 22,4 л О2;        б) 22,4л Cl2;            в) 11,2л О2;                     г) 11,2л Cl2.

Який об’єм хлору (н.у.) виділиться на аноді, якщо під час електролізу розплаву AlCl3 було витрачено 96500Кл електрики?

а) 16,8 л О2;        б) 22,4л Cl2;              в) 11,2л ;                        г) 5,6л.

Постійний струм послідовно пропущений через два електролізери, в одному з яких міститься водний розчин CuSO4, а в іншому – AgNO3. Через певний час на першому катоді осіло 1,27г Cu. Яка маса Ag утворилася на другому катоді? М(Cu) = 63,5г/моль, М(Ag) = 107,9г/моль.

а) 2,158г;                             б) 4,316г;             в) 6,423г;                             г) 5,108г.

При електролізі водного розчину солі MeSO4 на одному електроді осіло 0,981г металу, а на другому – виділилося 168мл (н.у.) газу. Виходячи із відповідних розрахунків, визначте метал.

а) Zn;                    б) Fe;                     в) Cu;                                    г) Cd.

При електролізі водного розчину кальцій хлориду на катоді виділилося 5,6г водню. Який газ виділився на аноді і яка його маса?

а) 44,8г O2;         б) 89,6г O2;         в) 198,8г Cl2;                      г) 99,4г Cl2.

Визначте час, який необхідно витратити для осадження на катоді 6,4г міді під час пропускання постійного електричного струму силою 5,36А крізь водний розчин купрум (ІІ) сульфату.

а) 1800с;                              б) 3600с;              в) 3000с;                              г) 1200с.

Після пропускання постійного електричного струму силою 6А протягом 20 хвилин через водний розчин аргентум нітрату на катоді виділилося 9,6г срібла. Визначте вихід срібла за струмом.

а) 79,2%;                             б) 90,5%;              в) 41,9%;                              г) 83,9%.

Розрахуйте, яка маса калій гідроксиду утворилася біля катода під час електролізу розчину калій сульфату, якщо на аноді виділився кисень об`ємом 11,2л.

а) 28г;                   б) 56г;                   в) 112г;                 г) 168г.

Розрахуйте, якої сили електричний струм протягом 25 хвилин необхідно пропускати крізь розчин нікель(ІІ) сульфату, щоб отримати 0,5г нікелю.

а) 3,3А;                 б) 2,2А; в) 1,1А;                 г)0,55А.