ІІ.4 КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ І ЗАХИСТ ВІД НЕЇ

 

Закінчіть формулювання: «Корозія – це процес самочинного руйнування металів внаслідок їх фізико-хімічної взаємодії з навколишнім середовищем, яка призводить до...»:

а) зростання величини енергії Гіббса;

б) змінювання властивостей металів;

в) зменшення ентропії;

г) утворення оксидної плівки на поверхні металу.

Вставте необхідне словосполучення у таке визначення: «Хімічна корозія – це процес самочинного руйнування металів... чи у середовищі неелектролітів».

а) при підвищених температурах;

б) в атмосфері окиснювальних газів;

в) під дією електричного струму;

г) при високих навантаженнях.

Що називається електрохімічною корозією?

а) руйнування металів під дією електричного струму;

б) нерівноважний процес на межі поділу фаз;

в) окисно-відновна реакція за участю металів, що виявляють невелику стійкість до навколишнього середовища;

г) руйнування металів, при якому виникає електричний струм.

За рахунок чого під час електрохімічної корозії відбувається просторове перенесення електронів:

а) за рахунок сполучення анода і катода електронним провідником;

б) завдяки тому, що корозія належить до гетерогенних процесів;

в) за рахунок просторового розділення процесів окиснення і відновлення;

г) за рахунок самочинного перебігу корозійних процесів.

Виберіть правильне висловлювання щодо електрохімічної корозії.

а) руйнування металу при його сполученні з оксидами нітрогену;

б) сполучення металу з киснем повітря;

в) руйнування металу в середовищі електроліту з виникненням всередині системи електричного струму ;

г) сполучення металу з оксидами сульфуру.

Які з перелічених чинників не впливають на швидкість корозійних процесів: характер продуктів корозії; температура; природа навколишнього середовища; властивості металу?

а) характер продуктів корозії;

б) не впливає жоден із перелічених чинників;

в) впливають усі перелічені чинники;

г) температура і властивості металу.

До якого типу хімічної корозії належить процес руйнування нафтопроводів?

а) корозія у неелектролітах;         б) газова корозія;

в) фретинг-корозія;                           г) контактна корозія.

Що відбувається під час корозії металу з водневою деполяризацією?

а) окиснення Н2 на анодних  ділянках;      

б) відновлення  Н+ на катодних ділянках;

в) зменшення електродного потенціалу металу;      

г) виділення Н2 на анодних ділянках.

Як називається корозійний процес, що супроводжується поглинанням і відновленням газоподібного кисню?

а) корозія з кисневою деполяризацією;

б) атмосферна корозія;

в) киснева корозія;

г) корозія з водневою деполяризацією.

Чим можна пояснити підвищену схильність більшості металів до корозії?

а) тим, що корозія належить до самочинних процесів, для яких DG < 0;

б) взаємодією металів з навколишнім середовищем;

в) тим, що у вільному стані атоми металів, які мають на зовнішній оболонці один-два електрони, прагнуть перейти у термодинамічно стійкий стан шляхом позбавлення від валентних електронів і набуття стабільної електронної конфігурації;

г) тим, що корозія належить до самочинних гетерогенних окисно-відновних процесів, які відбувається на межі поділу фаз, і одночасно поєднує хімічну взаємодію з електрохімічними явищами.

В якому випадку йдеться про хімічну корозію?

а) корозія обшивки корпусу морського судна;

б) корозія залізничних рейок;

в) корозія водопровідних труб;

г) корозія двигунів внутрішнього згоряння.

До якого типу корозійних гальванічних елементів можна віднести корозію алюмінієвого листа з мідними гвинтами?

а) макрогальванічний корозійний елемент;

б) мікрогальванічний корозійний елемент;

в) корозійна гальванопара;

г) корозійна гальваносистема.

До якого виду електрохімічної корозії належить руйнування металів, зумовлене ударною дією корозійного середовища?

а) фретинг-корозія;                          б) корозійна кавітація;

в) корозія під напругою; г) контактна корозія.

До якого виду електрохімічної корозії належить руйнування металів, зумовлене тертям корозійного середовища по металу?

а) фретинг-корозія;                          б) корозійна кавітація;

в) корозія під напругою; г) контактна корозія.

Метали з якими значеннями електродних потенціалів виявляють корозійну стійкість у нейтральному середовищі та за наявності кислот-неокисників?

а) e0Mez+/Me < –0,413 В;                             б) –0,413 В< e0Mez+/Me < 0;

в) 0 <e0Mez+/Me < 1,228В;                           г) e0Mez+/Me > 1,228 В.

Метали з якими значеннями електродних потенціалів у кислих середовищах кородують з водневою деполяризацією, а у нейтральних – з кисневою деполяризацією?

а) e0Mez+/Me < –0,413 В;                             б) –0,413 В< e0Mez+/Me < 0;

в) 0 <e0Mez+/Me < 1,228В;                           г) e0Mez+/Me > 1,228 В.

Метали з якими значеннями електродних потенціалів у нейтральних середовищах кородують лише з кисневою деполяризацією?

а) e0Mez+/Me < –0,413 В;                             б) –0,413 В< e0Mez+/Me < 0;

в) 0 <e0Mez+/Me < 1,228В;                           г) e0Mez+/Me > 1,228 В.

Зазначте ряд металів, здатних кородувати у лужному середовищі.

а) Mn, Mg, Cu, Cd;                            б) Na, K, Cs, Li, Rb;

в) Ca, Ba, Sr, Ag, Os;                         г) Al, Zn, Pb, Sn, Ga.

Чим пояснюється посилення корозії металів у морській воді?

а) наявністю аніонів-активаторів Cl–, Br–, I–, які утворюють з конструкційними металами розчинні солі;

б) підвищеною густиною морської води порівняно з питною водою;

в) наявністю у морській воді розчинених окиснювальних газів;

г) тривалим часом перебування металів у морькій воді.

Яку дію виявляють аніони-інгібітори, наявні у корозійному середовищі?

а) полегшують йонізацію металів завдяки зв’язуванню їх у розчинні комплекси;

б) підвищують рН корозійного середовища, утворюючи лужну реакцію;

в) інтенсифікують корозійні процеси;

г) утворюють з металами важкорозчинні сполуки, які осідають на їх поверхні та гальмують корозійні процеси.

Як називається корозійний гальванічний елемент, в якому ділянки з недостатньою кількістю О2 окиснюються і передають електрони на збагачені киснем ділянки?

а) система з кисневою деполяризацією;

б) пара диференціальної аерації;

в) мікрогальванічний корозійний елемент;

г) макрокорозійний гальванічний елемент.

Як називається комплекс заходів із збільшення роботоздатності та надійності металів і конструкційних матеріалів за умов їх експлуатації?

а) захист металів від корозії;        б) проектування;

в) технічне обгрунтування;           г) легування металів.

Як називається метод захисту металу від корозії шляхом нанесення на його поверхню шару більш активного металу?

а) катодне покриття;                       б) протекторний захист;  

в) анодне покриття;                         г) катодний захист.

Як називається метод захисту металу від корозії шляхом нанесення на його поверхню шару більш активного металу?

а) катодне покриття;                       б) анодне покриття;

в) протекторний захист; г) анодування.

Який метал можна використовувати як анодне покриття заліза?

а) Cu;                    б) Pt;                      в) Cr;                                     г) Au.

Який метал можна використовувати як анодне покриття заліза?

а) Pb;                     б) Sn;                     в) Zn;                                    г) Ni.

Який метал можна використовувати як катодне покриття заліза?

а) Cu;                    б) Na;                    в) Al;                                     г) Mg.

До якого типу покриттів – анодного чи катодного – належить тонкий шар свинцю на сталі, нікелю на сталі?

а) обидва покриття – анодні;

б) нікелеве покриття – анодне, а свинцеве – катодне;

в) обидва покриття – катодні;

г) свинцеве покриття – анодне, а нікелеве – катодне.

Який метал можна обрати як катодне покриття сталі для захисту її від корозії?

а) Cr;                     б) Zn;                    в) Pb;                                     г) Al.

Який метал можна застосувати як катодне покриття для стального виробу?

а) Zn;                    б) Ni;                     в) Ti;                                      г) Cr.

Яке покриття буде продовжувати захищати залізо від корозії не тільки механічно, але й електрохімічно навіть при частковому руйнуванні покриття?

а) оцинковане залізо;                      б) лужене (покрите оловом);

в) нікельоване залізо;                      г)покрите свинцевою оболонкою.

Запропонуйте протекторний захист стального виробу від корозії.

а) з`єднати з позитивним полюсом джерела струму;

б) покрити виріб більш активним металом;

в) з`єднати  з негативним полюсом джерела струму;

г) з`єднати и з більш активним металом.

Що називається інгібітором корозії?

а) деполяризатор, наявний у коррозійному середовищі;

б) речовина, що прискорює процес корозії;

в) сполука, додавання незначних кількостей якої у корозійне середовище різко сповільнює швидкість корозії;

г) сполука, при додаванні якої у корозіне середовище корозія припиняється.

В яких випадках для захисту металів від корозії як органічне покриття використовують мастила?

а) за необхідності нанесення на метал захисного шару з ізолювальними властивостіми;

б) для запобігання металевих поверхонь від механічних пошкоджень;

в) при консервації металевих виробів;

г) якщо всі інші заходи зберігання металів від корозії не підходять.

Яка кислота пасивує залізо за рахунок утворення на його поверхні захисної плівки важкорозчинної сполуки?

а) H3PO4;                                                           б) HCl(конц.);

в) CH3COOH;                                    г) H2SO4(розв.)

Який метод електрохімічного захисту від корозії реалізується, якщо виріб з нержавіючої сталі, що перебуває в окиснювальному середовищі, під’єднують до позитивного полюса джерела постійного струму? 

а) катодний протекторний захист;

б) анодний протекторний захист;

в) катодний захист зовнішнім струмом;

г) анодний захист зовнішнім струмом.

Як називається метод електрохімічного захисту від корозії, якщо виріб, виготовлений на основі алюмінію, з`єднують з мідною пластиною?

а) катодний протекторний захист;

б) анодний протекторний захист;

в) катодний захист зовнішнім струмом;

г) анодний захист зовнішнім струмом.

Деталі з алюмінію були зіпсовані при потраплянні на них крапель гашеного вапна. Назвіть причину, внаслідок якої були зіпсовані алюмінієві деталі.

а) деталі були забруднені розчином;

б) відбулася хімічна взаємодія деталей з гашеним вапном;

в) відбулася корозія деталей на повітрі за наявності вологи;

г) відбулася хімічна взаємодія деталей з водою.

З якою метою контакти деяких радіодеталей вкривають шаром золота?

а) для підвищення міцності виробу ;

б) для підвищення вартості виробу;

в) для збереження виробу від окиснення;

г) для захисту від радіоперешкод.

Назвіть компонент забрудненого повітря міст, який є найбільш корозійно активним стосовно  металів при високій вологості.

а)CO2;                  б)CO;                    в)N2;                                     г)SO2 .

Назвіть середовище, в якому найбільш інтенсивно відбуватиметься корозія стального виробу.

а) дистильована вода;                    б) вода, насичена киснем;

в) вода, насичена сумішшю кисню та вуглекислого газу;

г) вода, крізь яку попередньо пропускали водень.

Назвіть середовище, в якому найбільш інтенсивно відбуватиметься корозія металічного виробу.

а) окисник в кислому середовищі при підвищеній температурі;

б) відновник в кислому середовищі при кімнатній температурі;

в) окисник в лужному середовищі при низькій температурі;

г) відновник в лужному середовищі при підвищеній температурі.

Назвіть метал, при контакті з яким корозія магнію буде відбуватися найбільш інтенсивно.

а) Fe;                     б) Zn;                    в) Ni;                                     г) Co.

Назвіть, який метал в парі Fe-Ni буде розчинятися в розведеному розчині оцтової кислоти і на поверхні якого металу буде виділятися водень.

а) Ni буде розчинятися, а на поверхні Fe буде виділятися водень;

б) Fe буде розчинятися , на поверхні Ni буде виділятися водень;

в) розчинятися будуть Fe і Ni, а водень буде виділятися на поверхні Fe;

г) розчинятися будуть Fe і Ni, а водень буде виділятися на поверхні Ni.

Назвіть вид йонів, наявність яких в розчині буде сприяти руйнуванню захисної оксидної плівки на поверхні алюмінію.

а) S2-;                   б) SO42-;              в) Cl-;                                    г) NO3-.

Водень можна отримати при взаємодії цинку з хлоридною кислотою. Назвіть формулу солі, яку необхідно в невеликій кількості додати до розчину хлоридної кислоти, щоб посилити виділення водню.

а) Na2SO4;          б) BaSO4;            в) CuSO4;                            г) PbSO4.

Для прискорення процесу розчинення цинку в хлоридній кислоті в розчин додають невелику кількість мідного купоросу. Назвіть речовину, на поверхні якої виділяється водень.

а) мідь;  б) цинк; в) мідь і цинк;      г) мідний купорос.

Назвіть метал, покриття з якого  не захистить залізо від іржавіння, якщо поверхня покриття виявиться ушкодженою.

а) Mg;                   б) Sn;                     в) Al;                                     г) Zn.

Які процеси проходять на анодних ділянках луженої (покритої оловом) міді при атмосферній корозії у випадку порушення покриття? 

a) Cu0 – 2ē → Cu2+;                        б) 2H2O – 4ē → O2 + 4H+

в) Sn0 – 2ē → Sn2+;                          г) 4OH– – 4ē → O2 +2H2O.

Які процеси проходять на катодних ділянках при атмосферній корозії луженої (покритої оловом) міді при порушенні покриття?

a) Cu2+ + 2ē → Cu0;                        б) Sn2+ – 2ē → Sn0;

в) O2 + 2Н2O + 4ē → 4OH–;          г) O2 + 4H+ + 4ē → 2H2O.

Які процеси проходять на катодних ділянках при атмосферній корозії оцинкованого заліза, якщо покриття порушене?

a) Fe2+ + 2ē → Fe0;

б) Zn2+ + 2ē → Zn0;

в) О2 + 2H2O + 4ē → 4OН–;

г) О2 + 4H+ + 4ē → 2Н2O.

Які процеси проходять на анодних ділянках при атмосферній корозії оцинкованого заліза при порушенні покриття?

a) Fe0 – 2ē → Fe2+;                          б) Zn0 – 2ē → Zn2+;

в) 4OН– – 4ē → О2 + 2H2O;          г) 2Н2O – 4ē → О2 + 4H+.

Які процеси проходять на катодних ділянках при порушенні покриття в корозійному гальванічному елементі Zn│O2, H2O│Pb?

а) Zn0  – 2ē → Zn2+;                        б) O2 + 4H+ + 4ē → 2H2O;

в) Pb2+ + 2ē → Pb0;                          г) O2 + 2Н2O + 4ē → 4OH–.

Які процеси відбуваються на катодних ділянках при пошкодженні нікелевого покриття на сталі у кислому середовищі?

а) Fe0 – 2 ē → Fe2+;                         б) Ni2+ +2 ē → Ni0;

в) Fe2+ + 2 ē → Fe0;                         г) 2H+ + 2 ē → H20.

Які процеси проходять на катодних ділянках при атмосферній корозії заліза, покритого шаром нікелю?

a) O2 + 2Н2O + 4ē → 4OH–;          б) Ni2+ + 2ē → Ni0;

в) O2 + 4H+ + 4ē → 2H2O;             г) Fe2+ + 2ē → Fe0.

Які процеси проходять на катодних ділянках при атмосферній корозії луженого (покритого оловом) заліза при пошкодженні покриття?

a) Fe2+ + 2ē → Fe0;                          б) Sn2+ + 2ē → Sn0;

в) O2 + 4H+ + 4ē → 2H2O;             г) O2 +2H2O +4ē → 4OH–.

Виберіть схему вторинної реакції, що може відбуватися під час корозії металу.   

a) O2 +2H2O +4ē →4OH–;             б) Me0- nē → Me n+;

в) Me n++ nOH- →Me (OH)n;        г)2H+ +2ē → H2.