СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації / А.В. Катренко. – Львів : Новий Світ-2000, 2003. – 424 с.

Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації / А.В. Катренко. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 424 с.

Системи підтримки прийняття рішень / [О.С. Пушкар, В.М. Гіковатий, О.С. Євсєєв, Л.В. Потрашкова]. – Х. : Інжек, 2006. – 304 с.

Дуднік І. М. Вступ до загальної теорії систем / І. М. Дуднік. – К. : Кондор, 2009. – 205 с.

Ржевський С.В. Дослідження операцій / С.В. Ржевський, В. М. Александрова. – К. : Академвидав, 2006. – 558 с.

Ілляшенко С.М. Економічний ризик / C.М. Ілляшенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.

Бізнес-адміністрування. Магістерський курс / за ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника, д.е.н., проф. С.М. Ілляшенко, к.е.н., доц. І. М. Сотник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007.

Організація та управління інноваційною діяльністю / За ред. проф. П. Г. Перерви, проф. С. М. Меховича, проф. М. І. Погорєлова. – Харків : НТУ «ХПІ», 2008.

Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком / С.М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга»; К. : Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 324 с.

Социально-экономические проблемы информационного общества / под ред. д.э.н., проф. Л. Г. Мельника. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2005.

Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку / за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 728 с.

Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу / за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 615 с.

Основи стійкого розвитку / за заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005.

Мельник Л.Г. Экономика информации и информационные системы предприятия / Л.Г. Мельник, С.Н. Ильяшенко, В.А. Касьяненко. – Сумы : ЛТД «Університетська книга», 2004. – 400 с.

Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи / С. М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. – 278 с.

Менеджмент та маркетинг інновацій / за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. – 616 с.

Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитив¬ній економіці : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 582 с.

Шарапов О. Д. Системний аналіз / О. Д. Шарапов, Л. Л. Терехов, С. П. Сіднєв. – К. : Вища школа, 1993. – 303 с.

Чорней Н. Б. Теорія систем і системний аналіз / Н. Б. Чорней, Р. К. Чорней. – К. : МАУП, 2005. – 256 с.

Баєва О. В. Практичні аспекти менеджменту / О. В. Баєва, Н. І. Новальська, В. І. Ангелова. – К. : МАУП, 2006. – 172 с.

Злобина Н. В. Управленческое решение : учебное пособие / Н. В. Злобина. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 80 с.

Смирнов Э. А. Управленческие решения / Э. А. Смирнов. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 264 с.

Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческого решения : учебник для вузов. – 2-е изд., доп. / Р. А. Фатхутдинов. – М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998. – 272 с.

Навчальне видання

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І

ПРИЙНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ

Курс лекцій

для студентів

факультету економіки та менеджменту

спеціальності 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю»

денної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск С.М. Ілляшенко

Редактор Н.А. Гавриленко

Комп’ютерне верстання О.Ф. Грищенко

 

 

 

 

 

Підп. до друку 22.10.2010, поз.

Формат 60×84/16. Ум. друк. арк. 6,28. Обл.-вид. арк.. 7,49. Тираж 150 пр.

Зам. №

Собівартість видання        грн     к.

 

 

 

 

 

 

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007