ВСТУП

 

Метою викладання дисципліни «Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень» є формування системи знань щодо сучасних методів системних досліджень у сфері управління економічними процесами, а також набуття студентами практичних навичок використання сучасних методів розроблення і прийняття управлінських інноваційних рішень.

Основними завданнями дисципліни «Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень» є:

вивчення понятійного апарата дисципліни;

вивчення сутності системи і системного аналізу;

освоєння теоретичних і методичних основ теорії дослідження операцій, теорії черг, теорії ігор і методів експертних оцінок;

одержання теоретичних знань щодо дослідження об’єкта аналізу, прямого та зворотного процесів системного аналізу;

вивчення теоретичних основ щодо прийняття рішень в управлінні інноваційними процесами;

освоєння логічних і кількісних підходів до вивчення інноваційних проблем, аналізу альтернатив і прийняття управлінських рішень.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:

теоретико-методичні основи системного аналізу і прийняття інноваційних рішень.

 

УМІТИ:

застосовувати методи системного аналізу під час прийняття інноваційних рішень;

упроваджувати методи оптимізації управлінських інноваційних рішень за детермінованих умов, в умовах ризику та невизначеності;

застосовувати інструменти аналізу альтернатив і прийняття управлінських інноваційних рішень.

Методологічною і практичною основою вивчення дисципліни є фундаментальні положення сучасних економічних теорій, праці провідних вчених і фахівців-практиків у сфері системного аналізу і прийняття інноваційних рішень. 

                Дисциплінами, що забезпечують вивчення цієї дисципліни є «Методологія наукових досліджень», «Інформаційні системи в інноваційній діяльності», «Інноваційний менеджмент», «Стратегічне управління інноваційним розвитком», «Управління інноваційними проектами», «Маркетинг інновацій».