2.2 Суб’єкти та об’єкти корпоративного управління

Суб’єктами корпоративного управління виступають фізичні або юридичні особи (групи осіб), які можуть впливати на діяльність корпорації або підпадають під її вплив.

Виходячи з можливості впливу на діяльність більшості великих акціонерних підприємств, можна виділити такі групи суб’єктів корпоративного управління:

акціонери (фізичні та юридичні особи);

менеджери товариства;

співробітники;

інвестори (власники інших цінних паперів товариства);

кредитори, що не володіють цінними паперами компанії;

фінансові та торгові посередники;

постачальники;

громадські організації, які можуть впливати на діяльність корпорації;

органи державної влади та місцевого самоврядування.

Основні інтереси та шляхи впливу окремих груп суб’єктів корпоративного управління наведено у табл. 2.1.

 

Таблиця 2.1 - Основні інтереси та шляхи впливу окремих груп суб’єктів корпоративного управління

Продовж.табл. 2.1

Найчастіше об’єктами корпоративного управління виступають корпоративні права.

Корпоративні права - сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції.

Корпоративні права включають:

право на участь в управлінні акціонерним товариством;

право на отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону;

інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами.

Реалізація корпоративних прав не здійснюється сама по собі, відірвано від інших об'єктів корпоративного управління. Тому саме корпоративне підприємство теж виступає об’єктом корпоративного управління.

На державному рівні до об’єктів корпоративного управління відносять форми і методи державного регулювання корпоративного сектору та державні корпоративні права.