5.6 Установчі збори – початок формування внутрішньої системи корпоративного управління

Термін проведення установчих зборів

Установчі збори акціонерного товариства мають бути проведені впродовж трьох місяців з дати повної оплати акцій засновниками.

Кількість голосів засновника на установчих зборах

Кількість голосів засновника на установчих зборах акціонерного товариства визначається кількістю придбаних акцій.

Питання, що вирішуюються на установчих зборах акціонерного товариства:

 1) заснування товариства;

 2) затвердження оцінки майна, що вноситься засновниками в рахунок оплати акцій товариства;

 3) затвердження статуту товариства;

 4) утворення органів товариства;

 5) уповноваження представника (представників) на здійснення подальшої діяльності щодо утворення товариства;

 6) обрання членів наглядової ради, голови колегіального виконавчого органу товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства), членів ревізійної комісії (ревізора);

 7) затвердження результатів розміщення акцій;

 8) вчинення інших дій, необхідних для створення товариства.

Рішення з питань, зазначених у пунктах 1-3, вважаються прийнятими, якщо за них проголосували всі засновники акціонерного товариства.

Рішення з інших питань приймаються більшістю голосів засновників, якщо інше не передбачено засновницьким договором.

Незатвердження установчими зборами статуту акціонерного товариства вважається відмовою засновників від створення цього товариства та є підставою для повернення засновникам внесків, зроблених ними в рахунок оплати акцій.

Повернення внесків здійснюється впродовж 20 робочих днів з дати проведення установчих зборів, на яких не було прийнято рішення про затвердження статуту акціонерного товариства.