7.1 Економічна сутність капіталу

Капітал – одна із фундаментальних економічних категорій.

Термін капітал походить від лат. слова «capitalis», що означає „головний”, „основний”.

Основні характеристики капіталу як економічної категорії подані на рис. 7.1.

Рисунок 7.1 - Основні характеристики капіталу

Капітал - це накопичений шляхом збереження запас економічних благ у формі грошових коштів та реальних капітальних товарів, що залучається його власниками в економічний процес як інвестиційний ресурс та фактор виробництва з метою отримання доходу та тісно пов’язаний із факторами часу, ризику та ліквідності.

Вартісний цикл капіталу - зміна сумарної вартості капіталу за період його повного обороту.

У разі ефективного використання капіталу в процесі вартісного циклу його сумарна вартість збільшується і навпаки, у випадку неефективних дій  - зменшується.

Як фактор виробництва капітал у процесі обороту функціонує у трьох основних формах: грошовій, виробничій і товарній.

Капітал, який представлений цінними паперами акціонерного товариства, досить давно отримав назву фіктивного капіталу.

Реальний капітал, як правило, відрізняється від статутного капіталу і включає статутний фонд, резервний фонд, капіталізований прибуток, інші надходження.

Капіталізований прибуток – нерозподілена частина прибутку компанії, що спрямовується на її розвиток.

Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.