7.5 Формування резервного капіталу

Резервний капітал створюється для забезпечення стабільної діяльності господарських товариств. Найчастіше резервний капітал використовують для покриття збитків товариства, для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства тощо.

Розмір резервного капіталу не може бути меншим ніж 15% від величини статутного капіталу.

Формування резервного капіталу проводиться шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків від суми чистого прибутку товариства за рік.