ВСТУП

 

Метою викладання курсу “Корпоративне управління”  є надання комплексу знань економіко-правового характеру про особливості взаємовідносин між учасниками у системі корпоративного управління, для якої характерно відокремлення функцій власника та менеджера.

Основними розділами та питаннями, які є базовими для викладання дисципліни, є такі: суть корпоративного управління; його суб’єкти та об’єкти; функції корпоративного управління; формування і реалізація корпоративних інтересів; особливості й організаційно-правові ознаки корпоративних структур, їх класифікація; моделі корпорацій, корпоративна реструктуризація економіки України; державний корпоративний сектор; система корпоративних відносин, структура управлінських органів корпоративних утворень та принципи їх функціонування;  форми корпоративного контролю; управління капіталом у корпораціях, методи оцінки капіталу; обіг корпоративних цінних паперів; корпоративні інститути та проблеми захисту прав власності; державне регулювання корпоративного сектору;  депозитарна система, управління рухом корпоративних цінних паперів; фондовий ринок та  роль фінансових посередників.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

 знати: основні тенденції розвитку корпоративних структур на сучасному економічному етапі, міжнародні стандарти корпоративного управління, особливості управління корпоративною організацією в Україні, законодавчі акти, що регулюють корпоративні відносини в Україні.

уміти: виконувати необхідні розрахунки  щодо визначення норми цінних паперів, розміру дивіденду, книжної та ринкової ціни акцій, ефекту фінансового важеля, визначення оптимальної структури капіталу, визначення вірогідності банкрутства; обирати найбільш ефективні шляхи розвитку, досягати оптимального рівня задоволення інтересів та потреб суб`єктів корпоративних відносин; використовувати набуті знання у практичній діяльності.