8.1 Види корпоративних цінних паперів

Акція (від лат. аctio – розпорядження, претензія) – безстроковий документ , що підтверджує право власника на частину спільного капіталу.

Акції за умов розвиненого фондового ринку виконують кілька важливих функцій:

•              акумулюють і залучають до господарського обігу вільний фінансовий капітал;

•              забезпечують вільне переміщення інвестиційних ресурсів та підвищення ефективності їх використання;

•              виступають об'єктивним індикатором розподілу капіталу за сферами, галузями, видами діяльності, а також показниками ефективності його функціонування;

•              створюють гнучкий механізм зміни суб'єктів власності;

•              сприяють демократизації управління діяльністю суб'єктів господарювання, є засобом виконання співвласниками корпорацій фінансового контролю;

•              забезпечують інвесторам джерело доходу, що перевищує розмір депозитного відсотка.

Види акцій

Акція як цінний папір має відповідні ознаки. За основними ознаками акції класифікуються так:

•              іменні та на пред'явника;

•              прості або привілейовані;

•              з правом голосу або без такого права ("безголосі");

•              з номінальною вартістю або без номінальної вартості.

Дуже рідко емітуються акції з правом кількох голосів (багатоголосі). Наприклад, у Німеччині випуск таких акцій допускається лише з дозволу міністра економіки відповідного суб'єкта федерації (федеральної землі) і тим АТ, які мають особливе значення для економіки країни.

В окремих країнах світу (наприклад, у Німеччині) застосовується поділ акцій на "нові" і "старі" залежно від часу їх емісії. Вони відрізняються тільки в перший рік емісії "нових" акцій. Відмінність полягає в різних котируваннях і обсягах виплати дивідендів (дивіденди за новими акціями сплачуються тільки за період їх обігу на фондовому ринку, а не за весь рік). Після завершення першого року "нові" і старі" акції стають ідентичними.

За формою існування акції поділяються на паперові (документарні) і бездокументарні (їх особливості визначені Законом України "Про Національну депозитарну систему і особливості електронного обігу цінних паперів в Україні").

Документарна форма акції як цінного папера — це паперовий бланк з визначеними реквізитами. На кілька акцій акціонеру може видаватися сертифікат.

Бездокументарна форма акції — це здійснений зберігачем обліковий запис, який є підтвердженням права власності на акцію. Зберігачем може бути саме АТ-емітент або за договором з ним комерційний банк чи торговець цінними паперами.

Відповідно до законодавства України акціонерне товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих. Статутом товариства може передбачатися розміщення одного чи кількох класів привілейованих акцій, що надають їх власникам різні права.

Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

Прості акції товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків.

З листопада 2010 року усі акції товариства повинні бути іменними та існувати у виключно бездокументарній формі.

Відповідно до галузевої належності розрізняють:

акції нових галузей – це акції підприємств, які почали запровадження досягнень науки і техніки;

акції підприємств, що ростуть, – це акції компаній, що досягли середнього рівня. Дивіденди за такими акціями, як правило, невеликі, що обумовлюється бажанням таких товариств у першу чергу фінансувати наукові дослідження, розширяти масштаб виробництва та можливості збуту.

Дохідні акції – акції акціонерних товариств, дивіденди за якими перевищують середній рівень. Як правило, це акції компаній, що займаються життєвозабезпечувальними видами діяльності (водо-, газо-, енергозабезпеченням), які потрібні завжди. Такі акціонерні товариства працюють стабільно та мають легкопередбачувані джерела доходу.

Акції „блакитна фішка” – випускають найбільш відомі та солідні корпорації (IBM, General Motors), вони мають гарну репутацію в інвесторів та завжди стабільно виплачують дивіденди.

Акції циклічних галузей - ціна на ці акції зростає і спадає синхронно до спаду чи підйому в економіці, тобто у відповідності до ритму ділової активності. В основному це акції корпорацій базових галузей в економіці – тяжкої (особливо металургійної), автомобільної, целюлозно-паперової та інших.

Спекулятивні акції – як правило, це акції новостворених товариств, про діяльність яких іще дуже мало інформації. Коштують такі акції значно менше, ніж акції добре відомих товариств. Купуючи такі акції, інвестор повинен розуміти, що низька ціна таких акцій пов’язана із значним ризиком.

Облігація - це цінний папір, що засвідчує право її покупця на отримання від особи, яка випустила облігацію, її номінальної вартості і відсотків від неї у визначений термін.

Корпоративна облігація - це зобов'язання АТ перед власниками облігацій щодо виплати певного доходу і погашення їх номінальної вартості через певний період.

Конвертовані облігації належать до боргових цінних паперів з особливими правами. Поряд із звичайним правом на грошову вимогу така облігація надає право обміну на акції АТ, яке емітувало ці облігації.

Право на конвертацію вважається привілеєм інвестора, тому конвертація виконується виключно на прохання власника облігацій. Дохід (процентна ставка) за такими облігаціями встановлюється, як правило, нижчою, ніж за звичайними облігаціями.

Після обміну на акції право на повернення основного капіталу за облігаціями та на отримання доходу у вигляді відсотків анулюється. Облігації, що не були конвертовані до завершення терміну їх дії, погашаються у звичайному порядку.

Єврооблігацїї - це облігації іноземних емітентів, номіновані у валюті країни розміщення і призначені для розповсюдження серед міжнародних інвесторів; їх можуть купувати інвестори практично кожної країни і передбачати різні умови для задоволення своїх потреб.

Євробонди - це довгострокові (розраховані щонайменше на 10 років) цінні папери на пред'явника з фіксованою процентною ставкою. Основна перевага євробондів для емітента полягає в тому, що термін їх погашення значно перевищує терміни погашення кредитів.

Опціон - це стандартизований контракт, який дає право його власникові на придбання (опціон на купівлю — call) чи на продаж (опціон на продаж — put) у визначений термін зазначену в опціоні кількість базового активу за зафіксованою при укладенні угоди ціною (ціна виконання).

Різновидом опціону на купівлю є варант, який випускається емітентом разом із власними привілейованими акціями чи облігаціями і надає його власникові право на придбання простих акцій цього емітента впродовж певного періоду за певною ціною.

Вексель - це боргове зобов'язання, що надає його власникові безумовне право вимагати після настання терміну платежу від векселедавця простого або акцептанта переказного векселя сплати вексельної суми.

Складське свідоцтво - це товаронаповнений цінний папір, що видається зберігачем (товарним складом) на підтвердження прийняття товарів на зберігання. Складське свідоцтво є неемісійним цінним папером, для випуску якого не потрібні державна реєстрація і реєстрація проспектів емісії.

Найчастіше складське свідоцтво використовується для отримання кредитів під заставу запасів товарів.