8.3 Порядок отримання права власності на акцію

Право власності на акцію може виникати початковим та похідним способами.

Початковий спосіб виникнення права власності на акцію має місце при організації акціонерного товариства та додатковому випуску його акцій.

У цьому випадку право власності на акції виникає після повної оплати їх вартості.

Похідним способом право власності передається у результаті переходу акцій у власність від однієї особи до іншої на основі правових угод або шляхом наслідування правонаступництва або за рішенням суду.

Акції публічних товариств можуть розміщуватись та обертатися на біржовому та позабіржовому фондових ринках. Позабіржовий фондовий ринок може бути організованим (угоди укладаються за допомогою позабіржових торгово-інформаційних систем) або стихійним. На момент укладання угоди акції повинні бути знерухомлені в депозитарії, що обслуговує власника.

Права на участь в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з іменних цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів.

Право власності на цінні папери на пред'явника, випущені в документарній формі, переходить до нового власника з моменту передачі (поставки) цінних паперів.

У разі відчуження знерухомлених цінних паперів на пред'явника право власності на цінні папери переходить до нового власника з моменту зарахування їх на рахунок власника у зберігача.

Право власності на цінні папери, випущені в бездокументарній формі, переходить до нового власника з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача.

Підтвердженням права власності на цінні папери є сертифікат, а в разі знерухомлення цінних паперів чи їх емісії в бездокументарній формі - виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів.

Угоди щодо цінних паперів не підлягають нотаріальному посвідченню, якщо інше не передбачено законодавством чи угодою сторін.

Для переходу права власності від однієї особи до іншої необхідно:

1) оформити документ, що підтверджує право власності (угода купівлі-продажу, обміну, дарування, рішення суду, документ, що підтверджує право на спадок, та ін.);

2) скласти письмове розпорядження власника акції або номінального утримувача реєстратору, внести зміни до реєстру.