8.4 Аналіз прибутковості цінних паперів

Капіталізація – оцінка вартості компанії, земельної ділянки, цінних паперів шляхом розрахунку суми очікуваних доходів за весь період користування.

Капіталізація АТ - вартість усіх акцій компанії. Розраховується як добуток цін акцій на кількість усіх випущених акцій.

Чистий прибуток, що залишився після виплати дивідендів за простими акціями і спрямовується на фінансування активів, сприяє підвищенню рівня капіталізації компанії.

Частина прибутку, яка спрямовується на розвиток компанії, характеризується коефіцієнтом капіталізації.

Кка=1-дивідендний вихід

Залежно від співвідношення між економічним капіталом компанії та капіталом, що існує на даний момент часу, прийнято розрізняти недостатню, достатню та надмірну капіталізацію.

Надмірна капіталізація - досить часто викликає невдоволення інвесторів, оскільки вільні кошти компанії не інвестуються і відповідно не приносять доходу, а капіталізуються.

Недостатня капіталізація досить часто виникає у ситуаціях, коли фінансування діяльності компанії здійснюється за рахунок позичених коштів. Вважається, що компанія намагається знизити розмір оподаткованого прибутку, збільшуючи витрати на обслуговування боргу.

Норма цінних паперів – це співвідношення, в якому випущено цінні папери по відношенню до загального капіталу.

Балансова (книжна, облікова ) ціна акції відбиває частку власного капіталу (чистих активів товариства), яка припадає на одну акцію.

Курс акції – ціна продажу акції, розмір якої залежить від кон’юнктури ринку.

Ринкова ціна акції – це основний показник ліквідності акції, що формується під впливом попиту і пропозиції, що складається на фондовому ринку. Ринкова ціна може дорівнювати номінальній або бути більшою або меншою за неї.

Котирування – встановлення курсу цінних паперів. Курси реєструються спеціальною реєстраційною комісією та показують співвідношення попиту та пропозиції.

Коефіцієнт котирування використовується для оцінки якості акцій різноманітних акціонерних товариств. Він розраховується як співвідношення ринкової ціни акції до книжної ціни акції.

Дивідендний вихід розраховується за формулою

Дивідендний вихід= дивіденд на акцію/дохід на акцію.

Цей показник показує, яка частка доходу виплачена акціонерам.

Коефіцієнт покриття дивідендів за привілейованими акціями

Кппд=Чистий прибуток/Дивіденди за привілейованими акціями

Чистий прибуток на одну акцію

Чпа=(Чистий прибуток-Дивіденди за привілейованими акціями)/ Кількість простих акцій

При розрахунку норми дохідності враховується курс акцій на кінець року або їх середня ринкова ціна за рік. При складанні біржових таблиць як показник курсу акцій акціонерного товариства, як правило, використовується курс останньої угоди дня або закриття біржі та прогнозна величина дивідендів.

Норма дохідності = (дивіденд *100)/курс акції.

Співвідношення „ціна/дохід” характеризує ступінь відриву фіктивного капіталу від реального. Звичайно при емісії акцій розуміється, що за ними стоїть реальний капітал (заводи, фабрики, торговельні центри, готелі ). Так, наприклад, якщо завод коштує 100 000 грн, акціонерне товариство випустить 10 000 грн по 100 грн.

Однак на вторинному ринку під впливом попиту-пропозиції курс акцій постійно змінюється і відповідно суттєво відрізняється від номінальної ціни.

Якщо на акцію виплачується високий дивіденд, її курс підвищується внаслідок підвищення попиту на вторинному ринку цінних паперів, внаслідок чого ринкова (курсова) ціна акцій починає відриватися від балансової (книжної). Наприклад при нормі банківського відсотка, що дорівнює 3, та нормі дивіденду у 6% курс акцій підвищиться вдвічі. Акція буде продаватися на вторинному ринку за 200 грн при її забезпеченості реальним капіталом на 100. Однак питання про забезпеченість акцій встає тільки під час біржового краху. Весь інший час власник акції вважає себе власником 200 грн, які він може отримати, якщо продасть акцію на вторинному ринку.

Таким чином, капітал, представлений акціями, є фіктивним і необов’язково підкріплений реальним змістом. Реальний капітал – заводи фабрики, магазини, транспортні засоби – дійсно існує і створює прибуток.

Зв’язуючою ланкою між фіктивним та реальним капіталом виступає розмір отриманого прибутку. Розмір прибутку впливає на розмір дивіденду, а відповідно на курс акції та відрив фіктивного капіталу від реального.

Для оцінки відриву фіктивного капіталу від реального у біржовій пресі регулярно публікуються показники усередненого або „нормального” співвідношення курсу акцій до чистого доходу.

Співвідношення „ціна/дохід” використовується для оцінки ризику вкладень у акції цього виду: чим вище співвідношення, тим більш ризиковане придбання акцій.

Коефіцієнт покриття процентів за облігаціями

Кпп=балансовий прибуток/витрати на відсотки.

Вважається, що ємітент облігації забезпечує гарне покриття, коли Кпп=3-5.