9.5 Управління державними корпоративними правами

Державні корпоративні права – це акції, частки у статутному фонді господарських товариств, що належать державі.

Державні корпоративні права можуть виникати у результаті:

 - закріплення за державою акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації;

- корпоратизації державних підприємств;

- придбання корпоративних прав діючих товариств;

- участі у нових товариствах, що створюються відповідно до законодавства України.

 

Система органів управління державними корпоративними правами            

Система органів управління державними корпоративними паравами включає декілька рівнів.

1) Верховна Рада України приймає закони, що регулюють відносини, пов’язані з управлінням об’єктами державної власності, включаючи державні корпоративні права.

2) Президент України – видає нормативні акти з питань управління державними корпоративними правами.

3) Кабінет Міністрів України є суб'єктом управління, що визначає об'єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об'єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб'єктам управління.

Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері управління об'єктами державної власності регулюються статтею 5 Закону України „Про управління об'єктами державної власності”.

4) Фонд державного майна України виступає орендодавцем державного майна.

5) Мінфін і Мінекономіки беруть участь у розробленні та реалізації дивідендної політики держави.

6) Уповноважені органи управління - міністерства та інші органи виконавчої - влади приймають рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ та організацій, заснованих на державній власності; здійснюють стратегічне управління та контроль за їх діяльністю.

7) Органи, які здійснюють управління державним майном відповідно до повноважень, визначених окремими законами;

8) Господарські структури - державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації;

9) Уповноважені особи - юридичні та фізичні особи, які виконують функції з управління корпоративними правами держави.

10) Національна академія наук України, галузеві академії наук – безоплатно користується об’єктами державної власності.

Дивідендна політика держави

Держава, як і звичайний акціонер, має право на отримання частини прибутку від господарської діяльності товариства. Для захисту власних фінансових інтересів та контролю за використанням прибутку тих товариств, у яких держава має істотну участь (контрольний пакет акцій), через уповноважені органи встановлює спеціальні правила визначення та виплати дивідендів на корпоративні права таких товариств.

Дивідендна політика держави регулюється Постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави” №702 від 12.05.07.

Цей Порядок визначає механізм формування Фондом державного майна разом з Мінфіном і Мінекономіки дивідендної політики, її реалізації суб'єктами управління корпоративними правами, що належать державі у статутних фондах господарських організацій

Відповідно до вказаного порядку Мінфін і Мінекономіки до 15 березня року, що передує плановому, на основі затверджених фінансових планів на поточний рік подають Фонду державного майна зведені показники очікуваних обсягів загального чистого прибутку та чистого прибутку кожної господарської організації із зазначенням розмірів корпоративних прав держави, функції з управління якими вони здійснюють. До 20 березня року, що передує плановому, готують і подають Фондові державного майна пропозиції щодо встановлення базових нормативів частки прибутку, який спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності господарських організацій у поточному фінансовому році.

Фонд державного майна до 20 травня року, що передує плановому, подає Мінфіну інформацію про очікувані обсяги надходження до державного бюджету в наступному році дивідендів, нарахованих на державну частку в статутних фондах господарських організацій.

Базові нормативи та строки перерахування до державного бюджету дивідендів щороку затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду державного майна та доводяться до суб'єктів управління корпоративними правами.

Дивідендна політика держави формується з урахуванням галузевих особливостей, виду господарської діяльності та обсягу прибутку, одержаного господарськими організаціями у минулих роках, на підставі показників, передбачених державним бюджетом і основними напрямами бюджетної політики на наступний бюджетний період, та прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку.

Здійснення дивідендної політики здійснюється Мінфіном та Мінекономіки, які встановлюють розмір, порядок та строки виплати дивідендів господарськими організаціями. Інформація про нарахування та перерахування дивідендів у поточному бюджетному році за кожною господарською організацією подається до Фонду державного майна щомісяця до 5 числа наступного звітного періоду.