10.1 Форми функціонування цінних паперів

Цінні папери можуть функціонувати у двох формах – документарній та бездокументарній.

Документарна форма цінного папера - сертифікат цінних паперів (сертифікат), що містить реквізити відповідного виду цінних паперів певної емісії, дані про кількість цінних паперів та засвідчує сукупність прав, наданих цими цінними паперами.

Випуск цінних паперів у документарній формі здійснюється емітентом шляхом виготовлення сертифікатів, які випускаються з урахуванням вимог, визначених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бездокументарна форма цінного папера - здійснений зберігачем обліковий запис, який є підтвердженням права власності на цінний папір.

На період передплати на певний випуск (емісію) цінних паперів емітент оформляє тимчасовий глобальний сертифікат, який підлягає заміні на постійний після державної реєстрації цього випуску Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або анулюється в разі визнання випуску таким, що не відбувся. Глобальний сертифікат, оформлений після державної реєстрації та визнання випуску таким, що відбувся, зберігається в депозитарії впродовж усього періоду існування цінних паперів у бездокументарній формі.

Глобальний сертифікат підтверджує право на здійснення операцій з цінними паперами цього випуску в Національній депозитарній системі.