11.1 Поняття та учасники фондового ринку

Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів).

Фондовий ринок поділяється на первинний та вторинний.

Первинний ринок цінних паперів - сукупність правовідносин, пов'язаних з розміщенням цінних паперів. Основне завдання первинного ринку - мінімізувати ризик інвестора.

Вторинний ринок цінних паперів - сукупність правовідносин, пов'язаних з обігом цінних паперів. Його основними функціями є створення умов для широкої торгівлі цінними паперами, забезпечення їх ліквідності, визначення ринкової ціни цінних паперів та надання інформації щодо її зміни.

Учасники фондового ринку - емітенти, інвестори, професійні учасники фондового ринку та саморегулівні організації.

Емітент - юридична особа, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов'язання щодо них перед їх власниками. Емітентами можуть також бути: Автономна Республіка Крим, міські ради, а також держава.

Інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства.

Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, які на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснюють надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів.

Професійних учасників ринку цінних паперів в Україні можна об'єднати в такі групи:

•              посередники на ринку цінних паперів;

•              інститути спільного інвестування: пайові та корпоративні інвестиційні фонди;

•              компанії з управління активами;

• депозитарії;

• зберігачі, реєстратори, компанії.

Професійна діяльність учасників фондового ринку, крім депозитаріїв та фондових бірж, здійснюється за умови членства щонайменше в одній саморегулівній організації.

Професійні учасники ринку цінних паперів об’єднуються в саморегулівні організації за видами професійної діяльності. Кожний учасник ринку цінних паперів може входити до складу кількох саморегулівних організацій або бути учасником однієї саморегулівної організації у разі, коли її правила стосуються всіх функцій (видів діяльності), які він може виконувати.

Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку - неприбуткове об'єднання учасників, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність (діяльність реєстраторів та зберігачів), утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Статус саморегулівної організації можуть одержати:

а) громадські організації фізичних осіб – професійних учасників ринку цінних паперів;

б) об’єднання юридичних осіб – професійних учасників ринку цінних паперів;

в) фондові біржі.

Статус саморегулівної організації надається відразу після її реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Метою заснування та діяльності саморегулівної організації є:

1) забезпечення високого професійного рівня діяльності учасників ринку цінних паперів;

2) представництво учасників саморегулівної організації та захист їх професійних інтересів;

3) професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців-учасників саморегулівної організації, уповноважених здійснювати операції з цінними паперами;

4) інформування своїх учасників стосовно законодавства про цінні папери та про всі зміни, що вносяться до нього;

5) розроблення та контроль за дотриманням норм і правил поведінки, регламентів, правил здійснення операцій з цінними паперами, вимог до професійної кваліфікації фахівців – учасників саморегулівної організації, уповноважених здійснювати операції з цінними паперами, та інших документів, передбачених законодавством;

6) впровадження ефективних механізмів розв’язання спорів між учасниками саморегулівної організації і учасниками саморегулівної організації та їх клієнтами;

7) розроблення та впровадження заходів щодо захисту клієнтів - учасників саморегулівної організації та інших інвесторів, а також додержання етичних норм та правил поведінки учасників саморегулівної організації у їх взаєминах з клієнтами.

Крім того, об’єднання юридичних осіб – професійних учасників ринку цінних паперів, яке одержало статус саморегулівної організації, може створити торговельно-інформаційні системи, в яких воно є єдиним засновником.

Саморегулівна організація не має права:

1) обмежувати можливості своїх учасників щодо надання послуг на ринку цінних паперів;

2) створювати нерівні умови для вступу до організації будь-якої особи або для діяльності будь-кого з учасників;

3) координувати діяльність своїх учасників будь-яким способом, який порушує антимонопольне законодавство;

4) провадити діяльність, не пов’язану з метою створення саморегулівної організації, визначену установчими документами та Положенням.