12.1 Визначення та характеристики управлінської інформації

Інформаційні системи, інформаційні технології, координація та контроль інформаційних потоків стали ключовими поняттями теорії та практики корпоративного управління наприкінці XX — почат­ку XXI століть.

За даними американських дослідників, 90 % свого часу менеджери витрачають на обмін інформацією. Інформація стає життєво важливим ресурсом організації, на базі якого приймаються рішення щодо структури, технологій, клієнтів, фінансів, персоналу у виробничо-економічних системах.

Справжня інформаційна революція почалася в 1991 році, коли вперше американські інвестиції в інформаційні технології (112 млрд доларів)  перевищили   інвестиції у   виробництво (107 млрд доларів). Поступово інформація витісняє постійний капітал в активах компаній, частка якого поступово зменшується.

Первісне визначення інформації (від латинського  «informatio»), яке має декілька значень:

роз'яснення; виклад фактів, подій; витлумачення;

представлення, поняття;

ознайомлення, просвіта.

Під управлінською інформацією розуміють нові корисні дані, що надходять в інформаційні канали та підтверджують або змінюють управлінські рішення менеджерів.

Закон України «Про інформацію» визначає її як документовані або публічно оголошені  відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.

Найважливішими, з практичної точки зору, властивостями інформації є цінність, достовірність та актуальність.

Цінність інформації — визначається забезпеченням можливості досягнення мети, поставленої перед отримувачем інформації.

Достовірність — відповідність отриманої інформації об'єктивній реальності навколишнього світу. У властивості достовірності виділяються безпомилковість та істинність даних.

Під безпомилковістю розуміється властивість даних не мати прихованих випадкових помилок. Випадкові помилки в даних обумовлені, як правило, неумисними спотвореннями змісту людиною чи збоями технічних засобів при переробці даних в інформаційній системі.

Недостовірність інформації може бути обумовлена декількома причинами. Основна — це ненадійність джерела і самого змісту інформації. Зростання надійності може бути досягнуте за рахунок:

підвищення надійності даного джерела;

підвищення надійності каналів передачі інформації;

використання додаткових альтернативних джерел;

дублювання інформаційних каналів.

Ці прийоми реалізуються за допомогою технічних, організаційних, психологічних та інших методів.

Актуальність — це міра відповідності цінності та достовірності інформації поточному часу (певному часовому періоду).

Існує безліч класифікацій управлінської інформації, що ґрунтуються на її властивостях і характеристиках.

Основні характеристики управлінської інформації

Обсяг інформації - кількісна характеристика даних, переданих, одержаних, перероблених в організаційних системах

Обсяг інформації що надходить і циркулює в корпорації, визначається характером та встановленими правилами взаємодії із зовнішнім і внутрішнім середовищем.

Цінність (корисність) – ступінь впливу інформації на виробничі і управлінські процеси, на функціонування організації в цілому.

Таблиця 12.1 – Класифікація управлінської інформації

 

Якість інформації  - здатність інформації давати правильне і найбільш повне уявлення про об'єкти або процеси і не мати прихованих помилок.

Насиченість інформації — обсяг корисних відомостей, що міститься в загальному обсязі інформації, переданої, прийнятої та обробленої за одиницю часу.

До методів підвищення насиченості інформації віднесемо:

угруповання;

візуальність;

розподілений доступ;

дублювання важливих відомостей;

акцентування;

скорочення часу доступу.

Оперативність (своєчасність) - властивість інформації втрачати свою цінність і згодом старіти.

Інформація, як і будь-який інший продукт життєдіяльності організації, підлягає процесу старіння. Цей процес у зв'язку з впровадженням нових інформаційних технологій, підвищенням обсягу, швидкості і частоти зміни інформації значно прискорюється. Оперативність відбиває пропорційну залежність між «віком» управлінської інформації та її цінністю.

Захищеність (закритість) - належність інформації «господарю» та її захист від несанкціонованого доступу.