БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Господарський кодекс України. [Електронний ресурс] / Постанова Верховної Ради України № 436-IV від 16.01.2003. —  Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15

 Закон України “Про господарські товариства” [Електронний ресурс] / Постанова Верховної Ради України № 1576-XII від 19.09.1991. —  Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1576-12

 Закон України “Про акціонерні товариства” [Електронний ресурс] / Постанова Верховної Ради України N 514-VI від 17.09.2008. —  Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514-17

Закон України “Про цінні папери і фондовий ринок”. [Електронний ресурс] / Постанова Верховної Ради України № 3480-IV від 23.02.2006. —  Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15

 Закон України “Про Антимонопольний комітет України” [Електронний ресурс] / Постанова Верховної Ради України N 3659-XII від 26.11.1993. —  Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3659-12

Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”. [Електронний ресурс] / Постанова Верховної Ради України № 710-97-ВР від 10.12.1997. —  Режим доступу до ресурсу:  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=710%2F97-%E2%F0

 Указ Президента України «Про корпоратизацію підприємств» [Електронний ресурс] №210/93 від 15.06.1993. —  Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=210%2F93

Закон України „Про управління об'єктами державної власності” [Електронний ресурс] / Постанова Верховної Ради України N 185-V від 21.09.06. —  Режим доступу до ресурсу:  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=185-16

Бланк И. А. Управление активами и капиталом предприятия / И. А. Бланк.  - К. : Ника-центр, Эльга, 2003.- 448 с. —  (Серия: Энциклопедия финансового менеджера).

Грідчіна М. В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): навч. посіб. / М. В.  Грідчіна. —  Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2002. — 232 с.

Гуленко А. Этапы развития акционерного дела в странах развитого рынка / А. Гуленко // Акционер. — 2001. — №2  —  С.60-65.

Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: навч. посіб./ В. А. Євтушевський— К.: Знання-Прес, 2002. — 317 с.

Задихайло Д. В. Корпоративне управління: навч. посіб. / Д. В. Задихайло,  О. Р.Кібенко, Г. В. Назарова. —  Харків : Еспада, 2003. —  688 с.

Зайцев И. Мажоры, миноры и мелкие пакости /И. Зайцев         // Контракты. —  2005. —  №47

Козаченко Г. В. Корпоративне управління: підруч. [для вузів] / Г.В. Козаченко, А. Е. Воронкова.  —  Київ: Лібра, 2004. —  368 с.

Мащенко В. Е. Системное корпоративное управление / В. Е. Мащенко.  —  М.: Сирин, 2003. —  251 с.

Небава М. І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання: навч.посібник / М. І. Небава. —  Київ: Центр навчальної літератури, 2004. —  295 с.

Шевелевич В. В. Корпоративный сектор рыночной экономики: тенденции и перспективы развития : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / В. В. Шевелевич. — Москва, 2004. — 198 c.