2.1 Сучасні підходи до визначення корпоративного управління

На сьогодні у світовій економічній літературі не існує єдиного визначення корпоративного управління.

Високий вплив корпорацій на економічні процеси та суспільство в цілому обумовлює існування приватного, суспільного, нормативного, економічного та управлінського підходів щодо визначення корпоративного управління. Сутність названих підходів розкрито у табл. 2.1.

Існування значної кількості тлумачень та підходів до визначення корпоративного управління свідчить про велике коло суб’єктів та відносин, що підпадають під його регулювання. Корпоративне управління поєднує різних учасників корпоративних відносин, кожний з яких дбає про свої власні

Таблиця 2.1 - Підходи до визначення сутності корпоративного управління [15]

 

інтереси та визначає процедури та механізм взаємодії суб’єктів корпоративного сектору економіки.

Тому найбільш вдалим, на наш погляд, є наступне визначення, сформульоване робочою групою викладачів провідних економічних і юридичних вищих навчальних закладів України у рамках проекту «Міжнародні стандарти бізнесу – корпоративне управління».

Корпоративне управління – це система впливу на учасників корпоративних відносин з метою ефективного використання об’єднаного капіталу.

Завдання корпоративного управління:

створення ефективного механізму аналізу, поточного і стратегічного управління, прийняття управлінських рішень і контролю за діяльністю акціонерного товариства;

забезпечення однакового й справедливого ставлення до всіх акціонерів (у тому числі до тих, що володіють дрібними пакетами акцій та іноземних) і можливості використання ефективних засобів захисту у разі порушення їх прав;

узгодження інтересів акціонерів, менеджерів, працівників, клієнтів, партнерів і постачальників акціонерного товариства, держави й громадськості.

Групи чинників, що впливають на корпоративне управління:

- тип власності у певному національному середовищі;

- специфіка законодавства та нормотворчості;

- схильність суспільства до прямого тиску на корпорації;

- структура директорських рад.