ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

Назвіть суб’єктів наукової діяльності в Україні та коротко їх охарактеризуйте.

 Розкрийте зміст понять «методологія» та «метод». Назвіть та наведіть коротку характеристику загальнонаукових методів, які використовуються на емпіричному та теоретичному рівнях дослідження.

 Охарактеризуйте наукову проблему. Чи міститься вирішення проблеми в існуючому знанні?

 Наведіть стислу характеристику об’єкта та предмета дослідження. Чи є правильним твердження, що об’єкт та предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне та часткове?

 Що таке програма дослідження? Які основні розділи вона має?

 Що таке етап НДР і які основні етапи НДР ви знаєте? Коротко охарактеризуйте основні етапи НДР.

 Що розуміють під інформаційним забезпеченням наукових досліджень? Яким чином проводять інформаційний пошук в бібліотеці?

 У чому полягає сутність процесу побудови теоретичного знання? Надайте характеристику окремим стадіям теоретичного дослідження.

 Дайте характеристику поняття «експеримент». Чим відрізняється експеримент від звичайного, щоденного, пасивного спостереження?

Які основні етапи включає традиційне експериментальне дослідження? Наведіть характеристику окремих етапів. Назвіть вимоги до проведення експерименту

 Які координатні сітки використовують при графічному зображенні результатів експерименту? Доведіть доцільність використання нерівномірних функціональних координатних сіток.

 Чим вирізняються емпіричні, аналітичні та апроксимуючі залежності? З яких етапів складається процес підбору емпіричних формул?

Які методичні прийоми викладання наукових матеріалів використовуються в науковій практиці? Який прийом набув найбільшого поширення?

 Які основні композиційні елементи включає рукопис наукової праці? Назвіть основні рекомендації щодо підготовки наукової праці.

 Що таке академічний етикет щодо тексту наукової роботи? Які особливості має науковий стиль?

 На які структурні одиниці поділяється звіт з НДР? Охарактеризуйте їх.

 Як правильно організувати колективне обговорення наукової проблеми?

 Назвіть рівні впровадження результатів наукових досліджень. З яких стадій складається впровадження наукових досліджень у практику роботи підприємств? Дайте характеристику цим стадіям.

 Що розуміють під ефектом наукових досліджень?

 Що розуміють під економічною ефективністю наукових досліджень? Назвіть критерії ефективності праці окремих науковців та роботи науково-дослідної групи або організації.

 Розкрийте сутність поняття «науковий колектив». У чому полягає відмінність наукового колективу від інших типів колективів?

 Яким вимогам повинен відповідати науковий колектив, щоб претендувати на звання наукової школи?

 Наведіть характеристику основних принципів організації роботи з людьми у науковому колективі.

 Що таке конфлікт? Охарактеризуйте найбільш типові конфлікти у науковому колективі.