СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцький В.М. Методологія соціально - економічного пізнання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 353 с.

Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2004. – 216 с.

Братерська - Дронь М.Т. Проблеми сучасної філософії: моральнісний аспект наукової  творчості // Культура народов Причерноморья - 2004. - № 51. - С. 117 – 120.

ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки Структура і правила оформлення.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» №1977-XII із змінами від 19 грудня 2006 р.

Кодекс наукової етики (Проект). – К.: Українська федерація вчених; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України, 2005. – 8 с. / www.semynozhenko. net/ufv/files/kod_etiki.dok.

Козьменко С.Н. Гамбургский счет: Трилогия. – Книга первая: Руководство по написанию и защите диссертаций. – Сумы: ИТД «Университетская книга»: ИКК «Деловые перспективы», 2007. – 352 с.

Комаров М.С. Основы научных исследований. – Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1982. – 128 с.

Лудченко A.A., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие / Под ред. A.A.Лудченко. — К.: О-во «Знання», КОО, 2000.-114 с.

Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: Навч. посібник / За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 476 с.

Методичні вказівки з державної атестації студентів за спеціальністю «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр денної та заочної форм навчання. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005.

Научная организация труда в управлении производственным коллективом: Общеотраслевые научно-методические рекомендации.– М.: Экономика, 1991.–286с.

Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента: Навч. посібник / Я.Я.Чорненький, Н.В. Чорненька, С.Б. Рибак та ін. – К.: ВД«Професіонал», 2006. – 208 с.

Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов / В.И. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – М.: Высш. шк., 1989. – 400 с.

 «Рекомендація про статус науково-дослідницьких робітників» / XVIII сесія Генеральної конференції Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), 20.11.1974 р.

Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830.

Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с.

Шестак Н.В., Астанина С.Ю. Роль научных школ в подготовке молодых ученых // Труды СГУ. – Вып. 95: Гуманитарные науки. Психология и социология образования. – М., 2006. – С. 176 – 186.

Навчальне видання

 

 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Конспект лекцій

для студентів спеціальності

8.050201 «Менеджмент організацій»

усіх форм навчання

 

 

 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри управління

д-р екон. наук, проф. О.М. Теліженко

Редактор Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання В.М. Кислого

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 2.12.2009, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк.    Обл.-вид. арк.    Тираж 50 пр. Зам. №

Собівартість вид.

 

 

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського – Корсакові, 2, м. Суми, 4007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007