СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 Вавилин В.А. Моделирование – метод исследования при решении задач регионального мониторинга.  – Л.: Гидро-метеоиздат, 1977.

Владимиров А.М. и др. Охрана окружающей среды. – Л.,1991.

 Мазур И.И., Молдованов О.И. Курс инженерной экологии.      –М.: Высшая школа, 1999.

Марчук Г.И. Математические модели в проблеме окружающей среды. – М., 1982.

Небел Б. Наука об окружающей среде. –М.: Мир, 1993.

Пэнтл Р. Методы системного анализа окружающей среды.      –М.: Высшая школа, 1982.

Реймерс Н.Ф.   Природопользование: Словарь – справочник.  – М., 1990.

 Рибалов О.О.  Конспект  лекцій  з  курсу  “Моделювання  та  прогнозування   стану   навколишнього   середовища”.             – Суми: Вид-во  СумДУ,  2000.

Рибалов О.О. Природокористування:  Стислий  словник-довідник.  - Суми: Вид-во СумДУ,   2004.

Сытник К.М. и др. Словарь-справочник по экологии. – К.: Наукова думка, 1994.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

 

ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

до практичних занять з дисципліни

“Моделювання та прогнозування стану

навколишнього середовища”

для студентів спеціальності 0401  “Екологія

 та збалансоване природокористування”

усіх форм навчання

 

Розділ 3 “Локальні моделі прогнозування процесів 

забруднення водного середовища”

 

 

 

 

Відповідальний за випуск                 Л.Д. Пляцук

Редактор   Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання  О.О. Рибалова

 

 

 

 

 

Формат 60х84/16.    Ум. друк. арк.   Тираж  80 пр.  Зам. №

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавець і виготлвлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми,  40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК №3062 від 17.12.2007.

 

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

До друку та в світ дозволяю

на підставі “Єдиних правил”, п. 2.6.14

Заступник першого проректора-начальник

організаційно-методичного управління                       В.Б.Юскаєв

 

 

2716   ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

до практичних робіт з курсу

“Моделювання та прогнозування стану

навколишнього середовища”

для студентів спеціальності 0401  

усіх форм навчання

 

Розділ 3  “Локальні моделі прогнозування процесів 

забруднення водного середовища”

 

 

 

 

 

Усі цитати, цифровий та фактичний

матеріал,  бібліографічні   відомості                           

перевірені, запис одиниць відповідає

стандартам                                        

 

Укладач                                                                           О.О. Рибалов

Відповідальний за випуск                                      Л.Д. Пляцук

Декан інженерного факультету                 О.Г. Гусак

 

Суми

Видавництво СумДУ

2009

 

 

 

 

 

 

 

О.О. РИБАЛОВ

 

 

 

ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

 

до практичних робіт з курсу

“Моделювання та прогнозування стану

навколишнього середовища”

 

Розділ 3  “Локальні моделі прогнозування процесів забруднення водного середовища”