Право

 

                     34(063)   А43

         Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : матеріали науково-практичної конференції, Київ, 20 грудня 2010 р. / відп. за вип. О.С. Ліпкан. – К.: Видавець О.С. Ліпкан, 2010. – 80 с. – Дар видавництва.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     34(075.8)   С89

         Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: підручник / О.С. Захарова, В.С. Ковальський, В.С. Лукомський та ін. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 352 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     340.12(075.8)   З-14

         Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції): навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 400 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     340.12(075.8)   К80

         Крестовська, Н.М.   Теорія держави і права: елементарний курс / Н.М.Крестовська, Л.Г.Матвєєва. – 2-ге вид. – Х. : Одіссей, 2008. – 432 с.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     340.12(075.8)   С42

         Скакун, О.Ф.   Теорія права і держави: підручник / О.Ф.Скакун. – 2-ге вид. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 520 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     340.15(075.8)   М15

         Макарчук, В.С.   Римське приватне право: навч. пос. / В.С.Макарчук. – К. : Атіка, 2007. – 256 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     340.15(477)(075.8)   С32

         Середа, А.М.   Історія держави і права України : навч. посіб. Ч.1 / А.М.Середа. – Запоріжжя.-Суми: ФОП Зеленкевич Л.П.; Університетська книга, 2010. – 332 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     340.6(066)   Т33

         Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник наукових праць. Вип. 10 / ред. кол.: М.Л.Цимбал, В.Ю.Шепітько, Л.М.Головченко та ін. – Х. : Право, 2010. – 672 с. – Дар.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     341.1(477):061ЄС   У45

         Україна - Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991-2009) (+Авторизований доступ) / за заг. ред. С.О. Камишева. – К. : Юстініан, 2010. – 608 с. – Дар.

            Кільк. прим.:  8  (Схов. – 1, ДБВі. – 1, Мед. – 1, КПра. – 2, Інфо. – 2, Мед. – 1)

                     341.76(038)   У45

         Український дипломатичний словник / за ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза. – К. : Знання, 2011. – 495 с.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     342.3(477)(063)   В36

         Верховна Рада України шостого скликання. Четверта сесія. 3 лютого - 4 березня 2009 року: стенографічний звіт. Т.9 / ред. кол.: В.О. Зайчук, Ю.С. Ганжуров, Ю.Ю. Гундарєв та ін. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – 820 с. – Дар.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     342.3(477)(063)   В36

         Верховна Рада України шостого скликання. Четверта сесія. 5 березня - 14 квітня 2009 року: стенографічний звіт. Т.10 / ред. кол.: В.О. Зайчук, Ю.С. Ганжуров, Ю.Ю. Гундарєв та ін. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – 848 с. – Дар.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     342.51   П12

         Павленко, Р.М.   Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід / Р.М.Павленко. – К.: ВД "КМ Академія", 2002. – 253 с. – Дар.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     342.537   Ч-75

         Чому "Європа" має значення: європеїзація законодавчого процесу та парламентських практик в Україні / А.Євгеньєва, Д.Ковриженко. – К., 2010. – 73 с. – Дар.

            Кільк. прим.:  1  (ДБВі. – 1)

                     343.13(082.1)   П78

         Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі: матеріали круглого столу, Київ, 20 травня 2011 р. / відп. за вип. В. Шляхта. – К. : Видавець Ліпкан О.С., 2011. – 350 с. – З обмінного фонду.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     343.211.3(477)   Г61

         Головін, А.С.   Захист прав і свобод людини і громадянина при здійсненні правосуддя в рішеннях Конституційного Суду України / А.С.Головін. – К.: Логос, 2011. – 307 с. – Дар видавництва.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     343.225:159.9   М30

         Марчак, В.Я.   Обмежена осудність: психолого-правовий зміст : монографія / В.Я.Марчак. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 400 с. – З обмінного фонду.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     343.4-005.2-053.2.343   К34

         Келлі, Л.   Насильство щодо жінок і дітей. Новий погляд на поліцейську діяльність, її інноваційність та професіоналізм: посібник для Ради Європи / Л.Келлі – Львів : Астролябія, 2011. – 176 с. – Дар.

            Кільк. прим.:  10  (Схов. – 2, КПра. – 1, ФРЕЛ. – 7)

                     343.4-054   З-68

         Злочини на грунті ненависті: новий кримінальний феномен світового суспільства : науково-практичне видання / за заг. ред. Д.Перліна. – Львів : Астролябія, 2011. – 524 с. – Дар.

            Кільк. прим.:  10  (Схов. – 2, КПра. – 1, ФРЕЛ. – 7)

                     343.533(477)   Х22

         Харченко, В.Б.   Кримінально-правова охорона прав на результати творчої діяльності та засоби індивідуалізації в Україні : монографія / В.Б.Харченко. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 480 с. – з обмінного фонду.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     343.8(075.8)   М26

         Марисюк, К.Б.   Кримінально-виконавче право України в схемах і таблицях : навч. посіб. / К.Б.Марисюк. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 422 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  2  (Навч. – 1, КПра. – 1)

                     343.8(477)(094.58)+347.95(477)   Н34

         Науково-практичний коментар Законів України "Про виконавче провадження", "Про державну виконавчу службу", "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" : станом на 01.02.2011р. / В.Е. Теліпко. – К.: ЦУЛ, 2011. – 616 с.

            Кільк. прим.:  4  (Навч. – 1, Абон. – 2, КПра. – 1)

                     343.91   А66

         Андрушко, А.В.   Геронтологічна злочинність: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: монографія / А.В.Андрушко ; за ред. В.М. Поповича. – Ужгород: Ліра, 2011. – 248 с. – Дар автора з дарчим підписом.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     343.98   М74

         Моїсєєв, О.М.   Експертні технології: теорія формування і практика застосування: монографія / О.М.Моїсєєв. – Х.: Вид. агенція "Апостіль", 2011. – 424 с. – З обмінного фонду.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     346.54(075.8)   Ж91

         Журик, Ю.В.   Антимонопольно-конкурентне право України : навч. посіб. / Ю.В.Журик. – К. : ЦУЛ, 2011. – 272 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     346.9(076)   Г67

         Горевий, В.І.   Господарський процес: практикум: навч. посіб. / В.І.Горевий, А.М.Куліш, В.Д.Чернадчук. – Суми: Університетська книга, 2010. – 283 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  3  (Абон. – 3)

                     347(477)(094.4)   Ц58

         Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями на 15 лютого 2011 року. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 308 с.

            Кільк. прим.:  6  (Навч. – 1, Абон. – 4, КАГП. – 1)

                     347.61/64(075.8)   С37

         Сімейне право України: підручник / pа ред.: В.І. Борисової, І.В. Жилінкової. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 264 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  2  (Абон. – 1, Навч. – 1)

                     347.73(075.8)   Р68

         Роль, В.Ф.   Фінансове право: навч. посіб. / В.Ф.Роль, В.В.Сергієнко, С.М.Попова. – К.: ЦУЛ, 2011. – 392 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  1  (НауЗ. – 1)

                     347.73(075.8)   Ф59

         Фінансове право : навч. пос. / pа ред. М.П. Кучерявенка. – Х. : Право, 2010. – 288 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     347.731(075.8)   С60

         Соловйов, А.В.   Біржове право (+Авторизований доступ): навч. посіб. / А.В.Соловйов. – Львів: Новий Світ-2000, 2010. – 628 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  2  (Навч. – 1, Інфо. – 1)

                     349.41   Б30

         Бахуринська, М.М.   Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством України / М.М.Бахуринська. – К.: Знання, 2010. – 230 с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років).

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     349.41(477)(094.4)   У45

         Україна. Закони.   Земельний кодекс України: коментар / Україна. Закони. – Х.: Одіссей, 2002. – 600 с.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     349.6(076)   А66

         Андрусевич, А.   Конвенція Еспо: транскордонна оцінка впливу на навколишнє середовище: практ. пос. для громадян та НУО / А.Андрусевич. – ВД "Укрпол", 2010. – 28 с. – Дар автора.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     349.6:656.7   К78

         Краснова, Ю.А.   Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі цивільної авіації України : монографія / Ю.А.Краснова. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2011. – 188 с. – Дар автора.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)