23. Навколишнє середовище та його захист

 

                     5(092)   В35

         Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. Т. 1. Володимир Іванович Вернадський і Україна. Кн. 1. Науково-організаційна діяльність (1918-1921) / ред.кол. : А.Г. Загородній, О.С. Оніщенко, В.А. Смолій та ін.; уклад.: О.С. Оніщенко, Л.А. Дубровіна, С.М. Кіржаєв та ін. – К. : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2011. – 699 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

            Кільк. прим.:  2  (Схов. – 2)

                     5(092)   В35

         Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. Т. 1. Володимир Іванович Вернадський і Україна. Кн. 2. Вибрані праці / ред.кол. : А.Г. Загородній, О.С. Оніщенко, В.А. Смолій та ін.; уклад.: О.С. Оніщенко, Л.А. Дубровіна, С.М. Кіржаєв та ін. – К. : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2011. – 584 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

            Кільк. прим.:  2  (Схов. – 2)

                     502(075.8)   Ц18

         Царенко, О.М.   Основи екології та економіка природокористування : навч. посіб. / О.М. Царенко, О.О. Нєсвєтов, М.О. Кадацький. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2007. – 592 с. + Гриф МОН. – (Бібліотека економічних наук).

            Кільк. прим.:  2  (НауЗ. – 2)

                     502.12:620.9(100+477)   S

         Sustainable development and energy security of the word and Ukrainian regions: conflicts, policy, green technologies : monograph / Edited by N. Karaieva. – K. : Tampodek XXI, 2012. – 279 с. – З обмінного фонду.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     502.131.1(063)   Е45

         Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. Т. 4 / відп. за вип. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – 220 с.

            Кільк. прим.:  2  (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

                     502.131.1(063)   Е45

         Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. Т. 5 / відп. за вип. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – 207 с.

            Кільк. прим.:  2  (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

                     502.131.1(063)   Е45

         Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. Т. 6 / відп. за вип. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – 170 с.

            Кільк. прим.:  2  (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

                     502.131.1(063)   Е45

         Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. Т. 7 / відп. за вип. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – 170 с.

            Кільк. прим.:  2  (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

                     502.131.1(063)   Е45

         Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. Т. 8 / відп. за вип. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – 127 с.

            Кільк. прим.:  2  (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

                     502.131.1(477.7)   У81

         Устойчивое развитие и природные ресурсы прибрежной Азово-Черноморской зоны Крыма : монография / Г.И. Рудько, И.Д. Кудрик, С.Г. Белявский и др. – К. : АДЕФ-Украина, 2012. – 288 с. – Дар.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     502.211(063)   Н34

         Наукові основи збереження біотичної різноманітності : матеріали одинадцятої наукової конференції молодих учених, Львів, 24-25 травня 2012 р. / ред. група : М.А. Голубець, М.П. Козловський, О.Г. Марискевич та ін. – Львів : Ін-т екології Карпат НАН України, 2012. – 240 с. – Дар.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     502/504(075.8)   З-33

         Запольський, А.К.   Основи екології : підручник / А.К. Запольський, А.І. Салюк ; за ред. К.М. Ситника. – 3-тє вид., стереотип. – К. : Вища школа, 2005. – 328 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  1  (НауЗ. – 1)

                     504(477)   О-93

         Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-техногенних загроз національній безпеці України : аналітичний огляд / Є.О. Яковлєв, Ю.М. Скалецький, С.П. Іванюта, Л.М. Якушенко. – 2-ге вид., доп. – К. : НІСД, 2011. – 32 с. – Дар.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)