33. Бухгалтерський облік. Організація виробництва

 

                     657(1-87)(075.8)   В75

         Воронко, Р.М.   Облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. / Р.М. Воронко. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 744 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

            Кільк. прим.:  1  (НауЗ. – 1)

                     657:339.944(075.8)   М13

         Мазуренко, В.І.   Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навч. посіб. / В.І. Мазуренко, Р.Д. Стаканов. – К. : Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2011. – 188 с. – З обмінного фонду.

            Кільк. прим.:  1  (НауЗ. – 1)

                     658(075.8)   М71

         Мішеніна, Н.В.   Внутрішній економічний механізм підприємства : конспект лекцій для студ. спец. 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання / Н.В. Мішеніна. – Суми : СумДУ, 2012. – 76 с.

            Кільк. прим.:  74  (Абон. – 61, НауЗ. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, НРом. – 5, НОхт. – 5)

                     658.14:69   С54

         Созанський, Л.Й.   Фінансове регулювання формування і використання капіталу будівельних підприємств : монографія / Л.Й. Созанський. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2012. – 219 с. – Дар автора.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     658.589   М55

         Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / за ред. Ю.С. Шипуліної. – Суми : ТОВ "Друкарський дім "Папірус", 2012. – 458 с. – Дар автора.

            Кільк. прим.:  1  (ДБВі. – 1)

                     658.8:004.738.5(075.8)   Л64

         Литовченко, І.Л.   Інтернет-маркетинг : навч. посіб. / І.Л. Литовченко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 332 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)