20.9 Завдання, організація діяльності й система Служби безпеки України

 

Служба безпеки України (СБУ) — недержавний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Служба безпеки України підпорядкована Президенту Ук­раїни і підконтрольна Верховній Раді України.

До правової бази діяльності СБУ належать Конституція України, закони України "Про Службу безпеки України", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи бороть­би з організованою злочинністю", інші акти законодавства України та визнані Україною відповідні міжнародні правові акти.

Завдання СБУ визначені у ст. 2 Закону України "Про Службу без­пеки України" (далі — Закону), відповідно до вимог якої на СБУ по­кладається в межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенці­алу України, законних інтересів держави та прав громадян від роз­відувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, пося­гань з боку окремих організацій, груп та осіб.

До завдань СБУ належать також попередження, виявлення, при­пинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, теро­ризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управ­ління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

     До основних засад діяльності СБУ належать:

     •   законність;

     •   повага до прав та гідності особи;

     •   позапартійність;

     •  відповідальність перед народом України.

В оперативно-службовій діяльності СБУ дотримується також принципів поєднання єдиноначальності та колегіальності, гласності та конспірації.

Діяльність СБУ здійснюється на основі дотримання прав і сво­бод людини. Органи і співробітники СБУ повинні поважати гідність людини і виявляти до неї гуманне ставлення, не допускати розголошення відомостей про особисте життя людини. У винятко­вих випадках для припинення та розкриття державних злочинів окремі права і свободи особи можуть бути тимчасово обмежені в порядку й межах, визначених Конституцією та законами України. Неправомірне обмеження законних прав та свобод людини непри­пустиме і передбачає відповідальність згідно із законодавством. Орган СБУ в разі порушення його співробітниками при виконанні службових обов'язків прав чи свобод людини повинен вжити за­ходів поновлення цих прав та свобод, відшкодування заподіяної моральної і матеріальної шкоди, притягнення винних до відпові­дальності. Протягом місячного строку на вимогу громадян Украї­ни СБУ зобов'язана дати їм письмові пояснення з приводу обме­ження їхніх прав чи свобод. Громадяни України мають право ос­каржити до суду неправомірні дії посадових (службових) осіб та органів СБУ.