20.10 Повноваження Служби безпеки України

 

Службі безпеки України, її органам і співробітникам для вико­нання покладених на них обов'язків надається право:

• вимагати від громадян та посадових осіб припинення право­порушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень СБУ, перевіряти у цьому зв'язку документи, які посвідчують їх особу, а також здійснювати огляд осіб, їх речей і транспортних засобів, якщо є загроза втечі підозрюваного або знищення чи приховування речових доказів злочинної діяльності;

• подавати органам державного управління обов'язкові для роз­гляду пропозиції з питань національної безпеки України, у тому числі про припинення роботи, пов'язаної з державними таємни­цями, яка виконується з порушенням встановлених правил;

• одержувати на письмовий запит керівника відповідного орга­ну СБУ від міністерств, державних комітетів, інших відомств, підприємств, установ, організацій, військових частин, громадян та їх об'єднань дані й відомості, необхідні для забезпечення дер­жавної безпеки України, а також користуватися з цією метою службовою документацією і звітністю. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, встановлених Законом України “Про банки і банківську діяльність”;

•   входити в порядку, погодженому з адміністрацією підпри­ємств, установ та організацій і командуванням військових час­тин, на їх територію і у службові приміщення;

•  мати слідчі ізолятори для тримання осіб, узятих під варту та затриманих органами СБУ;

•  використовувати з подальшим відшкодуванням витрат та збитків транспортні засоби, які належать підприємствам, уста­новам і організаціям, військовим частинам і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, припинення злочинів, переслідування та затримання осіб, які підозрюються в їх вчиненні, доставляння до лікувальних уста­нов осіб, які потребують термінової медичної допомоги; виключно при безпосередньому припиненні злочинів, розсліду­вання яких віднесено законодавством до компетенції СБУ, пе­реслідуванні осіб, що підозрюються в їх вчиненні, заходити в жилі, службові, виробничі та інші приміщення, на території і земельні ділянки й оглядати їх з подальшим повідомленням прокурора протягом 24 годин;

• вживати гласних і негласних оперативних заходів у порядку, визначеному Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність";

• здійснювати співробітництво з громадянами України та інши­ми особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись при цьому умов добровільності та конфіденційності цих відно­син;

• користуватися на договірних засадах службовими приміщення­ми підприємств, установ, організацій, військових частин, а та­кож жилими та іншими приміщеннями громадян;

• направляти військовослужбовців СБУ для роботи на штатних посадах в інших установах, підприємствах і організаціях на час виконання конкретних завдань в інтересах розвідки, контрроз­відки, боротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю; в окремих випадках у порядку, визначеному коле­гією СБУ, допускається направлення на роботу таких військо­вослужбовців в установи, підприємства і організації з ініціати­ви їх керівників;

 • в інтересах розвідки, контррозвідки і оперативно-розшукової діяльності створювати інформаційні системи та вести опера­тивний облік в обсязі та порядку, що визначаються завдання­ми, покладеними на СБУ;

•  морально і матеріально заохочувати співробітників СБУ та інших осіб за заслуги у забезпеченні державної безпеки; пред­ставляти їх у встановленому порядку до державних нагород;

• позачергово придбавати квитки на всі види транспорту неза­лежно від наявності місць і поселятися в готелях при пред'яв­ленні посвідчення про відрядження;

• безплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі), залізнично­го та водного транспорту приміського сполучення, автобуса­ми приміських маршрутів, а також попутним транспортом;

•  видавати в разі наявності небезпеки для життя і здоров'я осо­бам, узятим під захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщен­ня про небезпеку.

Військовослужбовці СБУ мають право зберігати, носити, вико­ристовувати і застосовувати зброю та спеціальні засоби на підста­вах і в порядку, передбачених Законом України "Про міліцію", військовими статутами Збройних Сил України та іншими актами за­конодавства.

Відповідно до ст. 36 Закону законні вимоги співробітників СБУ при виконанні ними службових обов'язків є обов'язковими для гро­мадян і посадових осіб. Непокора або опір законним вимогам співро­бітників СБУ, неправомірне втручання в їх законну діяльність перед­бачає встановлену законодавством відповідальність.

На СБУ відповідно до її основних завдань покладаються такі обо­в'язки:

• виконувати інформаційно-аналітичну роботу в інтересах ефек­тивного здійснення органами державної влади та управління України внутрішньої і зовнішньої діяльності, вирішення про­блем оборони, соціально-економічного будівництва, науково-технічного прогресу, екології та інших питань, пов'язаних з на­ціональною безпекою України;

•   здійснювати розвідувальну діяльність відповідно до закону;

• здійснювати заходи контррозвідувального забезпеч-чення дип­ломатичних представництв, консульських та інших державних установ, а також заходи, пов'язані з охороною державних інте­ресів у сфері зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності, безпекою громадян України за кордоном;

• виявляти, припиняти та розкривати злочини, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції СБУ; здійсню­вати дізнання і слідство в цих справах; розшукувати осіб, які переховуються через вчинення зазначених злочинів;

• здійснювати контррозвідувальні заходи для попереджен­ня, виявлення, припинення і розкриття будь-яких форм розві­дувально-підривної діяльності проти України; забезпечувати захист державного суверенітету, конституційно­го ладу і територіальної цілісності України від протиправних посягань з боку окремих осіб та їх об'єднань;

• здійснювати контррозвідувальне забезпечення обо-ронного комплексу, Збройних Сил України, інших військових форму­вань, дислокованих на території України, енергетики, транс­порту, зв'язку, а також важливих об'єктів інших галузей гос­подарства;

• брати участь у розробленні та здійсненні заходів захисту держав­них таємниць України, в передбаченому законодавством поряд­ку сприяти підприємствам, установам, організаціям та підприє­мцям у збереженні комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам України; здійснювати відповідно до законодавства профілактику право­порушень у сфері державної безпеки;

• у межах визначеної законодавством компетенції забезпечува­ти захист особистої безпеки громадян і осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, у разі надходження від них, членів їх сімей та близьких родичів заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози їх життю, здоров'ю, житлу чи майну; брати участь у реабілітації і поновленні прав незаконно репресованих осіб;

• сприяти Прикордонним військам України в охороні державно­го кордону України;

• сприяти забезпеченню режиму воєнного та надзвичайного ста­ну в разі їх оголошення, а також ліквідації наслідків стихійно­го лиха, значних аварій, катастроф, епідемій, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій;

• надавати наявними силами і засобами, у тому числі й техніч­ними, допомогу органам внутрішніх справ, іншим правоохо­ронним органам у боротьбі зі злочинністю;

• брати участь у розробленні заходів і вирішенні питань, що стосу­ються в'їзду в Україну та виїзду за кордон, перебування на те­риторії України іноземців та осіб без громадянства, прикор­донного режиму і митних правил;

•  забезпечувати засекреченим і шифрованим зв'язком державні органи України і посадових осіб відповідно до переліку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України;

• здійснювати наукові дослідження і дослідно-конструкторські роботи, впроваджувати їх результати у практику діяльності СБУ;

•   виконувати за дорученням Верховної Ради України або Пре­зидента України інші завдання, безпосередньо спрямовані на забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки держави.

Відповідно до вимог ст. 35 Закону співробітники СБУ самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень. Вони повинні відмовлятись від виконання будь-яких наказів, розпоряджень або вказівок, які суперечать чинному законодавству. За протиправні дії та бездіяльність співробітники СБУ несуть дисциплінарну, адмініст­ративну та кримінальну відповідальність.

Співробітники СБУ, які виконують свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень і в межах закону, не несуть відповідальності за завдані майнові збитки. Такі збитки відповід­но до законодавства компенсуються за рахунок державного бюд­жету.