20.12 Міліція: завдання, правова основа діяльності

 

Міліція в Україні — це державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

Основними завданнями міліції є такі:

•   забезпечувати особисту безпеку громадян, захищати їх права, свободи і законні інтереси;

•   запобігати правопорушенням і припиняти їх;

•   охороняти і забезпечувати громадський порядок;

•   виявляти і розкривати злочини, розшукувати осіб, які їх вчи­нили;

•   забезпечувати безпеку дорожнього руху;

•   захищати власність від злочинних посягань;

•   виконувати адміністративні стягнення;

• брати участь у поданні соціальної та правової допомоги гро­мадянам, сприяти в межах своєї компетенції державним орга­нам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні по­кладених на них законом обов'язків.

Діяльність міліції будується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням, гласності, позапартійності.

Правовою основою діяльності міліції є Конституція України, За­кон України "Про міліцію", інші законодавчі акти України, поста­нови Верховної Ради України, укази Президента України, постано­ви Кабінету Міністрів України, нормативні акти МВС України, За­гальна декларація прав людини, міжнародні правові норми, ратифіковані у встановленому законодавством порядку.

Міліція є єдиною системою органів, яка входить у структуру МВС України і виконує адміністративну, профілактичну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, виконавчу та охоронну (на договірних засадах) функції. Міліція складається з таких підрозділів:

•   кримінальної міліції;

•   міліції громадської безпеки;

•   транспортної міліції;

•   державної автомобільної інспекції;

•   міліції охорони;

•   спеціальної міліції.