20.13 Адвокатура. Види адвокатської діяльності

 

Адвокатура — це правова інституція, яка виконує важливу сус­пільну функцію, що полягає в захисті прав, свобод та законних інте­ресів громадян.

У сучасних умовах розвитку суспільства проблема прав людини набула глобального значення. Дотримання прав і свобод людини стало символом справедливості у внутрішніх і зовнішніх справах виключної більшості держав.

В Україні право на захист є конституційним принципом. Вперше в Конституції України 1996 року закріплено право громадян на пра­вову допомогу. Роль адвокатури в забезпеченні цього права та її ос­новні завдання викладені в розд.II Конституції України, присвяче­ному правам, свободам і обов'язкам людини й громадянина.

Конкретно конституційний статус адвокатури визначено у ст. 59 Конституції України: "Кожен має право на правову допомогу. У ви­падках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура".

Забезпечуючи захист прав та законних інтересів громадян і юри­дичних осіб, адвокатура своєю діяльністю сприяє утворенню право­вої держави, оскільки згідно з Конституцією України права та сво­боди людини і їх гарантія визначають зміст та спрямованість діяль­ності держави.

Згідно з конституційним статусом адвокатури до її завдань нале­жать:

• захист прав, свобод і законних інтересів громадян та юридич­них осіб;

• представництво інтересів громадян і юридичних осіб як у відносинах з державою, так і між собою;

• представництво в судах та інших державних і правоохо-ронних органах інтересів фізичних та юридичних осіб;

• подання фізичним і юридичним особам, державним і громадсь­ким установам (об'єднанням) юридичної допомоги;

• підвищення рівня інформованості населення у правовій галузі.

Організація і принципи діяльності адвокатури України визнача­ються Законом України "Про адвокатуру" від 12 грудня 1992 р. Цей закон відводить адвокатурі чільне місце, маючи на меті відновити престиж цієї професії, її історичні традиції, піднести роль адвоката в суспільстві як одного з гарантів забезпечення конституційних прав і свобод громадян.

За законом адвокатура України є добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземців, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм юридичну допомогу.

Таке визначення поняття адвокатури як правового інституту є значним кроком у напрямку визнання адвокатури як громадської організації, адже до цього в законодавстві не акцентувалось на цій важливій ознаці юридичної природи адвокатури. За природою вона є вільною професією, а тому й має громадський характер.

Адвокатура України здійснює свою діяльність за принципами вер­ховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму, конфіден­ційності.

Закон України "Про адвокатуру" окремо закріплює норму щодо гарантій адвокатської діяльності. Цією нормою встановлено, що професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом: забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність, вима­гання від адвоката, його помічника, інших працівників адвокатсь­ких об'єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю. З цих питань адвокати не можуть допитуватись як свідки. Документи, що пов'язані з виконанням адвокатом професійних обов'язків, не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди. Забороняється прослуховування телефонних розмов адвоката у зв'язку з оперативно-розшуковим заходами без вмотивованого рішення на те суду. Не допускається офіційне негативне реагування з боку правоохоронних органів (дізнання, слідства, прокуратури, суду) на правову позицію адвоката у кримінальній справі.

Адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками про­цесу.

Кримінальна справа проти адвоката може бути порушена тільки Генеральним прокурором, його заступниками, прокурорами Авто­номної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя. Ад­воката не можна притягнути до кримінальної, матеріальної, адміні­стративної відповідальності або погрожувати її застосуванням у зв'язку з поданням юридичної допомоги громадянам та юридичним особам.

Згідно із Законом України "Про адвокатуру" адвокатом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи за спеціальністю юриста або помічника адвоката не менше двох років, склав кваліфікаційний іспит і одержав свідоцтво про пра­во на заняття адвокатською діяльністю та прийняв присягу адвока­та України. Він не може працювати в суді, прокуратурі, нотаріаті, органах внутрішніх справ, національної безпеки. Адвокатом не може бути особа, яка має судимість.

Види адвокатської діяльності

Згідно із Законом України "Про адвокатуру" адвокати дають консультації і роз'яснення з юридичних питань; усні та письмові до­відки з норм законодавства; розглядають заяви, скарги, інші доку­менти правового характеру; посвідчують копії документів у справах, які вони ведуть; здійснюють представництво в суді, інших держав­них органах; надають юридичну допомогу підприємствам, устано­вам, організаціям; здійснюють правове забезпечення підприємниць­кої та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб; виконують передбачені кримінально-процесуальним законодав­ством обов'язки, у процесі дізнання та досудового слідства. Адвока­ту надається можливість згідно із законом здійснювати й інші види юридичної допомоги.

Адвокат надає допомогу на підставі угоди з клієнтом про надан­ня правової допомоги.