Список використаної та рекомендованої літератури

 

1.Конституція України. Відомості Верховної Ради України (далі ВВР). - 1996. - № 30. - С. 141.

2. Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991р. ВВР. - 1991. - № 20. - С.249.

3. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вер. 1991р. ВВР. -1991. - № 49. - С.682.

4.Господарський кодекс України // Голос України.-2003.-12,13 березня.

5. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» // ВВР України.-2003.-№31, 32.-С.263.

6. Закон  України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991р. ВВР - 1991. - № 14.

7. Земельний кодекс України //ВВР України.-1992.-№25.-С. 354.

8.Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. Бюлетень законодавства і юридичної практики України: У 2 ч.-К.: Юрінком Інтер,2004.

9. Закон України «Про судоустрій України» від 07.02.2002р.          // ВВР України.-2002.-№27 -28.

10. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990р. //ВВР України.-1991.-№4.

11. Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991р. //ВВР України.-1991.-№53.

12. Закон України «Про службу безпеки України» від 25.03.1992р. //ВВР України.-1992.-№27.

13. Закон України «Про адвокатуру» від 19.12.1992р. //ВВР України.-1993.-№9.

14. Цивільний кодекс України // Голос України. - 2003. -                     14 березня.

15. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"   // Конституційне законодавство України.-К., 2000.

16. Закон України «Про статус народного депутата України»  // Конституційне законодавство України. - К., 2000.

17. Сімейний кодекс України //ВВР України.-2002.-№ 21-22.- С.135.

18. Житловий кодекс УРСР // Право України.-1997.-№4.

19. Закон України "Про Конституційний Суд України" від       16 жовт. 1996р.// ВВР України.-1996р.-№ 49.

20. Закон України «Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23.12.1997р. // ВВР України.-1998.-№20.

21.Битюк Ю.П. Адміністративне право України: Підручник.-Х.: «Право».-2003.-576с.

22. Бойко В.Ф., Євдокимов В.О. Право людини на правосуддя (судове право України) – К., 2003.-256с.

23. Гайворонський В.М.,  Господарське право України: Підручник.-Х.: Право,2005.-384с.

24. Гетьман А.П., Шульга М.В. Екологічне право України. Підручник.-Х.: Право, 2005.-383с.

25. Гель А.П., Семаков Г.С. Судові та правоохоронні органи. - К.: МАУП, 2004.-272с.

26. Галянтич М.К., Коваленко Г.І. Житлове право України: Курс лекцій.-К.: Юрінком Інтер, 2002.

27. Горевий В.І., Завальний В.М. Правове забезпечення діяльності підприємств: Методичні рекомендації.-Суми: Вид-во Сумського національного аграрного університету,2004.

28. Комаров В.В. Основы государства и права. -Х., 1997.

29. Коржанський М.Й. Кримінальне право України (Загальна частина-К., 2001.

30. Копейчіков В.В. Правознавство: Підручник.-К.: Юрінком Інтер, 2002.

31. Ковальський В.С., Білоус В.Т. та ін. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посібник.-К.,2002.-320с.

32. Ординський В.Л. Основи права України. Львів: Видавництво «Оріана-Нова», 2005.-368с.

33. Пилипенко П.Д. Трудове право України: Навчальний посібник. – К.: Вид-во «Істина», 2005.-208с.

34.  Пилипенко П.Д. Трудове право України. Академічний курс: Підручник. –К., Видавничий дім «Ін Юре», 2004.-536с.

35. Погорілка В.Ф. Конституційне право України: Навч. посібник.-К., 2000.

36. Стефанчук Р.О.  Цивільне   право України:  Навчальний посібник. – К.:  Прецедент, 2005.-448с.

37. Скакун О.Ф. Теорія государства и права: Посібник. -Х.: Консум. Ун-т внутр.справ, 2000.

38. Стефанюк В. Судова система України та судова реформа.-К., 2001.-176с.

39. Сухонос В.В. Основи держави і права України: Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2003.-383с.

40. Тодика Ю.М. Конституційне право України. – К.:  Видавничий дім «Ін Юре», 2004.-544с.

41. Яценко С.С. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – К.: АСК,2002.-93с.