Анотаіця

Основи правознавства. Частина 2 – за ред.. С.М. Симоненко

 

 

 

 

Навчальне видання

 

Горевий Володимир Іванович, Бордюк Юлія Володимирівна,  Валенкевич Лариса Петрівна, Куліш Анатолій Миколайович,  Кононенко Олександр Якович, Ковальчук Євгенія Юріївна, Пахомов Володимир Васильович, Сайко Людмила Юріївна, Чередниченко Наталія Василівна, Яцина Олена Миколаївна.

 

 

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

Навчальний посібник

У двох частинах

Частина 2

 

 

Редактори: С.М. Симоненко, Т.Г. Чернишова,

                    Н.В. Лизогуб, Н.З. Клочко                                                                 

 

 

Відповідальний за випуск В.І. Горевий

 

 

Підп. до друку,          поз.

Формат 60х84/16.Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк.          Обл.-вид. арк.

Тираж       пр.           Собівартість вид.       .

Зам. №

 

 

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р. –Корсакова, 2.