15.5 Юридичні особи - підприємці

 

Відповідно до Глави 7 Господарського кодексу України основ­ним учасником відносин у сфері підприємництва є підприємство як юридична особа - суб'єкт підприємництва.

Підприємство - це самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування або іншими суб'єктами для задоволен­ня суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої гос­подарської діяльності в порядку, встановленому Господарським кодексом та іншими актами законодавства (ч. 1ст.62 Господарсько­го кодексу України).

Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприє­мництва, так і для некомерційної господарської діяльності.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство діє, як правило, на основі статуту. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Види підприємств. Відповідно до ст. 63 Господарського ко­дексу України залежно від суб'єкта права власності, який висту­пив засновником підприємства, в Україні можуть діяти підприєм­ства таких видів:

1) приватне підприємство, що діє на основі приватної влас­ності фізичних осіб чи суб'єкта підприємництва - юридичної осо­би;

2) підприємство, що діє на основі власності кількох власників одного виду права власності (підприємство колективної влас­ності);

3) комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;

4) державне підприємство, що діє на основі державної влас­ності;

5)  підприємство, засноване на змішаній власності (на базі об'єднання майна різних власників).

В Україні можуть діяти також інші види підприємств, перед­бачені законом.                 

Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду в Україні діють підприємства унітарні та кор­поративні.

Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий ко­лектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства: державні; комунальні; підприємства об'єднань громадян чи релігійних орга­нізацій; підприємства споживчої кооперації; підприємства, засно­вані на приватній власності одного засновника, тощо.

Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління спра­вами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. Корпоративними є: кооперативні підприємства (виробничі кооперативи); підприємства, що створю­ються у формі господарського товариства; інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.