16.3 Екологічні права та обов’язки громадян

 

Екологічні права громадян - це сукупність юридичних можливостей і засобів, які спрямовані на задоволення потреб громадян у галузі використання природних ресурсів,  охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки.

Два аспекти екологічних прав громадян:

- об'єктивне право - сукупність правових норм, що утворюють комплексний міжгалузевий інститут екологічного права;

- суб'єктивне право - сукупність повноважень фізичних осіб у галузі екології .

Ці права є конституційними. Так, у відповідності до ст.50 Конституції України «кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація не може бути засекречена».

Передбачені Конституцією екологічні права громадян розвинені в екологічному законодавстві, в першу чергу, в Законі «Про охорону навколишнього природного середовища» (статті 9-11). Так, кожний громадянин України має право на:

а) безпечне для його життя та  здоров'я навколишнє  природне середовище;

б)  участь  в  обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і  реконструкції  об'єктів,  які можуть негативно впливати на стан навколишнього  природного  середовища,  внесення   пропозицій   до органів  державної  влади  та  органів  місцевого  самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь в прийнятті рішень з цих питань;

в) участь в  розробленні  та  здійсненні  заходів  щодо  охорони навколишнього природного середовища,  раціонального і комплексного використання природних ресурсів;

г) здійснення    загального   і   спеціального   використання природних ресурсів;

д) об'єднання в громадські природоохоронні формування;

 е) вільний  доступ  до  інформації про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація) та вільне отримання, використання,  поширення  та  зберігання  такої   інформації,   за винятком  обмежень,  встановлених  законом; 

 є) участь  у  публічних слуханнях або відкритих засіданнях з питань  впливу  запланованої  діяльності  на  навколишнє  природне середовище  на  стадіях  розміщення,  проектування,  будівництва і реконструкції об'єктів та  у  проведенні  громадської  екологічної експертизи; 

ж) одержання екологічної освіти;

 з) подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ,  організацій  і  громадян  про   відшкодування    шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок  негативного  впливу  на навколишнє природне середовище;

 и)  оскарження   у   судовому   порядку   рішень,   дій  або бездіяльності   органів   державної   влади,   органів   місцевого самоврядування,  їх посадових осіб щодо порушення екологічних прав громадян  у порядку, передбаченому законом.

Законодавством  України   можуть   бути   визначені   й  інші екологічні права громадян.

Екологічні права громадян забезпечуються державою    Діяльність,  що  перешкоджає  здійсненню  права  громадян  на безпечне навколишнє природне середовище та  інших  їх  екологічних прав, підлягає припиненню в порядку, встановленому Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» та іншим законодавством України.

Україна    гарантує      своїм      громадянам     реалізацію екологічних прав, наданих їм законодавством.  Порушені  права  громадян  у  галузі  охорони   навколишнього природного  середовища  повинні  бути  поновлені,  а    їх    захист здійснюється  в  судовому  порядку  відповідно  до   законодавства України.

Екологічні обов’язки - це встановлена державою і закріплена законодавством необхідність, приписуючи певний вид та міру поведінки у сфері використання природних ресурсів та охорони навколишньої природного середовища, а також відповідальність у випадку їхнього невиконання. Загальні обов’язки громадян, передбачені Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища”(ст.12).

Громадяни України зобов'язані:

     а) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства   відповідно   до   вимог   законодавства  про охорону навколишнього природного середовища;

     б) здійснювати  діяльність  з  додержанням  вимог екологічної безпеки,  інших екологічних  нормативів  та  лімітів  використання природних ресурсів;

     в) не порушувати екологічні права і  законні  інтереси  інших суб'єктів;

     г) вносити  плату  за   спеціальне   використання   природних ресурсів та штрафи за екологічні правопорушення;

     д) компенсувати  шкоду,  заподіяну  забрудненням  та   іншим негативним впливом на навколишнє природне середовище.

Громадяни    України     зобов'язані     виконувати   й  інші обов'язки у галузі  охорони  довкілля  відповідно до законодавства України.

Права та обов’язки природокористувачів

Природокористування – це процес раціонального використання людиною природних ресурсів для задоволення різних потреб та інтересів.

Найпоширенішими видами природокористування є: землекористування, водокористування, користування тваринним та рослинним світом, надрами, атмосферним повітрям тощо.

Використання природних  ресурсів  в  Україні  здійснюється  в порядку загального і спеціального використання природних ресурсів.

Законодавством   України   громадянам   гарантується    право загального використання природних ресурсів для задоволення життєво необхідних  потреб    (естетичних,    оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) безоплатно, без закріплення  цих  ресурсів  за окремими особами  і  надання  відповідних  дозволів,  за  винятком обмежень, передбачених законодавством України. Саме це право закріплене в Конституції у статті 13.

Похідним від загального є  спеціальне  використання  природних    ресурсів.  Для цього громадянам, підприємствам, установам і  організаціям  надаються  у володіння, користування або оренду природні  ресурси  на  підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у  встановленому  порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - на пільгових умовах.

Законодавство України покладає на громадян і підприємства як суб’єктів спеціального використання природних ресурсів, спеціальні обов’язки. Так, плата за спеціальне природокористування встановлюється на основі нормативів плати і лімітів використання природних ресурсів. Названі нормативи залежать від кількості та якості природних ресурсів, можливості використання, місцезнаходження, можливості переробки і зберігання відходів. До того ж суб’єкти спеціального природокористування зобов’язані забезпечувати використання природних ресурсів відповідно до їх цільового призначення; раціонально й економно використовувати природні ресурси; здійснювати комплекс заходів щодо відновлення якості природних ресурсів; суворо дотримуватись вимог екологічної безпеки у процесі використання природних ресурсів; додержуватись строків природокористування тощо.

Всі природні ресурси поділяються на ресурси загальнодержавного і місцевого значення.

До природних ресурсів загальнодержавного значення належать: територіальні та внутрішні морські води; природні  ресурси  континентального  шельфу  та виключної (морської) економічної зони; атмосферне повітря; підземні води;  поверхневі  води,  що знаходяться або використовуються на території більш ніж однієї області; лісові ресурси державного значення; природні  ресурси  в  межах   територій    та    об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;  дикі  тварини,  які  перебувають у стані природної волі в межах території України,  її континентального шельфу та  виключної (морської) економічної зони, інші об'єкти тваринного світу, які перебувають у державній власності, корисні копалини, за винятком загальнопоширених.

До природних ресурсів місцевого  значення  належать  природні ресурси,  не  віднесені  законодавством   України   до   природних ресурсів загальнодержавного значення.

Порушення екологічного законодавства може зумовлювати дисциплінарну, цивільно – правову, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Контроль у сфері природокористування та охорони навколишнього природного середовища здійснюється через перевірку, нагляд, обстеження, інвентаризацію та експертизи. Він може здійснюватись як уповноваженими державними органами, так і громадськими формуваннями.