19.4 Співучасть у вчиненні злочину та її форми

 

Співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину (ст.26 КК Украї­ни). Ознаками співучасті є: а) участь у вчиненні злочину двох чи більше суб'єктів злочину;                  б) діяння суб'єктів, об'єднаних спільною метою;                         в) вчинюваний злочин має бути лише умисним; г) всі су­б'єкти, що є співучасниками злочину, діють умисно. Вчинення злочину у співучасті є більш небезпечним, ніж вчинення його од­нією особою. Розрізняють злочини, які вчинені: 1) групою осіб; 2) групою осіб за попередньою змовою; 3) організованою групою; 4) злочинною організацією. Злочин вважається таким, що вчинений групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між собою. Злочин визначаєть­ся вчиненим групою осіб за попередньою змовою, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення. Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готу­ванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподі­лом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Злочин визнається вчине­ним злочинною організацією, якщо він вчинений стійким ієрархі­чним об'єднанням декількох осіб (три і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації або ке­рівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або за­безпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп.

Види співучасників злочину. Залежно від функцій, покладе­них на співучасників злочинів, кримінальне право виокремлює: виконавця (співвиконавця), організатора,  підбурювача, пособника.

Виконавцем (співвиконавцем) є особа, яка у співучасті з інши­ми суб'єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, які відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила злочин, передбачений КК Ук­раїни (ч.2 ст.27 КК України).

Організатором є особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням. Орга­нізатором також є особа, яка утворила організовану групу чи зло­чинну організацію або керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації (ч. 3 ст.27 КК Украї­ни).

Підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчи­нення злочину (ч. 4 ст. 27 КК України).

Пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням за­собів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню зло­чину іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочи­ну, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, при­дбати чи збути такі предмети або іншим чином сприяти прихову­ванню злочину (ч.5 ст.27 КК України).

На практиці досить часто трапляється збіг ролей співучасників, при якому одна й та ж особа може відігравати роль одразу декіль­кох співучасників злочину, наприклад, організатора та підбурюва­ча, організатора та пособника, організатора та виконавця і т. д.

Виконавець (співвиконавець) підлягає кримінальній відпові­дальності за статтею Особливої частини КК України, яка передба­чає відповідальність за вчинений ним злочин. Організатор, підбу­рювач та пособник підлягають кримінальній відповідальності за відповідною частиною статті 27 і частиною статті Особливої час­тини КК України, яка передбачає відповідальність за вчинений виконавцем злочин (ч. 6 ст. 27 КК України).

     Одночасно КК України визначає, що не можна вважати співу­частю необіцяне заздалегідь приховування злочинця, знарядь і за­собів вчинення злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих зло­чинним шляхом, або придбання чи збут таких предметів. Не є та­кож співучастю і обіцяне до закінчення вчинення злочину непові­домлення про достовірно відомий підготовлюваний або вчинюва­ний злочин. Такі особи підлягають кримінальній відповідальності лише у випадках, коли вчинене ними діяння містить ознаки іншо­го злочину.