20.3 Завдання судових та правоохоронних органів

 

Предметом дисципліни "Судові та правоохоронні органи Украї­ни" є відомості про державні органи, які здійснюють судову та пра­воохоронну діяльність, й інші, у тому числі громадські організації та органи, які сприяють цій діяльності, а також відомості про їх завдання, систему, принципи організації й діяльності, функції та структуру.

Згідно з програмою та навчально-тематичним планом курсу пе­редбачено вивчення діяльності судових органів, органів прокурату­ри, служби безпеки, внутрішніх справ, Міністерства юстиції Украї­ни, органів досудового слідства та дізнання, адвокатури та нота­ріату.

Розглянемо основні завдання зазначених судових та правоохо­ронних органів.

Конституційний суд України:

• забезпечує відповідність законів та інших нормативних актів органів законодавчої та виконавчої влади Конституції України;

•   забезпечує охорону конституційних прав і свобод особи;

•   дає офіційне тлумачення Конституції України та законів.

Суди загальної юрисдикції захищають від посягань:

•  суспільний лад, його економічну та політичну системи;

•   соціально-економічні, політичні та особисті права громадян.

Господарські суди:

•   захищають права та інтереси суб'єктів господарських право­відносин, що охороняються законом;

• сприяють зміцненню законності у сфері господарських відно­син;

•   вносять пропозиції щодо вдосконалення правового регулюван­ня господарської діяльності.

Прокуратура України:

•   здійснює вищий нагляд за додержанням законів в Україні;

•   здійснює захист від неправомірних посягань:

- закріплених Конституцією України незалежності республі­ки, суспільного та державного ладу, політичної та економічної системи, прав національних груп і територіальних утворень;

- гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, по­літичних, особистих прав і свобод людини та громадянина;

- основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих рад депутатів, органів територіального гро­мадського самоврядування.

     Міністерство юстиції України:

•   здійснює захист прав і законних інтересів громадян;

•   здійснює кодифікацію і систематизацію законодавства;

•   розробляє проекти законодавчих актів;

•   подає юридичну допомогу населенню;

•   реалізує рішення судів та інших органів.

Служба безпеки України забезпечує захист державного суверені­тету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічно­го, науково-технічного та оборонного потенціалу України, законних інтересів держави і прав громадян від розвідувально-підривної діяль­ності іноземних спеціальних служб.

     Міністерство внутрішніх справ (міліція):

• забезпечує особисту безпеку громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів;

•   запобігає правопорушенням і припиняє їх;

•   здійснює охорону громадського порядку;

•  виявляє та розкриває злочини, розшукує осіб, які їх вчинили;

•  забезпечує безпеку дорожнього руху;

•  здійснює захист власності від злочинних посягань;

•  виконує в межах своїх повноважень адміністративні стягнення.

     Адвокатура України:

• забезпечує захист прав, свобод, а також представництво закон­них інтересів громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб;

•  подає юридичну допомогу.

Нотаріат України:

•  засвідчує права, а також факти, які мають юридичне значення;

•  надає документам вірогідної сили;

• здійснює нотаріальні дії, спрямовані на зберігання майна, до­кументів, доказів;

•  здійснює інші нотаріальні дії.