20.5 Конституційний Суд України

 

Організація, повноваження та порядок діяльності Конституцій­ного Суду України встановлюються Конституцією України та Зако­ном України "Про Конституційний Суд України".

Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні (ст. 147 Конституції України).

     Завдання Конституційного Суду України полягає в гарантуванні верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.

     Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на прин­ципах:

•   верховенства права;

•   незалежності;

•   колегіальності;

•   рівноправності суддів;

•   гласності;

•   повноти і всебічності розгляду справ;

•   обґрунтованості прийнятих рішень.

Конституційний Суд України складається з 18 суддів Конститу­ційного Суду України. Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по 6 суддів Конституційного Суду України.

Президент України при призначенні суддів проводить консультації щодо кандидатур суддів з Прем'єр-міністром України та міністром юстиції України. Призначеною вважається особа, щодо якої видано Указ Президента України, скріплений підписами Прем'єр-міністра України та міністра юстиції України.

Верховна Рада України призначає суддів Конституційного Суду України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. Пропо­зиції щодо кандидатур на посади суддів вносить Голова Верховної Ради України або щонайменше 1/4 народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. Призначеними на посади суддів Конституційного Суду України вважаються кандида­ти, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів, але більше половини голосів депутатів від конституційного складу Верховної Ради України. За результатами голосування Головою Верховної Ради України підписуються постанови Верховної Ради України про призначення суддів Конституційного Суду України.

З'їзд суддів України призначає 6 суддів Конституційного Суду шляхом голосування. Призначеним вважається кандидат, який у ре­зультаті таємного голосування одержав більшість голосів делегатів з'їзду. За результатами голосування головуючий і секретар з'їзду підписують рішення з'їзду суддів України про призначення суддів Конституційного Суду України.

Суддею Конституційного Суду складають бути громадянин України, який на день призначення досяг віку 40 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше 10 років, володіє державною мовою і проживає на території України протягом останніх 20 років.

Суддя Конституційного Суду України призначається строком на дев'ять років без права бути призначеним повторно. Голова Кон­ституційного Суду України обирається на спеціальному пленарно­му засіданні Конституційного Суду зі складу суддів Конституційно­го Суду шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк.

Судді Конституційного Суду складають присягу на засіданні Вер­ховної Ради України, яке проводиться за участю Президента, Прем'єр-міністра, Голови Верховного Суду України не пізніше ніж через місяць після призначення. При виконанні своїх обов'язків на засіданні суддя Конституційного Суду повинен бути одягнений у мантію. Суддя має нагрудний знак.

До повноважень Конституційного Суду України належить вирі­шення таких питань:

• про конституційність законів та інших правових актів Верхов­ної Ради України, актів Президента України, Кабінету Мініст­рів України, правових актів Верховної Ради Автономної Рес­публіки Крим;

•  про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'яз­ковість;

•  про додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених ст. 111 та 151 Консти­туції України;

•  про офіційне тлумачення Конституції та законів України.

До повноважень Конституційного Суду України не належать питання про законність актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрис­дикції.

За підсумками розгляду питань, які належать до його повнова­жень, Конституційний Суд України приймає рішення і дає висновки.

Підставами для прийняття Конституційним Судом України рішень про неконституційність правових актів повністю чи в окре­мих їх частинах є такі:

•   невідповідність Конституції України;

• порушення встановленої Конституцією України процедури їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності;

• перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті.

 У Законі України "Про Конституційний Суд України" визначені форми звернень до Конституційного Суду України. Ними є консти­туційне подання та конституційне звернення.

Конституційне подання — це письмове клопотання до Конститу­ційного Суду України про визнання правового акта неконституцій­ним, про визнання конституційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції чи законів Ук­раїни. Конституційним поданням є також звернення Верховної Ради України про надання висновку щодо додержання конституційної про­цедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

До суб'єктів права на конституційне подання належать:

•   Президент України;

•   не менше 45 народних депутатів України (підпис депутата не може бути відкликаний);

•   Верховний суд України;

• Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

•   Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

Конституційне звернення — це письмове клопотання до Консти­туційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції та законів України для забезпечення реалізації за­хисту конституційних прав і свобод людини й громадянина, а також прав юридичної особи.

     До суб'єктів права на конституційне звернення належать:

•   громадяни України;

•   іноземці;

•   особи без громадянства;

•   юридичні особи.

Конституційне звернення або подання може бути відкликане за письмовою згодою суб'єкта, який направив його до Конституційного Суду України, у будь-який день до дня розгляду на пленарному засіданні Конституційного Суду України.

Конституційний Суд України може відмовити у відкритті конституційного провадження на таких підставах:

•  через відсутність встановленого Конституцією України, Зако­ном України "Про Конституційний Суд України" права на конституційне подання, конституційне звернення;

• у разі невідповідності конституційного подання, конституцій­ного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України";

• через непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні чи конституційному зверненні.