Анотація

Основи теорії мовної комунікації - Ю.В. Косенко

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

Сумський державний університет

2011

УДК 81’42 (075.8)

ББК  81.001.1

         К 71

Рецензенти:

 

С.О. Швачко - д.філол. н., професор, зав. кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету;

Ю.А. Зацний - д.філол.н., професор, зав. кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного університету;

Е.Г. Мандич - к.філол.н., доцент, зав. кафедри іноземних мов Інституту філології Сумського державного педагогічного університету                ім. А.С. Макаренка

 

Рекомендовано до друку вченою радою

Сумського державного університету

як навчальний посібник

 (протокол №     від    січня 2011р.)

 

Косенко Ю.В.

Основи теорії мовної комунікації - Ю.В. Косенко

Суми: Сумський державний університет, 2011. – 187 с.

 

У навчальному посібнику розглядаються особливості мовленнєвої діяльності у плані співвідношення закономірностей спілкування і структури мовленнєвого акту, з'ясовуються статус і типологія вияву форм та учасників мовленнєвого спілкування, простежується корелятивність мовленнєвої діяльності з іншими різновидами діяльності людини, визначається специфіка співвідношення мовленнєвої діяльності і мислення. Аргументовано прокоментовано інвентар функцій мови, виявлено особливості системного характеру мови як засобу збереження та передачі інформації, з'ясовано статус теорії мовленнєвої діяльності як науки. Наведено список літератури до кожної із розглянутих тем.

Адресована студентам-філологам (бакалаврам, спеціалістам, магістрам) усіх форм навчання, слухачам прискореної очно-заочної форми навчання, учителям-словесникам.

УДК 81’42 (075.8)

ББК 81.001.1

©   Косенко Ю.В.,  2011

©  Сумський державний

      університет, 2011