Анотація

Охорона праці в галузі. Конспект лекцій - А.Ф. Денисенко

 

 

 

                                     Навчальне видання

 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

Конспект лекцій

                    для студентів економічних спеціальностей

                                       усіх форм навчання

 

 

 

Відповідальний   за   випуск  зав. кафедри прикладної   екології докт.техн. наук , проф. Л.Д. Пляцук

 

Редактор                                Н.О. Кравченко

 

Комп’ютерне верстання       А.Ф. Денисенко

 

 

 

Підп. до друку 15.01.08       , поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк.          Обл. - вид. арк.

Тираж 150 пр.   Собівартість вид.

Зам. №

 

 

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру  ДК 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул.. Р.-Корсакова,2.

                         Міністерсво освіти та науки України

                  Сумський державний університет

 

До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п.2.6.14

Заступник першого проректора—

начальник організаційно-методичного

управління                                                             В.Б. Юскаєв

 

                                КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

                    для студентів економічних спеціальностей

                                       усіх форм навчання

 

Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал,

бібліографічні

дані перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам

 

 

Укладач                                                             А.Ф. Денисенко

Відповідальний за випуск                               Л.Д. Пляцук

В. О декана інженерного факультету             О.Г. Гусак

Декан ФЕМ           О. І. Карпіщенко

Директор ІЗДВН             В.Я. Стороженко

 

                           Суми

                               Вид-во СумДУ

                            2008