2.1 Система податкових органів, їх роль у податковому менеджменті

                Управління у сфері оподатковування здійснюють податкові органи, які з погляду податкового менеджменту доцільно подати у вигляді трьох груп:

                ─ органи законодавчої і виконавчої влади (Верховна Рада Украї­ни, Секретаріат Президента України, Кабінет Міністрів Украї­ни, Міністерство фінансів України);

                ─ органи оперативного управління в податковій сфері:

                ─ органи не фінансового профілю, що виконують тільки окремі функції, пов’язані з податковою діяльністю.

Верховна Рада України здійснює законотворчу діяльність у сфе­рі оподаткування, бере участь у плануванні податків, розглядаючи і затверджуючи проект бюджету на наступний рік.

Секретаріат Президента України видає Укази з питань оподат­ковування, що не урегульовані законодавчими актами.

Кабінет Міністрів України і Міністерство фінансів України здійснюють:

                ─ розроблення заходів щодо фінансового і податкового стимулювання підприємницької діяльності в державі;                                  ─ розроблення проектів нормативів відрахувань від загальноде-р­жавних податків у місцеві бюджети;

                ─ забезпечення виконання державного бюджету, фінансового поповнення державних позабюджетних фондів;                   ─ розроблення заходів щодо удосконалення податкової політики і податкової системи;                                                                                    ─ розроблення інструкцій і методичних вказівок з питань оподатковування;                                                                                                           ─ методичне управління бухгалтерським обліком і звітністюпідприємств і порядком складання звітності;                                                     ─ узагальнення практики застосування податкового законодавства і внесення пропозицій з удосконалення цього законодавства.

До органів оперативного управління в податковій сфері відно­сять Державну податкову службу України.

                Податкова служба була створена в січні 1991 р. і за час свого іс­нування зазнала деяких змін.

                               На початку свого існування система органів Державної подат­кової служби поєднувала:                                                                                         ─ Головну державну податкову інспекцію (вища ланка),

                ─ державні податкові інспекції Автономної Республіки Крим, областей і міст із районним підпорядкуванням (середня ланка);

                ─ державні податкові інспекції районів і міст обласного підпорядкування (базова, низова ланка).

                З 1996 р. відповідно до Наказу Президента України «Про ство­рення державної податкової адміністрації України і місцевих по­даткових адміністрацій» від 22.08.96 р. на базі зазначених органів були створені податкові адміністрації. У 1998 р. на низовому рівні знову створені державні податкові інспекції, таким чином трирівнева структура податкових органів збереглася.

                Підпорядкованість органів державної податкової служби та­кож змінилася. Спочатку вони діяли при Міністерстві фінансів, а з 1996 р. центральним органом виконавчої влади є Державна подат­кова адміністрація.                                                                                          Крім того, якщо раніше спеціальні підрозділи з боротьби з правопорушеннями у сфері оподатковування підпо­рядковувалися органам внутрішніх справ, то із зазначеного часу по­даткова міліція є структурним підрозділом Державної податкової адміністрації України.

                Чинна система органів Державної податкової служби поєднує:

                               ─ Головну Державну податкову адміністрацію (вища ланка);       ─ державні податкові адміністрації Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, державні податкові інспекції в містах з районним поділом (середня ланка);                    ─  державні податкові інспекції в районах, містах без районного розподілу, районах у містах, міжрайонні та об’єднані державні податкові інспекції (базова, низова ланка).

                Коло завдань органів Державної податкової служби також роз­ширилося. Воно визначено у Законі України «Про Державну подат­кову службу в Україні» від 05.02.98 p., і включає:                   ─ здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю нарахування, повнотою й своєчасністю сплати до бюджетів податків і зборів;                                           ─ внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;                                                      ─ прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподат­кування;                                                                                                                    ─ формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб платників податків та реєстру платників податків — юридич­них осіб;                                                                                                                                                              ─ роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;                                                                                                                 ─ запобігання злочинам та іншим правопорушенням, у тому числі адміністративним.

                Аналіз законодавства дозволяє виділити загальні функції під­розділів Державної податкової служби:

                ─  забезпечувати облік платників податків;                                                     ─ забезпечувати контроль за виконанням платниками податків податкового законодавства;                                                                              ─ здійснювати розрахунок окладних податків;                                                ─ вести оперативно-бухгалтерський облік сум податків і інших платежів;                                                                                                                               ─ застосовувати заходи для запобігання порушенням податкового законодавства;                                                                                 ─ вести контроль за виконанням суб'єктами підприємницької ді­яльності вимог законодавства щодо готівкового грошового обігу;

                ─ вживати заходи запобігання ліквідації збитків, нанесених бюджету чи платнику;

                ─ вживати заходи відповідальності до порушників податкового законо­давства;                                                                                      ─ здійснювати облік, оцінку і реалізацію конфіскованого майна;                                                                                                                                   ─ виступати агентом валютного контролю.                         Основним напрямом діяльності Державної податкової служби є контрольна робота, під час якої перевіряється своєчасність сплати податків. Якщо під час перевірки інспектором виявлені порушення податкового законодавства, то платник податку, винний у порушен­ні, несе фінансову, адміністративну, кримінальну відповідальність.