2.2 Система органів державної податкової служби та їх   підпорядкованість

Державна податкова служба України створена як єдина система управління і контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю внесення у від­повідний бюджет податків та інших обов'язкових платежів, установ­лених законодавством. Податкова служба не залежить від інших ін­ститутів виконавчої влади на місцях, але з деяких питань працює у тісній взаємодії з ними.

Державне управління оподатковуванням і податковий контр­оль як частина державного і фінансового контролю взагалі відріз­няються від інших форм управління і контролю тим, що їх об'єктом є різні види податків, організація функціонування системи сплати податків. Державні податкові органи організовують роботу і викону­ють основні функції із забезпечення повноти, правильності і своє­часності внесення податків у бюджети, запобігання податковим порушенням і притягнення до відповідальності за порушення подат­кового законодавства.

Податкова служба була створена в січні 1990 р. відповідно до Постанови Ради Міністрів СРСР від 24 січня 1990 р. № 76 «Про Державну податкову службу». До цього її функції виконували фі­нансові органи, на які в сучасних умовах покладені завдання плану­вання і виконання бюджету.

Фактично систему податкових органів можна поділити на дві групи:

Безпосередньо податкові (податкові адміністрації та органи податкової міліції) органи, основна діяльність яких пов'язана з забезпеченням податкових надходжень і які здійснюють її без додаткових умов.

Умовно податкові (митні органи, органи Державного казначейства) органи, які поряд зі своєю основною діяльністю забез­печують надходження платежів і розглядаються як податкові за певних умов.

Система податкових органів України поєднує: Державну податко­ву адміністрацію України, податкову міліцію, митні органи України, органи казначейства, управління Пенсійним фондом, Кабінет Міні­стрів, Міністерство фінансів, Секретаріат Президента.

Загальною податковою компетенцією наділені саме податкові інспекції й адміністрації, що виступають уповноваженою сторо­ною з приводу сплати (стягнення) податків і зборів, що здійснюють податковий контроль, залучення платників до відповідальності за здійснення податкових правопорушень від імені держави.

Спеціальною податковою компетенцією наділено кілька орга­нів. Митні органи мають повноваження податкових органів у сфері контролю за сплатою податків і зборів винятково під час переміщення товарів через митний кордон України.

Податкова міліція наділена спеціальними повноваженням і щодо оподатковування у разі здійснення злочинів, адміністративних правопорушень під час сплати податків, здійснення захисту працівни­ків податкових органів і розслідування, випадків корупції в системі податкових органів. Створення податкової міліції стало необхідною умовою формування ефективної податкової системи. Поряд із Дер­жавною митною службою, підрозділами з боротьби з економічними злочинами Міністерства внутрішніх справ податкова міліція є час­тиною сил, що забезпечують економічну безпеку України.

Державна податкова адміністрація України є центральним ор­ганом виконавчої влади. На вищу ланку покладається організація, інструктивне і методичне забезпечення податкової роботи в країні, а також контроль за діяльністю податкових органів.

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються Держав­ній податковій адміністрації України. Структура середньої ланки затверджується Державною податковою адміністрацією України і може містити: управління обслуговування платників податків; управління податків і зборів; управління аудиту; управління подат­кових розслідувань; відділ обліку і звітності; відділ комп'ютеризації; відділ організації роботи податкових інспекцій і внутрішньовідом­чого контролю; юридичний відділ; валютну інспекцію; бухгалтерію; відділ кадрів; адміністративно-господарський відділ тощо.

Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані держав­ні податкові інспекції підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.                                                         Державні податкові інспекції очолює начальник ДПІ, у якого, як правило, два перших заступники: перший заступник начальника та перший заступник ─ начальник податкової міліції.

Структурна побудова податкових ін­спекцій базового рівня поєднує чотири управління, кожне з яких має відділи, а саме:

                 ─ Управління оподаткування юридичних осіб, яке має Відділ прийняття та опрацювання документів;

                ─ Управління оподаткування фізичних осіб, у складі якого два відділи: Відділ стягування податків з фізичних осіб та Відділ документальних перевірок фізичних осіб;

─  Управління податкового аудиту має Відділ перевірки відшкодування ПДВ та Відділ контролю за розрахунковими операціями і сферою грошового обігу;

─ Управління автоматизованого адміністрування податків, у складі якого Відділ обліку платників податків.

Також структурна побудова податкових ін­спекцій базового рівня містить ряд самостійних відділів:

─ Відділ обліку і звітності;

─ Відділ валютного контролю;

─ Відділ місцевих рентних та податкових платежів;

─ Відділ стягування платежів до бюджету;

─ Відділ оперативного прогнозування надходжень;

─ Відділ правового забезпечення;

─ Відділ роз’яснення законодавства;

─ Відділ стягування прямих та непрямих податків (цей відділ підпорядковується першому заступнику ДПІ ─ начальнику податкової міліції);

─ організаційно-розпорядчий відділ;

─ адміністративно-господарську групу;

─ бухгалтерію.

 Структурна побудова податкових ін­спекцій базового рівня відображає їхню основну функ­цію — ведення податкової роботи.

                               Головною посадовою особою податкових органів є податковий інспектор, яким реалізується основний обсяг прав і обов'язків по­даткових органів. Інспектори здійснюють усі основні форми роботи з платниками податків. Посадовою особою органу Державної подат­кової служби може бути особа, яка має освіту за фахом та відповідає кваліфікаційним вимогам. У разі прийняття на роботу посадовій особі може бути встановлено випробувальний термін від шести мі­сяців до одного року. Посадові особи органів Державної податкової служби не мають права займатися підприємницькою діяльністю, а також працювати за сумісництвом на підприємствах, в установах і організаціях (крім наукової та викладацької діяльності). Праців­ники органів Державної податкової служби підлягають атестації, за результатами якої їм може бути присвоєне спеціальне звання: голо­вний державний радник податкової служби, державний радник по­даткової служби І ─ ІІІ рангу, радник податкової служби І ─ ІІІ рангу, інспектор податкової служби І ─ ІІІ рангу.                                  Органи Державної податкової служби України координують свою діяльність із фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами Служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами, устано­вами банків, а також із податковими службами інших держав.