2.4 Права, обов'язки і відповідальність органів Державної податкової служби

                Права органів Державної податкової служби визначаються в межах компетенції та у порядку, встановленому законами України. Посадові особи органів Державної податкової служби мають право:                                                                                                                                         а) здійснювати документальні невиїзні перевірки (на підставі поданих податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) незалежно від способу їх подання), а також планові та позапланові виїзні перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), дотримання ва­лютного законодавства юридичними особами, їх філіями, відділен­нями, іншими відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичними особами, які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно із законами України покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), крім Національного банку України та його установ;

                б)            здійснювати контроль за:                                                                                     1) дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку;                                            2)  наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій на провадження видів госпо-дарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, з подальшою передачею матеріалів про виявлені пору­шення органам, які видали ці документи, торгових патентів;                           в) одержувати у платників податків (посадових осіб платників податків) пояснення з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів Державної податко-вої служби, встановлених законами України; перевіряти під час проведення перевірок у фізичних осіб документи, що посвідчують особу;

                г) запрошувати платників податків або їх представників дляперевірки правильності нарахування та своєчасності сплати подат­ків та зборів (обов'язкових платежів) такими платниками податків.Письмові повідомлення про такі запрошення направляються не піз­ніше ніж за десять робочих днів до дня запрошення рекомендовани­ми листами, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час,на які запрошується платник податків (посадова особа платникаподатків);                                                                                                                                 д) одержувати безоплатно від платників податків, а також відустанов Національного банку України та комерційних банків у по-рядку, встановленому Законом України «Про банки і банківськудіяльність», довідки та/або копії документів про наявність банків-ських рахунків, а на підставі рішення суду ─ про обсяг та обіг коштівна рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені термінивалютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності;                        е) одержувати безоплатно необхідні відомості для формуванняінформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб ─ плат-ників податків та зборів (обов'язкових платежів):                                       1) від платників податків;                                                                                  2) від Національного банку України та його установ, ─ про суми доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків та зборів (обов'язкових платежів);                                                                      3) від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію суб'єктів, а також видавати ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, ─ про видачу таких свідоцтв про державну реєстрацію та ліцензій суб'єктам господарської діяль­ності;                                                                                                                                   4) від органів внутрішніх справ ─ про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього;                                                                                                                                5) від органів реєстрації актів громадянського стану ─ про громадян, які померли;                                                                                        ж) одержувати безоплатно від митних органів щомісяця звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних товарів і справ­ляння при цьому податків та зборів (обов'язкових платежів) та ін­формацію про експортно-імпортні операції, що здійснюють резиден­ти і нерезиденти, за формою, погодженою з Державною податковою адміністрацією України, та від органів статистики ─ дані, необхідні для використання їх у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності;                                                                                       з) вимагати від платників податків, діяльність яких перевіря­ється, усунення виявлених порушень податкового законодавства, контролювати виконання законних вимог посадових осіб органів Державної податкової служби, а також припинення дій, які пере­шкоджають здійсненню повноважень посадовими особами органів Державної податкової служби;

                               і)             під час проведення перевірок вилучати у підприємств, установ та організацій копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про приховування (занижения) об'єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов'язкових платежів), а при проведенні арешту активів платника податків на підставі рішеннясуду ─ вилучати оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів із складенням опису, який скріплюється підписами представника органу Державної податкової служби та платника податків, і залишенням копій таких документів платнику податків. Забороняється вилучення у суб'єктів господарської діяльності документів, що не підтверджують факти порушення законівУкраїни про оподаткування;                                                                                  к) користуватися у службових справах засобами зв'язку, які належать підприємствам, установам та організаціям, з дозволу їх керівників;                                                                                                   л) вимагати від керівників підприємств, установ і організацій, що перевіряються в ході планових та позапланових виїзних перевірок, проведення інвентариза-цій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей та коштів. У разі відмови у проведенні таких інвентаризацій або при проведенні адміністративного арешту активів — звернутися до суду щодо спонукання до проведення таких інвентаризацій, або ухвалення відповідного рішення судом — у присутності понятих та представників підприємств, установ і орга­нізацій, щодо яких здійснюється перевірка, опечатувати каси, ка­сові приміщення, склади та архіви на термін не більше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в протоколі.                                                                                                     Голови державних податкових адміністрацій, начальники дер­жавних податкових інспекцій та їх заступники мають право:                                                                                       ─ надавати відстрочення та розстрочення податкових зобов'язань, вирішувати питання щодо податкового компромісу, а також приймати рішення про списання безнадійного боргу в порядку, передбаченому законом;                       ─ застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки (податкового боргу), пені у випадках, порядку та розмірах, встановлених законами України;

                               ─ застосовувати до платників податків, які у встановле-ний законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках, а також до установ банків, що не подали відповідним органам Державної податкової служби в установлений законом термін повідомлень про закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника подат­ків до отримання повідомлення відповідного органу Державної по­даткової служби про взяття рахунку на облік в органах Державної податкової служби, фінансові (штрафні) санкції у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;                                                                                                                                         ─ за несвоєчасне виконання установами банків та іншими фінансово-кредитними установами рішень суду та доручень платників податків про сплату податків та зборів (обов'язкових платежів) стягувати з установ банків та ін-ших фінансово-кредитних установ пеню за кожний день прострочення (включаючи день сплати) у порядку та розмі-рах, встановлених законами України щодо таких видів платежів;                                                                                                                                              ─ надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб ─ платників податків та інших обов'язкових платежів іншим органам державної влади відповідно до закону;                         ─  звертатися у передбачених законом випадках до судових ор­ганів із заявою (позовною заявою) про скасування державної реє­страції суб'єкта підприємницької діяльності.

     Податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань:    ─ приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформаціюпро злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, здій­снює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них пе­редбачені законом рішення;                                                                                                               ─ здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяль-ність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, атакож проводить дізнання та досудове (попереднє) слідство в     межах своєї компетенції, вживає заходів щодо відшкодування заподіяних державі збитків;                                                                                           ─  виявляє причини й умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх усунення;                                                                                                    ─ забезпечує безпеку працівників органів Державної податковоїслужби та їх захист від протиправних посягань, пов'язаних з вико­нанням ними посадових обов'язків;                                                                   ─ запобігає корупції та іншим службовим порушенням середпрацівників Державної податкової служби;                                                            ─ збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням.

Особа, що належить до управлінського складу податкової мі­ліції незалежно від займаної нею посади, місцезнаходження і часу в разі звернення до неї громадян або посадових осіб із заявою чи пові­домленням про загрозу особистій чи громадській безпеці або в разі безпосереднього виявлення такої загрози повинна вжити заходів щодо запобігання правопорушенню і його припинення, рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомлення про це в найближчий орган внутрішніх справ.

Посадові особи органів Державної податкової служби зобов'язані дотримуватись Конституції і законів України, інших нормативних ак­тів, прав та інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, за­безпечувати виконання покладених на органи Державної податкової служби функцій та повною мірою використовувати надані їм права.                                                                                           За невиконання або неналежне виконання посадовими особами органів державної податкової служби своїх обов'язків вони притя­гаються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та ма­теріальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб органів Державної податкової служби, підлягають відшкодуванню за раху­нок коштів державного бюджету.

Посадові особи органів Державної податкової служби зобов'язані дотримуватися комерційної та службової таємниці.

Посадова чи службова особа податкової міліції у межах повно­важень самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну відповідальність згідно із Дисци­плінарним статутом органів внутрішніх справ або іншу, передбаче­ну законодавством, відповідальність.

При порушенні посадовою чи службовою особою податкової міліції прав і законних інтересів громадянина відповідний орган Державної податкової служби зобов'язаний вжити заходів до по­новлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу громадянина публічно вибачитися.

Посадова чи службова особа податкової міліції, яка виконує свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збит­ки компенсуються за рахунок держави.

Дії або рішення податкової міліції, її посадових та службових осіб можуть бути оскаржені у суді чи прокуратурі.