2.5  Умовно-податкові органи та їх компетенція   

               

                Основними завданнями Міністерства фінансів є розроблен-ня і реа­лізація стратегічних напрямків єдиної державної фінансо-вої полі­тики, а також складання проекту і виконання бюджету.

Відповідно до покладених на нього завдань Міністерство фінансів здійснює такі функції в податковій сфері:                                      ─ розроблення заходів щодо фінансового і податкового стимулю­вання підприємницької і господарської діяльності в країні;

─ розроблення проектів нормативів відрахувань від загальнодер­жавних податків, зборів у місцеві бюджети;                                     ─ забезпечення виконання державного бюджету, фінансового поповнення державних позабюджетних фондів;               ─ розроблення пропозицій щодо вдосконалення податкової політи­ки і податкової системи;                                                            ─ участь у розробленні інструкцій і методичних вказівок з питань оподатковування;                                                                                 ─             проведення переговорів з уповноваженими органами інших держав, пов'язаних із запобіганням (усуненням) подвійного оподатковування доходів і майна;                                  ─ участь у формуванні митної політики країни, у розробленні мето­дології, ставок і порядку стягнення митних зборів;

─ методичне керівництво бухгалтерським обліком і звітністю підприємств, форм бухгалтерського обліку і звітності, ін­струкцій з їх застосування і порядку складання звітності;                                                                                                                                           ─ узагальнення практики застосування законодавства з питань оподатковування.

Визначену групу органів, пов'язаних з оподатковуванням, скла­дають митні органи. Умовою, що робить їх податкови-ми, є переміщення товарів через митний кордон і виника-ючий при цьому обов'язок зі сплати податків.

Повноваження митних органів щодо оподатковування можна розділити на фіскальні і правоохоронні, що деталізуються як подат­ковим, так і митним законодавством.     Своєрідне місце займають у системі податкових органів органи Державного казначейства. Органи казначейства створені з мстою забезпечення ефективного управління коштами Державного бю­джету України, підвищення оперативності у фінансуванні витрат. Через казначейство проходить перерозподіл сум податків, що на­дійшли в бюджет. Державне казначейство діє при Мінфіні на основі Положення про Державне казначейство, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 590 від 31.07.1995 р. Державне каз­начейство в податковій сфері виконує такі функції:                                                                                                               ─ організовує виконання Державного бюджету України і контроль за ним;                                                                                                               ─ здійснює управління бюджетними коштами і коштами державних позабюджетних фондів;                                   ─ здійснює фінансування витрат Державного бюджету;                 ─ веде облік касового виконання Державного бюджету;      ─ здійснює управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом;                                                                                                                         ─ розподіляє між бюджетами відрахування загально-державних податків, зборів і обов'язкових платежів;                               ─ здійснює контроль за надходженням і використанням державних позабюджетних коштів;                                                                 ─ розробляє і затверджує нормативно-методичні документи.