4.1 Організація обліку платників податків

Облік платників податків є однією з основних функцій органів Державної податкової служби, яка створює передумови для здій­снення контролю за правильністю нарахування, повнотою і своє­часністю перерахування податків і зборів до бюджетів і державних цільових фондів.

Робота з обліку платників податків в органах Державної податкової служби здійснюється працівниками підрозділів обліку платни­ків податків. Для забезпечення повноти обліку платників податків органи Державної податкової служби положенням на перше число кожного місяця звіряють у рамках району Єдиний банк даних про платників податків — юридичних осіб, а також Реєстр фізичних осіб з даними відповідних органів державної реєстрації з обов'язковим складанням акта звірки.

Автоматизований банк даних, створений для забезпечення єди­ного податкового обліку платників податків, містить:                        ─ Єдиний банк даних юридичних осіб ─ платників податків;   ─ реєстр неприбуткових організацій і установ;                                                ─ Державний реєстр фізичних осіб ─  платників податків;                                ─ реєстр фізичних осіб ─ платників податків - суб'єктів підприємницької діяльності;                                                                                               ─ реєстр платників податків ─ постійних представництв нере­зидентів в Україні;

─ реєстр договорів про спільну діяльність.

Робота з обліку платників податків у органах Державної подат­кової служби здійснюється працівниками підрозділів обліку плат­ників податків відповідно до структури, яка затверджується Дер­жавною податковою адміністрацією України.

На підставі реєстраційних карток, одержаних від органів дер­жавної реєстрації про зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності, підрозділи обліку платників податків складають спис­ки суб'єктів підприємницької діяльності, які не з'явились в органи Державної податкової служби для взяття їх на облік як платників податків, та передають ці списки підрозділам з примусового стяг­нення податків і підрозділам податкової міліції.

У такому самому порядку передаються матеріали і стосовно платни­ків податків, що в установлені терміни не повідомили орган Держав­ної податкової служби про перереєстрацію, реорганізацію, зміни в реєстраційних та статутних документах.                                                              Щодо кожного суб'єкта підприємницької діяльності підроз-ді­ли примусового стягнення податків установлюють із засновни-ками та керівниками суб'єктів підприємницької діяльності при-чини ухилення від взяття на облік в органах Державної податкової служ­би та вживають заходи (за телефоном, поштою, виїздом за місцезна­ходженням) щодо залучення суб'єктів підприємництва до обліку і повідомляють про це підрозділ податкової міліції.                               Підрозділи органу державної податкової служби :                                          ─ стосовно платників податків, якими не подано в зазначені тер­міни звіти, декларації, у порядку, передбаченому законодав­ством, самостійно визначають суму податкового зобов'язання, проводять роботу з узгодження податкового зобов'язання та інші заходи;                    ─ стосовно платників податків, які мають податковий борг, у по­рядку, передбаченому законодавством, здійснюють заходи зіскорочення податкового боргу з використанням права подат­кової застави, адміністративного арешту активів, стягнення та інші заходи.

У рамках проведення цих заходів, а також під час призначення чи  проведення документальної перевірки платника податків або під час виконання інших службових обов'язків працівниками органів Дер­жавної податкової служби здійснюється або може здійснюватись перевірка місцезнаходження (місця проживання) платника подат­ків. За наслідками перевірки складається акт перевірки місцезна­ходження платника податків. Якщо встанов-лено відсутність плат­ника податків за його місцезнаходженням (місцем проживання), то проводиться робота із з'ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків, відповідальних осіб.

Якщо підрозділом з оподаткування юридичних/фізичних осіб, підрозділом примусового стягнення податків, підрозділом подат­кового аудиту або іншим підрозділом органу Державної податкової служби встановлено відсутність платника податків за його місцезна­ходженням (місцем проживання), то акт перевірки місцезнаход-жен­ня платника податків, інформація про вжиті заходи щодо з'ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника по­датків, всі отримані відомості про платника податків (у тому числі й про фактичне місцезнаходження) та про допущені порушення по­даткового законодавства й суму податкового боргу передаються цим підрозділом до підрозділів з обліку платників податків.

Щодо кожного платника податків, за яким виявлена відсутність його за місцезнаходженням (місцем проживання) та не з'ясоване його фактичне місце розташування (місцезнаходження), підрозді­ли з обліку платників податків або інші підрозділи органу Державної податкової служби готують та передають підрозділам податкової міліції запит на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків за формою, що затверджується центральним орга­ном Державної податкової служби. Щодо кожного встановлюваного платника податків оформляється один окремий запит незалежно від кількості порушень та несплачених видів податків. До Єдиного банку даних про платників податків ─ юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб відповідного рівня вносяться дані про подання запиту.

До матеріалів, що передаються підрозділу податкової міліції, входять: акт перевірки місцезнаходження платника податків, інформація про вжиті заходи щодо з'ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків, усі отрима­ні відомості про платника податків, про допущені порушення по­даткового законодавства, суму податкового боргу, анкетні дані від­повідальних осіб, розширені реєстраційні відомості про платника податків (код, назва, дата реєстрації, адресні дані, відомості про від­криті/закриті банківські рахунки, види діяльності та всі інші наявні реквізити із відповідного рівня Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб).

Про результати роботи зі встановлення місцезнаходження (міс­ця проживання) платника податків підрозділи податкової міліції надають інформацію підрозділам з обліку платників податків.

Якщо підрозділами податкової міліції підтверджено неможли-вість встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків, то підрозділи з обліку платників податків до відповідного органу державної реєстрації (легалізації) надсилають повідомлен­ня про відсутність платника податків за місцезнаходженням, непо-відомлення ним органу Державної податкової служби своєї нової адреси та неможливість встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків. Таке повідомлення надсилається як стосовно осіб, які не з'явилися до органу Державної податкової служби для взяття на облік, так і стосовно платників податків, що перебувають на обліку.

З метою контролю за оподаткуванням взятих на облік плат­ників податків та особливостей організації встановлення місце­знаходження платників податків у розрізі окремих видів податків органи Державної податкової служби, які ведуть облік платників, складають і надсилають до органів Державної податкової служби вищих рівнів зведений звіт обліку платників податків.

Свої дії з обліку платників податків органи Державної податко­вої служби координують з фінансовими органами, органами Дер­жавного казначейства, органами Служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митними і контрольно-ревізійними службами.